Odbor silniční databanky a NDIC (dále jen SDB) se sídlem v Ostravě je specializovaným pracovištěm Ředitelství silnic a dálnic České Republiky (dále jen ŘSD ČR), v jehož struktuře spadá pod úsek telematiky. Odbor se skládá ze čtyř oddělení - Přípravy a sběru dat, GIS a zpracování dat, Národního dopravního informačního centra (dále jen NDIC) a Hospodaření s vozovkou. SDB řeší a zabezpečuje provoz Informačního systému o silniční a dálniční síti České Republiky (dále jen ISSDS ČR) na sledovaných pozemních komunikacích (dálnice a silnice I., II. a III. třídy), poskytuje dopravní informace z území celé ČR prostřednictvím NDIC a provozuje systém hospodaření s vozovkou.
Činnost odboru a uživatelé dat ISSDS ČR

Činnost odboru zahrnuje:

 • Sběr dat (vlastní i dodavatelsky)
 • Zpracování dat
 • Pravidelnou aktualizaci dat (2x ročně)
 • Zpracování výstupních informací (data, analýzy, mapy, statistiky)
 • Poskytování dat
 • Vývoj uživatelských aplikací
 • Poskytování dopravních informací (NDIC)
 • Správa a provoz systému hospodaření s vozovkou (SHV)

Uživatelé dat ISSDS ČR:

ŘSD ČR
Správy a údržby silnic (dále jen SÚS) - správa silnic II. a III.třídy
ČÚZK - Český úřad zeměměřičský a katastrální
Ministerstvo obrany
 Centrum dopravního výzkumu
Integrovaný záchranný systém
Ministerstvo dopravy ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Státní fond dopravní infrastruktury
Hasičský záchranný sbor ČR
Policie ČR
Český hydrometeorologický ústav
Obce s rozšířenou působností, městské a obecní úřady
Školy
Soukromý sektor
Veřejnost
Národní dopravní informační centrum (NDIC)

Jednotný systém dopravních informací (JSDI)

Ministerstvo nebo jím pověřená osoba (Ředitelství silnic a dálnic ČR) provozuje celostátní informační systém (JSDI) a zajišťuje informovanost o událostech, které omezují bezpečnost a plynulost provozu na PK. Policie, Hasiči, Správci komunikací, Silniční správní úřady, Obecní policie předávají informace do (JSDI) §124 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., vyhláška č. 3/2007. Usnesení Vlády ČR č. 590/2005 k realizaci JSDI zakotvuje další povinnosti pro další subjekty. Dopravní politika ČR a její aktualizace schválená 20. 7. 2011 uvádí nutnost pokračovat v realizaci JSDI a zajistit maximální využití dat a dopravních informací.
JSDI je komplexní systém pro sběr, zpracování, sdílení, publikování a distribuci dopravních informací z celé sítě pozemních komunikací v České republice. S jeho vývojem bylo započato na základě usnesení Vlády ČR č. 590/2005.
 

Národní dopravní informační centrum (NDIC)

NDIC v nepřetržitém provozu sbírá, zpracovává, sdílí, publikuje a distribuuje dopravní informace a dopravní data o aktuální dopravní situaci ze sítě komunikací všech kategorií z celé ČR. V centru se shromažďují informace o dopravních nehodách, uzavírkách, požárech vozidel, kolonách a počasí a dalších problémech. Odtud se dopravní informace šíří na informační portál, na webové stránky, do aplikace pro mobilní telefony, prostřednictvím callcentra a také prostřednictvím datového distribučního rozhraní pro rozhlasové a televizní stanice, přepravce, telekomunikační operátory a ostatním. Službu využívá přibližně 130 odběratelů. Detailní dopravní informace se šíří nonstop také prostřednictvím služby RDS-TMC (Radio Data System - Traffic Message Channel) pro navigační přístroje.
V současnosti operátoři NDIC ovládají cca 150 informačních portálů na dálnicích a silnicích I. třídy v celé ČR.
 
