Poskytnuté informace v roce 2021

Opatření obecné povahy upravující rychlost

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí opatření obecné povahy, kterým byla stanovena místní či přechodná úprava nejvyšší dovolené rychlosti na dálnici D1, v km 140.95 – 145.35, ve směru jízdy na Prahu, účinné dne 23. 5. 2020.

Odpověď:

Dne 13.1.2021 sdělil povinný subjekt žadateli, že veškerá opatření obecné povahy vydává příslušný silniční správní úřad. , jelikož se jedná o veřejně přístupné dokumenty, které jsou k dispozici na jeho úřední desce. 
V případě dálnic se jedná o ministerstvo dopravy, v případě silnic I. tříd o konkrétní krajský úřad. ŘSD je pouze účastníkem řízení, nikoliv žadatelem, proto nemá povinnost tyto dokumenty evidovat, popř. je archivovat.
Odstraňování reklamních zařízení

Žádost:


Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda ŘSD odstranilo reklamní zařízení na ul. Brněnská při nájezdu na dálnici D1 z pozemku parc. č. 509/01, k.ú. Průhonice.

Odpověď:


Dne 15.1.2021 sdělil povinný subjekt žadateli, že ve dnech 9. nebo 10. ledna zmizela z plochy nabídka reklamy, ale samotný objekt zůstal. ŘSD proto opětovně vyzve vlastníka k odstranění zbylé konstrukce reklamního zařízení.
Umístění reklamního zařízení

Žádost:


Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda-li není reklamní zařízení umístěné na pozemku parc. č. 130/50, k.ú. Zdiby umístěno v rozporu se zákonem.

Odpověď:

Dne 18.1.2021 sdělil povinný subjekt žadateli níže uvedené:
 • ŘSD není oprávněno určovat, zda je zařízení legální, toto je na základě zákona č. 13/1997 Sb., v kompetenci příslušného silničního správního úřadu.
 • ŘSD tuto reklamu eviduje a již podalo podnět ohledně prověření legality zařízení. Vyjádření ani výzva k odstranění zařízení zatím nebylo vydáno. Informace o tom, zda je v rozporu se zákonem, tedy nemá ŘSD k dispozici.
Provozované zařízení na konkrétním pozemku

Žádost:


Žadatel požadoval poskytnutí informací k provozovaným zařízením na pozemcích p.č. 2055/3 k.ú. Radotín (738620).

Odpověď:


Dne 1.2.2021 sdělil povinný subjekt žadateli, že se jedná o vrt, který sloužil pro projektování a výstavbu tunelu Lochkov.  Je využívaný i nadále pro monitorování hladiny podzemní vody. Těchto vrtů je v této oblasti několik.
Zřízení SSÚD ve Vizovicích

Žádost:


Žadatel požadoval poskytnutí informace ohledně zřízení SSÚD ve Vizovicích.

Odpověď:

Dne 1.2.2021 sdělil povinný subjekt žadateli níže uvedené:
Zmiňovaná mapa umístěna na webových stránkách ŘSD (konkrétně: Údržba komunikací (rsd.cz) – Rozmístění SSÚD) a je nazvaná  „Rozmístění a působnost SSÚD - výhled“.
SSÚD Vizovice pod č. 37 je zde zvýrazněno červenou barvou – jako předpokládané středisko, jedná se o předpoklad, není ani v provozu, ani projektováno.
Přehled smluv na webových stránkách Ministerstva dopravy

Žádost:


Žadatel požadoval poskytnutí informace ohledně přehledu smluv, které ŘSD poskytuje MD, a které ministerstvo následně uveřejňuje na svých webových stránkách.

Odpověď:

Dne 2.2.2021 sdělil povinný subjekt žadateli níže uvedené:
 1. Povinný subjekt zveřejňuje na uvedených odkazech veškeré uzavřené smlouvy i faktury přesně v rozsahu požadavků svého zřizovatele Ministerstva dopravy ČR.
 2. Tuto skutečnost jsme prověřili a veškeré smlouvy a faktury u uvedené společnosti jsou zveřejněny.
Uzavřené a účinné smlouvy s konkrétními subjekty

Žádost:


Žadatel požadoval poskytnutí seznamu všech smluv, které uzavřelo Ředitelství silnic a dálnic se společnostmi KH Servis a.s., IČ: 45279748  a  Z.L.D. s.r.o., IČ 25631365, které jsou ke dni 19. ledna 2021 účinné.

