Asset Publisher

Předběžná tržní konzultace ve věci valorizace služeb poptávaných na základě smluvních podmínek - pozvánka

23-11-2022
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, plánuje jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) zahájit předběžnou tržní konzultaci ve věci valorizace služeb poptávaných na základě smluvních podmínek „Vzorová smlouva o poskytování služeb mezi objednatelem a konzultantem“– zvláštní smluvní podmínky pro projektové práce (FIDIC WHITE BOOK).

Zadavatel se rozhodl, že uskuteční předběžnou tržní konzultaci s cílem informovat dodavatele o principu uplatnění valorizace cen v zadávacích řízeních na projektové práce (Rámcové dohody) dle smluvních podmínek FIDIC WHITE BOOK.

Zadavatel Vás tímto zve k účasti na předmětné předběžné tržní konzultaci, která se uskuteční dne 2. 12. 2022 od 9:00 hodin prostřednictvím aplikace Microsoft Teams.

V rámci podkladů Zadavatel poskytuje soubory „PŘÍLOHA 3 - ODMĚNA A PLATBA“ a „PŘÍLOHA 4 - HARMONOGRAM“. Tyto soubory zobrazují návrh principu uplatnění valorizace k použití ve smluvních podmínkách FIDIC WHITE BOOK.

V případě zájmu o účast na této předběžné tržní konzultaci kontaktujte, prosím, nejpozději do 30. 11. 2022 kontaktní osobu Mgr. Magdalénu Šenkovou, e-mail: magdalena.senkova@rsd.cz. V žádosti o účast (e-mailu) uveďte minimálně název Vaší společnosti a Vaše jméno. Následně Vám budou na Váš e-mail v dostatečném předstihu zaslány údaje nezbytné pro přihlášení do online konference v rámci Microsoft Teams.

V rámci předběžné tržní konzultace bude poskytnut prostor pro vyjádření zástupců jednotlivých dodavatelů. Následně bude možné zaslat případné další dotazy k projednávaným materiálům i písemnou formou.

Předběžná tržní konzultace bude vedena tak, aby nebyla narušena hospodářská soutěž ani zásady zadávání veřejných zakázek ve smyslu § 6 ZZVZ. Z jejího průběhu bude Zadavatelem pořízen videozáznam pro účely případného přezkumu kontrolním orgánem (nebude zveřejněn pro veřejnost), přičemž účastníci předběžné tržní konzultace svou účastí konkludentně vyjadřují svůj souhlas s pořízením videozáznamu pro uvedený účel. Po skončení předběžné tržní konzultace bude zpracován písemný zápis, který bude zveřejněn na internetových stránkách zadavatele.


Děkujeme za zvážení Vaší účasti na předběžné tržní konzultaci.

 

Pozvánka ke stažení Příloha - Odměna a platba Příloha - Harmonogram
Převést na PDF