 • Policie ČR
 • Hasičský záchranný sbor
 • Zdravotnická záchranná služba
 • Správci komunikací všech kategorií
 • Silniční správní úřady všech úrovní
 • Obecní a městské policie
 • Český meteorologický ústav
 • Dohledový kamerový systém
 • Detekce intenzit dopravy
 • Silniční meteorologický systém
 • Systém elektronického mýta
 • Systém liniového řízení provozu SOKP
 • Systém sčítání dopravy, detekce kolon a sledování dopravního proudu
 • Řídicí systémy tunelů
 • Dopravních informačních center měst
 • Detekce jízdy vozidel v protisměru - Systém detekce jízdy v protisměru využívající mýtných bran je nainstalován na D1, D2, D5 a v případě detekování předává automatickou informaci do NDIC, kde dojde automaticky mimo jiné ke změně textů na informačních portálech na dálnicích.
Na informování řidičů je zaměřen i dopravní portál www.dopravniinfo.cz. Ten ocenila i odborná veřejnost, když tento projekt ohodnotila 3. cenou v prestižní kategorii Projekt roku Křišťálové lupy českého internetu, v roce 2012 jsme získali ocenění v podobě 2 místa v kategorii veřejně prospěšná služba. Ročně je z NDIC na dopravní portál odesláno celkem 3 200 000 – 3 500 000 zpráv. Návštěvnost portálu se pohybuje okolo 15 000 unikátních návštěvníků denně.
 
Všechny informace odcházejí na Datové distribuční rozhraní, kde si je může každý zdarma odebírat a to na základě Žádosti o povolení používat digitalizované informace o silničním provozu. Takto odebírá informace cca 130 odběratelů z řad médií, přepravců, asistenčních služeb, dalších poskytovatelů dopravních informací, akademické půdy, složek státní správy a samosprávy atp.
 
Zároveň jsou informace distribuovány do Českého rozhlasu k publikaci RDS TMC do navigací prostřednictvím vysílačů ČRo 3 – Vltava a do aplikace pro mobilní telefony.
 
 • Systém je většinou automatizovaný, pracuje na základě vstupujících dopravních událostí, scénářů dopravy, dat ze sčítačů, intenzit dopravy atp.
 • Na NDIC  je na nočních směnách přítomen pracovník Českého rozhlasu, kdy jsou z NDIC vysílány relace Zelené vlny.
 • Do systému vstupují informace z celé ČR ze všech kategorií komunikací. Důraz je však kladen na dálnice.
Jako součást NDIC  bylo začátkem roku 2016 vybudováno i callcentrum s nepřetržitým provozem, které zabezpečuje komunikaci s veřejností na bezplatné telefonní lince 800 280 281 a to zejména v oblastech:
 
 • Předávání informací ve prospěch vozidel ASISTENČNÍ SLUŽBY ŘSD
 • Sběru dopravních informací
 • Poskytování dopravních informací
Počet odbavených telefonních hovorů se pohybuje okolo 5000 - 7000 měsíčně.

Zároveň pracovníci callcentra připravují denně cca 45 verzí zvukových hlášení o aktuální dopravní situaci, které jsou distribuovány a následně vysílány v několika rádiích.
Sběr dat
Sběr dat do ISSDS ČR je prováděn vlastními kapacitami nebo externími dodavateli.

Vlastními kapacitami

Souřadnice a délky

V rámci aktualizace ISSDS ČR, ale i pro účely jiných pracovišť ŘSD ČR jsou pomocí GPS zaměřovány souřadnice objektů a jevů na silniční a dálniční síti (mýtné brány, mosty, podjezdy, kilometrovníky, uzlové body), dále se měří délky určených úseků na stávající síti a délky úseků nově vybudovaných.

Fotozáznam

Snímání dálnic a silnic I.třídy z pozice jedoucího vozidla, pro každý směr komunikace zvlášť - sled jednotlivých snímků zachycujících úsek v intervalu 2,5 m.

Externími dodavateli

Regionální reportéři

V souladu s metodickým pokynem Evidence silnic, schváleným MDS, OPK čj.23 282/98-120, jsou jedním z externích dodavatelů dat regionální reportéři. Ti ve stanovených oblastech zpracovávají podklady o změnách v silniční síti, provádějí sběr dat pro registr stavební činnosti, pasportizační popis komunikací, popis křižovatek a datovou základnu konstrukčních vrstev vozovek. Regionální reportéři dále zabezpečují metodickou pomoc jednotlivým majetkovým správcům silnic (Správy ŘSD ČR, okresní a krajské SÚS), kontrolují data a udržují jejich aktuálnost.