Odpověď:


Dne 2.2.2021 sdělil povinný subjekt žadateli, že neeviduje ke dni 2. 2. 2021 žádné účinné smlouvy uzavřené mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a společnostmi KH Servis a.s., IČ: 45279748  a  Z.L.D. s.r.o., IČ: 25631365.
I/11

Žádost:


Povinný subjekt obdržel žádost dle InfZ o poskytnutí informací „o plánovaném omezení užívání / o uzavírkách, jejich důvodech a podmínkách stanovených pro nákladní přepravu (včetně případných objízdných tras), týkajících se komunikace I. třídy č. 11 v úseku Statutární město Hradec Králové až Město Třebechovice nad Orebem, vč. informací týkajících se plánovaného omezení užívání / uzavírek křižovatky komunikace I. třídy č. 11 a komunikace Královehradeckého kraje II. třídy č. 298 (křižovatky Krňovice), a to pro roky 2021 – 2024“.

Odpověď:

Dne 4.2.2021 sdělil povinný subjekt žadateli následující informace:
V letošním roce bude zahájena stavba „I/11 Třebechovice p. Orebem, úprava křižovatky se silnicí II/298 (Krňovice)“. Na tuto stavbu je již vybrán zhotovitel a předpoklad realizace stavby je 04/2021 – 11/2021. 
V současné době probíhají jednání ohledně dopravního opatření, předpoklad jejich ukončení je koncem února. Poté budeme mít k dispozici konkrétní dopravní opatření a jejich termíny.

Jiné akce v letech 2021 – 2024 prozatím neplánujeme.
Příprava protihlukové stěny na dálnici D1

Žádost:

Povinný subjekt obdržel žádost dle InfZ o poskytnutí informací ohledně přípravy protihlukové stěny na dálnici D1 v úseku 4,905 - 5,351 km vlevo.
 

Odpověď:

Dne 4.2.2021 povinný subjekt sdělil, že soutěž na zhotovitele je ukončena a momentálně probíhá proces podepisování smlouvy s ohledem na lhůty plynoucí ze zákona o veřejných zakázkách.
Zhotovitelem je sdružení firem SUPER-KRETE CZECH s.r.o., SIMOST, s.r.o, a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, s.r.o., které podalo nabídku za 25,455 mil. Kč bez DPH.

Jelikož ještě není podepsaná smlouva, harmonogram realizace ještě není závazný. Předpoklad realizace je nicméně v období druhé polovina dubna – červen.
Noční práce na D1

Žádost:

Povinný subjekt obdržel žádost dle InfZ o poskytnutí informací:
 1. Zda v nočních hodinách - konkrétně mezi 22:45 a 23:00 byli na úseku dálnice D1 km 145,35, směr Brno dne 28. 04. 2020 přítomni na tomto místě stavební dělníci v souvislosti s opravou (rekonstrukcí) D1.
 2. Zda v nočních hodinách - konkrétně mezi 22:45 a 23:00 byli na úseku dálnice D1 km 145,35, směr Brno dne 28. 04. 2020 přítomni na tomto místě osoby zajišťující stavební kontroly v souvislosti s opravou (rekonstrukcí) D1.

Odpověď:

Dne 5.2.2021 sdělil povinný subjekt žadateli následující informace:
Stavební práce na úseku dálnice D1 km 145,35, směr Brno dne 28. 04. 2020 vůbec neprobíhaly - v tomto úseku byla dálnice již v režimu předčasného užívání, tzn., nebyli zde přítomni stavební dělníci. Práce v tomto úseku (145,35) probíhaly pouze ve směru na Prahu a ten den skončily v 19:00 hod. Toto potvrzeno zápisem ve stavebním deníku.  Vzhledem k popsanému stavu je odpověď a oba dotazy shodná.
Inženýrské sítě pro předprojektovou přípravu rekonstrukce dálnice D4

Žádost:


Povinný subjekt obdržel žádost dle InfZ o poskytnutí informace ohledně výskytu inženýrských sítí pro předprojektovou přípravu rekonstrukce dálnice D4, km 5,0-14,5.

Odpověď:


Dne 11.2.2021 povinný subjekt s odkazem na ust. § 6 odst. 1 InfZ Vám sdělil, že veškeré informace žadatel nalezne na webových stránkách kde je k dispozici i odkaz „Žádost o výdej ze ZMK a BP“, i adresu, na kterou je třeba žádost odeslat.
Měření hluku

Žádost:


Povinný subjekt obdržel žádost dle InfZ o poskytnutí protokolu o měření hluku po opravě/modernizaci dálnice D1 km v úseku 2,350 – 11,200 P.