Diagnostické měření

Pro sledování aktuálního technického stavu vozovek a plánování údržby a oprav je nezbytná výkonná měřicí technika zajišťující data o proměnných parametrech vozovky, navíc se zjišťuje příčný sklon vozovky. Měření se provádějí diagnostickými vozidly CleveraCar, TRT a SKIDDOMETER.

Geometrické vedení trasy

Mezi neproměnné parametry silnic a dálnic patří údaje o směrových a výškových obloucích a podélném sklonu vozovky. Tato data se v minulých letech sbírala měřicí technikou využívající GPS.

Fotozáznam

V návaznosti na měření proměnných parametrů se současně pořizují snímky měřené komunikace a jejího okolí (přední, zadní kamera) v intervalu 5 m.
Systém hospodaření s vozovkou

Systém hospodaření s vozovkou

Koncept řešení Systému hospodaření s vozovkou pro potřeby ŘSD ČR (dále jen SHV) vychází ze zahraničních zkušeností aplikovaných v prostředí ČR.
 • SHV je postaveno jako konfigurovatelné řešení, které bude možné postupně rozvíjet, tzn., je možné začít s minimálním rozsahem a řešení postupně doplňovat a rozšiřovat podle potřeb organizace jako součást systému hospodaření s majetkem. 
 • Expertní jádro systému, které se zabývá technologickými a finančními analýzami a predikcemi, tvoří systém dTIMS®, který má celosvětové reference a je ověřeným robustním řešením pro klienty ekvivalentní ŘSD a díky své komerční povaze má zaručenou udržitelnost, rozvoj a podporu.
 • SHV pro ŘSD je postaveno na moderní univerzální platformě, která tvoří robustní, rozšiřitelný rámec s otevřeným firemním API pro implementované moduly SHV.
 • Klientské prostředí je implementované jako otevřený webový systém nad expertním jádrem.

Proč hospodařit s vozovkou

Jedná se o informační a expertní systém pro poskytování aktuálních a objektivních informací o stavu silniční sítě a vybraných objektů (mosty, propustky, zdi).

SHV optimalizuje a zefektivňuje plánování souvislé údržby a oprav vozovek a objektů. SHV využívá informace o stavu silniční sítě a znalostí o dostupných technologiích údržby a oprav s cílem dosažení nejlepšího využití vložených finančních prostředků při realizaci politiky údržby vlastníka komunikací.

Hlavním přínosem SHV je průkazné a optimální využití finančních prostředků na údržbu a opravy majetku. Systém umožňuje sledovat celou řadu technických i ekonomických parametrů komunikace, jejich skutečný vývoj a predikci dalšího vývoje. Umožňuje definovat strategie a cíle, sledovat jejich naplňování, modelovat různé varianty a jejich dopady. Výstupy z SHV je možné vhodným způsobem analyzovat a vizualizovat formou tabulek, schémat, grafů, zobrazit v mapě atd., k různým účelům prezentací a podkladů pro rozhodování.

SHV umožňuje standardizovat a kontrolovat rozhodovací procesy. Vychází z objektivně zjištěného stavu sítě pozemních komunikací nebo objektů, přičemž kvalita vstupních dat výrazně ovlivňuje kvalitu výsledků. Pracuje s predikcí vývoje stavu komunikací ve zvoleném daném časovém období a při ekonomických výpočtech zohledňuje objem finančních prostředků, které jsou k dispozici.

Hlavními přínosy systému SHV jsou:

 • Hospodárnost – Systém SHV slouží pro dlouhodobé plánování údržby a oprav silniční sítě na základě diagnostiky a objektivního vyhodnocení stavu komunikací s cílem dosažení nejlepšího využití finančních prostředků.
 • Průkaznost – Systém SHV umožňuje sledování toků finančních prostředků na údržbu a opravy komunikací, na základě kterých víme, kde a proč se finanční prostředky vynakládají.
 • Kontrola – Systém SHV vyhodnocuje účinnost provedených oprav, sledování cen jednotlivých prací, materiálů, sledování záruk atp.

Schéma architektury řešení, včetně detailního popisu

Architektura Systému SHV rozdělena do těchto částí:

 • Portál SHV – vytváří základní uživatelské prostředí, které umožňuje interakci uživatele se systémem, zastřešuje celý Systém SHV z pohledu jednotného přístupu a nastavení. Do tohoto prostředí budou implementovány jednotlivé aplikace systému s vazbou na síťovou a projektovou úroveň. Administrace Portálu SHV je zodpovědná za řízení uživatelských přístupů, nastavení začleněných aplikací a modulů.
 • Síťová úroveň SHV, je zaměřena na dlouhodobé a průběžné sledování stavu vozovek sítě PK a vybraných objektů, sledování historického vývoje a predikci vývoje stavu v čase a z toho plynoucí strategické plánování ÚOR. Obsahuje nástroje Majetkové databáze SHV, jejich zpracování a validaci, editační nástroje, zabezpečuje správu  a prezentaci výpočetního nastavení. V této části systému je řešena synchronizace a optimalizace a výsledků zpracování. Součástí jsou nástroje pro prezentaci výsledků zpracování a sestavení konečných plánů údržby.
 • Expertní jádro systému SHV tvoří systém dTIMS, které umožňuje vytvářet simulace chování silniční sítě, vč. vybraných objektů a vytvářet scénáře financování silniční infrastruktury a posuzovat životní cyklus vozovek a objektů (LCA). Systém dTIMS je otevřený software, umožňuje snadnou propojitelnost a komunikaci s dalšími funkcemi systému SHV. Systém dTIMS je propojen s datovým skladem SHV prostřednictvím portálu SHV a jeho nástroji. Systém dTIMS čerpá data potřebná k analytickým výpočtům strategií ÚOR a výstupy předává zpět do Majetkové databáze SHV, ze které bude možné výstupy reportovat. dTIMS poskytuje řadu nástrojů, potřebných k vytvoření homogenních úseků, transformace vstupních dat, definování rozpočtových scénářů a optimalizačních algoritmů výpočtu ÚOR z LCCA. 
Obrázek níže ukazuje zásahy v rámci jedné LCCA strategie pro jeden úsek. Takovýchto možných LCCA strategií je vypočítáno pro každý úsek několik a jejich kombinací pak vzniká rozpočtový scénář, který vybírá pro každý úsek právě jednu LCCA strategii.
Výpočet strategií je výpočetně nejnáročnější krok optimalizace, protože představuje aplikaci degradace jednotlivých proměnných, aplikaci technologií a jejich účinků a výpočet hodnot ceny a benefitů pro danou strategii. Další kroky algoritmu používají pro další optimalizaci data o strategiích předpočítané v tomto kroku.

Na základě nastavení degradačních funkcí parametrů, triggerů, resetů a cen technologií je možno úsek v patnáctiletém časovém období spravovat několika možnými způsoby, tedy několika strategiemi neboli úsek může mít několik průběhů vývoje stavu v rámci životního cyklu.

Představme si případy, kdy na sledovaný úsek byly v rámci analýzy vytvořeny 3 LCCA strategie, na základě výše zmíněného nastavení. Tyto tři strategie jsou jediné tři kombinace technologií, které bylo možné v rámci LCCA analýzy.

První naše strategie navrhuje ve třetím, osmém a dvanáctém roce údržbové technologie. S vyjádřitelným benefitem a cenou za celý 15ti letý cyklus.
Responsive Image
Výběr LCCA strategie a zařazení do rozpočtového scénáře, jehož zásahy budou zahrnuty do plánu ÚOR, je pak ovlivněn módem optimalizačního procesu. Vždy je ale vybírán tak, aby na základě omezení rozpočtu realizoval strategie s minimální cenou a maximálním benefitem. Automaticky je tím zajištěno to, že pokud nejefektivnějším scénářem je například opakovaná aplikace nízkonákladových oprav, pak je tento scénář preferován.

Projektová úroveň SHV tvoří samostatnou část systému SHV, která řeší oblast založení projektu s přenesenými parametry vozovek a objektů ze síťové úrovně. Poskytuje nástroje pro evidenci projektové dokumentace, provedené diagnostiky, plánovaných a následně skutečně používaných technologií, cen a výrobků a nástroje pro sledování spolehlivosti výrobků a hodnocení účinnosti navržených technologií. Projektová úroveň čerpá data z ostatních systémů ŘSD, ze síťové úrovně a zpět předává informace o cenách, výrobcích, technologiích a neproměnných parametrech do síťové úrovně a ostatních systémů. Řada činností souvisejících s touto úrovní se odehrává mimo SHV.