Odpověď:


Dne 11.2.2020 požadované dokumenty povinný subjekt poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.
D10 SSÚD Brodce, DO PČR Brodce

Žádost:


Povinný subjekt obdržel žádost dle InfZ o poskytnutí informací k záměru výstavby „D10 SSÚD Brodce, DO PČR Brodce“.

Odpověď:

Dne 16.2.2020 poskytl povinný subjekt níže uvedené informace:

 

 1. V jakém stadiu schvalování z hlediska územního a stavebního řízení se celý projekt nachází?
  V současné době je na citovaný projekt výstavby SSÚD a DO PČR Brodce pozastaveno řízení o umístění stavby a dále prodloužena lhůta k doplnění podané žádosti, vedené Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem územního plánování a stavebního řádu.
 2. Je záměr výstavby v souladu s platným územním plánem daného území? Případně je součástí nového územního plánu městyse Brodce nad Jizerou? Dle stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy, které ŘSD k záměru obdrželo, je stavba v souladu s územním plánem městyse jak stávajícím, tak bude rovněž zahrnuta v územním plánu novém, jehož pořizování v současné době probíhá.
 3. V jakém časovém horizontu (samozřejmě přibližně) je možné očekávat zahájení výstavby a ukončení výstavby nového areálu „D10 SSÚD Brodce, DO PČR Brodce“. S realizací nového areálu SSÚD a DO PČR Brodce je uvažováno v horizontu let 2022-2024.
 4. Nakonec mám jeden zásadní dotaz ohledně účelnosti a hospodárnosti plánovaného záměru výstavby právě v oblasti bývalého zemědělského areálu JZD v Brodcích u dálnice D10. Pro nově připravovaná SSUD je třeba respektovat vždy technické předpisy RSD, z nichž plyne mimo jiné to, že kromě vlastního napojení na trasu dálnice musí být ve vzdálenosti do 2 km další křižovatka nebo sjezd a nájezd pro zajištění překrytí zimní údržby. V daném případě je ovšem zřejmé, že je zde umístěn v současné době sjezd a nájezd na dálnici R10 v obou směrech (tady směr Mladá Boleslav i směr Praha) u Brodec nad Jizerou. Ve vzdálenosti cca 1.000 m ve směru na Mladou Boleslav má být vybudován zcela nový sjezd a nájezd ke stavbě „D10 SSUD Brodce, DO PCR Brodce“ zajisté mnohamilionové částky.
  Proč není možné pro stavbu „D10 SSÚD Brodce, DO PČR Brodce“ využít současný sjezd a nájezd na D10 v obci Brodce nad Jizerou (Exit 33 Brodce) a vybudovat areál u D10 v blízkosti současné průmyslové zóny, kde jsou vybudovány skladové haly poblíž Exitu 33 Brodce. Když v této oblasti jsou tedy veškeré přípojky a všechno potřebné pro vybudování areálu a ušetřilo by se tak mnoho stovek, miliónů korun za výstavbu nového sjezdu a nájezdu na Dl0 asi 1 km od současného Exitu 33 Brodce. Taková výstavba nového sjezdu a nájezdu na Dl0 se mi zdá absolutně nehospodárná.
  Lokalita SSÚD a DO PČR Brodce byla vybrána na základě vhodné plochy brownfieldu bývalého, z větší části nevyužívaného zemědělského areálu, dostupnosti inženýrských sítí, řešení dopravního napojení, územní podmínky apod. Návrh je v souladu se schválenou koncepcí výstavby nových SSÚD, vychází z požadavků kladených PPK-SUD a odpovídá obdobným, dříve realizovaným projektům středisek správy a údržby komunikace dálničního typu.
OBU jednotky ukončeného mikrovlnného systému vybírání mýta

Žádost:


Povinný subjekt obdržel žádost dle InfZ o poskytnutí informací k OBU jednotkám ukončeného mikrovlnného systému vybírání mýta.