Základní koncepce Systému SHV

Koncepce je postavena na principech třívrstvé architektury:

 • Datová vrstva - zabezpečuje ukládání a správu všech dat a informací vztažených k pozemním komunikacím a objektům. Datový sklad definuje základní datové struktury a metody pro ukládání všech typů dat spojených s pozemními komunikacemi a lze ho obecně charakterizovat jako datové úložiště SHV, které obsahuje veškeré informace o pozemních komunikacích, jejich parametry a vlastnosti nebo události, které mohou tyto vlastnosti ovlivnit.  Externí systémy a správně nastavená datová základna jsou klíčové aspekty pro správné fungování systému SHV, především pro výpočetní část celého procesu.
 • Aplikační vrstva - umožňuje budovat komunikační a procesní infrastruktury. V rámci této vrstvy jsou prostřednictvím komunikačního rozhraní realizovány vazby na externí systémy Objednatele. Aplikační vrstva zabezpečuje hlavní funkcionalitu systému prostřednictvím jednotlivých modulů a komponent.
 • Prezentační vrstva - zabezpečuje interakci uživatelů se systémem.
Responsive Image

Dílčí aplikace systému SHV

 • Administrace portálu SHV – Uživatelské nastavení portálu SHV.
 • Správa dat SHV – podpora při zpracování dat, zobrazení dat v různých variantách, možnost editace dat.
 • Správa výpočetního nastavení – analýza vstupních dat, založení projektu dTIMS a příprava vstupních dat.
 • Systém dTIMS – je výpočtové jádro systému SHV. Jedná se o databázový systém umožňující zpracovávat, dopočítávat a vyhodnocovat vstupní data. Systém obsahuje nástroje pro prediktivní a Cost benefit analýzy.
 • Harmonogram ÚOR – provádí výběr a porovnává projekty dTIMS, jejich varianty plánů pro vozovky, mosty a ostatní objekty. Slučuje dílčí plány do Master plánu a synchronizuje jednotlivé akce údržby vozovky a objektů.
 • Bilanční aplikace – porovnává ceny plánovaných akcí s cenami realizovaných akcí.
 • Správa projektů – Eviduje plánované technologie a výrobky pro jednotlivé akce ÚOR a eviduje reálně použité technologie a výrobky na jednotlivých akcích ÚOR.
 • Prezentace dat SHV – Poskytuje základní výstupy z jednotlivých částí systému SHV pro podporu rozhodování, strategické plánování, finanční plánování.
Geografické informační systémy (GIS) a zpracování dat
Pro sběr, správu, analýzu, publikaci dat, tvorbu mapových výstupů a aplikací jsou využívány geografické informační systémy. Odbor silniční databanky a NDIC používá desktop i server GIS produkty firmy ESRI.

Základním stavebním prvkem každého GIS jsou geografická data. Pro práci v GIS byla vytvořena referenční síť reprezentující průběhy dálnic a silnic I., II. a III. třídy pro území celé České republiky - Uzlový lokalizační systém (dále jen ULS). Tato referenční síť slouží především pro účely lokalizace databází neproměnných parametrů (pasportizační popis, mosty, podjezdy, železniční přejezdy, tunely, křižovatky, sčítání dopravy, stavební činnosti, sítě TEN-T atd.) a proměnných parametrů (podélná nerovnost, poruchy vozovek, protismykové vlastnosti, vyjeté koleje, makrotextura atd.). ULS je průběžně zpřesňován a aktualizován.

Veškeré vrstvy ISSDS ČR jsou lokalizovány v souřadnicovém systému S-JTSK.

Primárním GIS výstupem pro veřejnost je Geoportál silniční a dálniční sítě ČR
Soubory map

Mapy silniční a dálniční sítě ČR

Jedním z výstupů činnosti silniční databanky jsou rastrové mapy, které lze rozdělit např.:
 • Dle rozsahu území: celá ČR, kraje, okresy
 • Dle výběru zobrazených silničních dat: uzlové body, objekty (mosty, podjezdy, železniční přejezdy, tunely, brody), kilometráž silnic, kilometrovníky dálnic, hranice katastrálních území, apod.
Přehledy z ISSDS ČR

Přehledy z informačního systému o silniční a dálniční síti ČR

Data k 1.1.2023
Každý PDF soubor obsahuje mimo jiné tabulky a grafy s těmito údaji:
 
 • Délka silniční sítě dle třídy komunikace a dle krytu vozovky
 • Počet mostů dle třídy komunikace, dle stavu nosné konstrukce a dle délky přemostění
 • Počet podjezdů a železničních přejezdů
Česká republika

Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Zlínský kraj
Poznámka: vzhledem ke zpracování vstupních dat jsou výsledky dostupné obvykle v těchto obdobích:

data k 1.1. - publikována počátkem dubna
data k 1.7. - publikována počátkem října
Geoportál silniční a dálniční sítě ČR a WMS služby

Geoportál silniční a dálniční sítě ČR

Webová aplikace Geoportál silniční a dálniční sítě ČR sloužící k prezentaci geografických dat o silniční a dálniční síti. Vlastní Geoportál ŘSD je rozcestníkem mapových aplikací, mapových služeb, metadat a dalších modulů určených pro správu uživatelů, uživatelských práv a nastavení.
Responsive Image
Responsive Image

CO V GEOPORTÁLU NAJDETE?

 

Silniční a dálniční síť ČR

Aplikace zobrazuje silniční a dálniční síť ČR (dálnice, silnice I., II. a III. třídy), uzlové body Uzlového lokalizačního systému, objekty (mosty, podjezdy, železniční přejezdy, tunely, brody), kilometráž, kilometrovníky dálnic, výsledky sčítání dopravy 2020 včetně základních atributů. Aktualizace dat probíhá 2x ročně a to v dubnu (01/rok) a říjnu (07/rok).
 

Síť TEN-T

Aplikace poskytuje podrobný přehled o vedení transevropské dopravní sítě TEN-T v ČR včetně jejího rozdělení na hlavní (core) a globální (comprehensive) nebo na jednotlivé koridory. Plánované trasy komunikací jsou pouze orientační.
 

Odpočívky

Aplikace zobrazuje odpočívky na dálnicích ČR, jejich název, staničení, stav, informace o poloze jednotlivých parkovacích míst a službách na jednotlivých odpočívkách.
 

Aktuální Uzavírky

Aplikace zobrazuje aktuální a budoucí uzavírky na dálnicích a silnicích ČR, na které je vydáno rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu. Data jsou přebírána z datového distribučního rozhraní (DDR). DDR je součást informačního systému NDIC, jehož prostřednictvím je možno na základě přidělených přístupových práv distribuovat dopravní informace (DI). Distribuce DI zabezpečuje přenos DI na odběrová místa na základě požadovaných a stanovených podmínek. Aktualizace dat probíhá průběžně. 

Upozornění: tato aplikace není primárním zdrojem pro poskytování dopravních informací. Primárním zdrojem dopravních informací je NDIC (Národní dopravní informační centrum) s výstupem na www.dopravniinfo.cz . Dopravní informace poskytuje bezplatně prostřednictvím datového distribučního rozhraní (DDR) na základě bezplatné smlouvy.
 

Plánované Uzavírky

Aplikace zobrazuje aktuální a budoucí uzavírky na dálnicích a silnicích ČR, na které je vydáno rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu (data jsou přebírána z datového distribučního rozhraní – DDR, k poskytování dynamických dopravních informací jsou určeny www.dopravniinfo.cz) a předběžně naplánované uzavírky na dálnicích a silnicích I.třídy (přebíráno z aplikace JSIVV ŘSD) a silnicích II. a III.třídy (ve správě jednotlivých krajů) a je určena k jejich koordinaci. Termíny i existence samotných uzavírek mohou být během koordinace upravovány. 

Pasport dopravního značení

Aplikace zobrazuje dopravní značení a dopravní zařízení na komunikacích ve správě ŘSD a jejich nasávacích oblastech. Každý objekt obsahuje lokalizaci a základní popisné údaje.