Odpověď:

Dne 1.3.2021 povinný subjekt sdělil žadateli následující:

K datu ukončení součinnosti původního dodavatele mikrovlnného systému, tj. k 30.6.2020,  bylo nevrácených OBU 97.778 OBU. V rámci ŘSD jsme přijali 25.963 OBU.
U dopravců zůstalo 71.815 OBU, u kterých propadla kauce 1550 Kč. T.j. celkem 111.313.250 Kč

Kauce propadla ve prospěch Státního fondu dopravní infrastruktury, dle §22c odst. 6): „Kauce a finanční prostředky určené pro úhradu mýtného vložené na zaevidovaném elektronickém zařízení propadnou, neproběhla-li u zaevidovaného elektronického zařízení ode dne jeho převzetí nebo ode dne proběhnutí poslední mýtné transakce po dobu delší než 1 rok žádná mýtná transakce a elektronické zařízení nebylo do této doby vráceno provozovateli systému elektronického mýtného. Provozovatel systému elektronického mýtného v takovém případě elektronické zařízení a příslušné vozidlo odebere z evidence údajů o mýtném. Kauce propadne rovněž tehdy, bylo-li zaevidované elektronické zařízení vráceno provozovateli systému elektronického mýtného poškozené. Propadlé kauce a propadlé finanční prostředky určené pro úhradu mýtného vložené na zaevidovaných elektronických zařízeních jsou příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury.“
Oprava silnice I/3 v úseku mezi km 10,000 až 10,600

Žádost:


Povinný subjekt obdržel žádost dle InfZ o poskytnutí informací ohledně opravy silnice I/3 v úseku mezi km 10,000 až 10,600.

Odpověď:

Dne 4.3.2021 povinný subjekt poskytl níže uvedené informace:
 • Stavbu prováděla společnost PORR a.s, subdodavatelem byla společnost COLAS CZ a.s.,  a dílo bylo převzato v roce 2016, malé nedodělky (VDZ-plast) pak na jaře 2017.
 • V roce 2019 byla provedena první záruční oprava povrchu zhotovitelem v tomto místě.
 • Na základě naší výzvy začne zhotovitel provádět druhou záruční opravu od 6.4.2021, délka opravy bude cca 10 dní.
Plán údržby komunikace I/39 v úseku Želnava – Volary a Volary – Lenora

Žádost:


Povinný subjekt obdržel žádost dle InfZ o poskytnutí informace ohledně schválených postupů, směrnic a rozhodnutí ohledně údržby, možností údržby, technologických postupů či plánu údržby komunikace I/39 v úseku Želnava – Volary a Volary – Lenora včetně již neplatných rozhodnutí a postupů od roku 2010 do současnosti.

Odpověď:


Dne 5.3.2020 požadované informace povinný subjekt poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.
Kácení dřevin podél silnice I/38 mezi Havlíčkovým Brodem a Jihlavou

Žádost:Povinný subjekt obdržel žádost dle InfZ o poskytnutí informací ke kácení dřevin podél silnice I/38 mezi Havlíčkovým Brodem a Jihlavou.

Odpověď:Dne 8.3.2020 požadované informace povinný subjekt poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.
Úsekového měření v Brně

Žádost:


Povinný subjekt obdržel žádost dle InfZ o poskytnutí informací týkajících se úsekového měření v Brně.

Odpověď:

Dne 8.3.2021 povinný subjekt sdělil žadateli následující:
 1. Je v provozu nebo je plánováno uvést do provozu úsekové měření v Husovickém tunelu?
  Zařízení bylo ke dni 25. 2. 2021 připraveno ke standardnímu provozu.
   
 2. Je někde jinde na území města Brna v plánu zprovoznit úsekové měření?
  V současné době se nenachází žádné úsekové měření rychlosti na komunikacích I. třídy na území Brno město a nejsou ani aktuálně v jednání (přípravě či realizaci) žádná další úseková měření.
Nákladová efektivnost provozování mýtného systému v období 2015-2020

Žádost:

Povinný subjekt obdržel žádost dle InfZ o poskytnutí informací ohledně nákladové efektivnosti provozování mýtného systému v období 2015-2020.

Odpověď:


Dne 11.3.2020 požadované informace povinný subjekt poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.
Zahájení provozu systému měření úsekové rychlosti na silnici I/42 Brno – Husovický tunel

Žádost:

Povinný subjekt obdržel žádost dle InfZ o poskytnutí informací ohledně zahájení provozu systému měření úsekové rychlosti na silnici I/42 Brno – Husovický tunel.

Odpověď:

Dne 3.3.2021 povinný subjekt sdělil žadateli následující:

Rozhodnutí Policie ČR o spuštění systému měření úsekové rychlosti v Husovickém tunelu nemáme k dispozici, resp. nemáme informace, že by již bylo vydáno.
Oficiální komunikace mezi ŘSD a Magistrátem města Brna do data podání Vaší žádosti neproběhla.
Dovolujeme si Vás informovat o tom, že ŘSD zajištuje technickou stránku fungování systému v tunelu Husovice a tato je splněna. Zařízení bylo k 25.2.2021 připraveno ke standardnímu provozu.