 


 
 • Silniční a dálniční síť ČR (ULS) - Služba zobrazuje silniční a dálniční síť ČR (dálnice, silnice I., II. a III. třídy), uzlové body Uzlového lokalizačního systému, objekty (mosty, podjezdy, železniční přejezdy, tunely, brody), kilometráž, kilometrovníky dálnic, výsledky sčítání dopravy 2020 včetně základních atributů. Aktualizace dat probíhá 2x ročně a to v dubnu (01/rok) a říjnu (07/rok).
 • Celostátní sčítání dopravy 2020 - Služba zobrazuje výsledky celostátního sčítání dopravy z roku 2020. Data jsou vztažena ke sčítacím úsekům ULS a zobrazena v kategoriích podle celkové intenzity dopravy. Atributy obsahují informace o počtech vozidel v jednotlivých kategoriích (lehká, střední a těžká nákladní vozidla, návěsové soupravy, autobusy, traktory, cyklisté a další). Uváděné hodnoty jsou ročním průměrem denních intenzit dopravy (RPDI) ve vozidlech za 24h.
 • Síť TEN-T - Služba zobrazuje přehled vedení transevropské dopravní sítě TEN-T v ČR včetně jejího rozdělení na hlavní (core) a globální (comprehensive) nebo na jednotlivé koridory. Plánované trasy komunikací jsou pouze orientační.
 • Odpočívky na dálnicích ČR - Aplikace zobrazuje odpočívky na dálnicích ČR, jejich název, staničení, stav, informace o poloze jednotlivých parkovacích míst a službách na jednotlivých odpočívkách.
 • Uzavírky z DDR - Služba zobrazuje aktuální a budoucí uzavírky na dálnicích a silnicích ČR, na které je vydáno rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu. Data jsou přebírána z datového distribučního rozhraní (DDR). DDR je součást informačního systému NDIC, jehož prostřednictvím je možno na základě přidělených přístupových práv distribuovat dopravní informace (DI). Distribuce DI zabezpečuje přenos DI na odběrová místa na základě požadovaných a stanovených podmínek. Aktualizace dat probíhá průběžně. Upozornění: Služba je konfigurována pouze pro zobrazování v konkrétních aplikacích Geoportálu a není primárním zdrojem pro poskytování dopravních informací. Primárním zdrojem dopravních informací je NDIC (Národní dopravní informační centrum) s výstupem na www.dopravniinfo.cz . Dopravní informace poskytuje bezplatně prostřednictvím datového distribučního rozhraní (DDR) na základě bezplatné smlouvy.
 • Data RÚIAN - Služba zobrazuje aktuální data RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí) poskytovaná ČÚZK. Data jsou aktualizovaná 1x denně. Služba obsahuje vrstvy parcel dle druhu pozemku, ulice, adresní místa, katastrální území, správního obvodu ORP, okresu a územně vyššího územně samosprávného celku.
 • Předběžně plánované uzavírky 2022 na silnicích II. a III.třídy - Služba zobrazuje předběžně naplánované uzavírky roku 2022 na silnicích II. a III.třídy (ve správě jednotlivých krajů) a je určena ke koordinaci těchto uzavírek s uzavírkami ŘSD ČR. Termíny i existence samotných uzavírek mohou být během koordinace upravovány. K poskytování dynamických dopravních informací jsou určeny www.dopravniinfo.cz, které zobrazují aktuální a ověřené, či plánované uzavírky a omezení, na které již bylo vydáno Rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu.

Analýzy výškopisu (cuzk.cz)

Mapová aplikace je určena pro základní analýzy výškopisných dat území Česka. Slouží k prohlížení výškopisných dat ve formě obarveného stínovaného reliéfu, sklonitosti a orientace svahů, znázornění prostého stínovaného reliéfu nebo stínovaného reliéfu se Z-faktorem 10. Aplikace nabízí rovněž nástroje umožňující provádět prostorové analýzy.

Archiv (cuzk.cz)

Aplikace sdružuje Archivní mapy a Archiv leteckých měřických snímků. Archivní mapy nabízí tyto datové sady: Stabilní katastr (Císařské povinné otisky, Katastrální mapy evidenční), mapy odvozené ze třetího vojenského mapování, topografické mapy v systému S-1952, mapy evidence nemovitostí, sbírka map a plánů do roku 1850.

www.dopravniinfo.cz

Volně přístupný portál provozovaný ŘSD ČR v rámci Jednotného systému dopravních informací pro ČR. Informace do JSDI jsou poskytovány buď z agentových systémů (Policie ČR, HZS, IZS, správci komunikací všech kategorií, Silniční správní úřady všech úrovní, Městská policie, ČHMÚ, vlastníci komunikací…) a nebo z telematických systémů (Kamerový dohled, detektory intenzit dopravy, silniční metrologický systém, systém el. mýta atd.). Všechny tyto dopravní události jsou následně zpracovány v NDIC a dále distribuovány na www.dopravniinfo.cz. Tento portál slouží k informování řidičů o dopravní situaci zejména před cestou, kdy jsou zobrazovány aktuální dopravní události a zároveň v předstihu i plánované uzavírky a dopravní omezení. Dále jsou řidičům k dispozici informace o sjízdnosti komunikace (v zimním období), kamerové snímky, informace o kapacitě parkovišť (Praha a Ostrava), přestupkové systémy (Praha), stupně provozu a informace na proměnných tabulích (VMS).

Nehodová místa (INFOBESI)

Informace o dopravních nehodách a nehodových lokalitách zpřístupněné odborné veřejnosti a složkám Integrovaného záchranného systému, městům, obcím apod.

Sčítání dopravy ŘSD (rsd.cz)

Výsledky celostátního sčítání dopravy 2016 a 2010 poskytují informace o intenzitách automobilové dopravy na dálniční a silniční síti ČR a navazují na výsledky z předchozích sčítání.
Web Map Service (dále jen WMS) znamená v překladu webová mapová služba. Jedná se o standard vyvinutý a dále rozšiřovaný Open Geospatial Consortium (OGC). Služba pracující na principu klient-server umožňuje sdílení geografické informace ve formě rastrových map v prostředí Internetu. Výsledkem požadavku např. GIS softwaru na WMS server jsou primárně obrazová data v nejrůznějších formátech (JPEG, TIFF, PNG, aj.), které zobrazují tematické geografické informace (tematickou mapu - vrstvu), nebo mohou být výsledkem překrytu více vrstev (mapová kompozice). Zdroj Wikipedia

WMS služba Ředitelství silnic a dálnic ČR - ULS

Služba zobrazuje silniční a dálniční síť ČR (dálnice, silnice I., II. a III. třídy) a uzlové body Uzlového lokalizačního systému. Aktualizace dat probíhá 2x ročně a to v dubnu (01/rok) a říjnu (07/rok). Zobrazovaná data silniční a dálniční sítě ČR jsou v majetku a správě Ředitelství silnic a dálnic ČR - odboru silniční databanky a NDIC.

WMS služba Ředitelství silnic a dálnic ČR - objekty

Služba zobrazuje objekty (mosty, podjezdy, železniční přejezdy, tunely, brody), kilometráž silnic I.-III.třídy, kilometrovníky dálnic, výsledky sčítání dopravy 2020 včetně základních atributů. Aktualizace dat probíhá 2x ročně a to v dubnu (01/rok) a říjnu (07/rok). Zobrazovaná data silniční a dálniční sítě ČR jsou v majetku a správě Ředitelství silnic a dálnic ČR - odboru silniční databanky a NDIC.
Responsive Image
Strategické plány rozvoje

Strategické plány rozvoje

Strategický plán dalšího rozvoje JSDI/NDIC s výhledem na 10 let
Strategický plán dalšího rozvoje Silniční databanky ŘSD s výhledem na 10 let
Analýza proveditelnosti funkce NDIC „Informace o místech dobíjení energie pro dopravní prostředky"
Formulář pro sběr dat Akcí oprav a souvislé údržby na dálnicích
Formulář pro sběr dat Akcí oprav a souvislé údržby na dálnicích:
VYPLNĚNÝ VZOR - Formulář pro sběr dat Akcí oprav a souvislé údržby na dálnicích:
VZOR přílohy k Formuláři:
Kontakt

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Odbor silniční databanky a NDIC

Slovenská 1142/7
702 00 Ostrava–Přívoz
tel: +420 954 913 512
e-mail: sdb@rsd.cz