Poskytnuté informace v roce 2020

Odstranění reklamních zařízení v obci Příbram

Žádost:

Žadatel žádal o poskytnutí informací týkajících se odstranění reklamních zařízení v obci Příbram.

Odpověď:

Dne 26.3.2020 sdělil povinný subjekt Žadateli níže uvedené:

ŘSD je státní příspěvkovou organizací zřízenou ministrem dopravy a spojů na základě zřizovací listiny ze dne 11. 12. 1996 ve znění dodatků 1 – 14, v souladu s ustanoveními zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
Účelem ŘSD je mj. zabezpečování činností souvisejících se zakrýváním, odstraňováním a likvidací nepovolených reklamních zařízení na dálnicích a silnicích I. třídy (včetně rychlostních komunikací) a v jejich ochranných pásmech a plnění funkce správce komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb.
Postup při odstraňování reklamních zařízení umístěných v ochranných pásmech je podrobně dán ust. § 31 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Skutečnost, zda se dané reklamní zařízení nachází v ochranném silničním pásmu, zda je umístěno v souladu s povolením, atd., náleží příslušnému silničnímu správnímu úřadu (dále jen „SSÚ“). ŘSD pak na základě výzvy SSÚ vykonává činnosti, které jsou mu uloženy, tzn., že po uplynutí lhůt stanovených ve výzvách adresovaných vlastníkům k odstranění reklamních zařízení provozovaných v silničních ochranných pásmech silnic I. tříd, jsou tato zařízení odstraňována našimi zhotoviteli běžné údržby komunikací.
Výtlačné potrubí pro rozvod podpovrchové vody

Žádost:

Žadatel žádal o informaci, na základě jakého rozhodnutí umístil soukromý zemědělec výtlačné potrubí pro rozvod podpovrchové vody do silničního propustku v tělese silnice I/38.

Odpověď:

Dne 9.4.2020 sdělil povinný subjekt Žadateli níže uvedené:
Uložení vodovodního potrubí v silničním propustku na silnici I/38 (provozní staničení 69,330 km) není povoleno správcem komunikace ani silničním správním úřadem.
Údajný majitel bude osloven k vysvětlení a vyzván k odstranění nepovolené stavby.

Děkujeme za upozornění na černou stavbu a nezákonné jednání.      
Podklady k projektům „I/43 MÚK Kuřim, východ“ a „I/43 Podlesí, obchvat“

Žádost:

Žadatel žádal o poskytnutí podkladů k projektům „I/43 MÚK Kuřim, východ“ a „I/43 Podlesí, obchvat“.
 

Odpověď:

Dne 22.4.2020 požadované informace povinný subjekt částečně poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.
 
Dokumentace pro provedení stavby dálnice D11 úsek 06

Žádost:

Žadatel žádal o poskytnutí dokumentace pro provedení stavby dálnice D11 úsek 06.
 

Odpověď:

Dne 27.4.2020 požadované informace povinný subjekt poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.
 
Sjezd a nájezd na I/35 ve městě Liberec, exit 23 ve směru na Prahu

Žádost:

Žadatel žádal o poskytnutí informací týkající se sjezdu a nájezdu na silnici I. třídy číslo 35 ve městě Liberec, exit 23 ve směru na Prahu (dále jen „Zájmový úsek“), a to konkrétně:

- poskytnutí všech dopravních nehod v období od 7. 11. 2017 do 21. 11. 2017, které se staly na Zájmovém úseku s konkretizací data jednotlivých nehod, čase nehod (alespoň přibližném) a zda došlo při nehodě k úniku provozních kapalin,
- poskytnutí informací o prohlídkách Zájmového úseku, které byly provedeny podle § 6 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., v období od 7. 11. 2017 do 30. 11. 2017 s konkretizací, zda byly při prohlídkách zjištěny nějaké závady, zda byly případné závady odstraněny, jakým způsobem a kdy.

Odpověď:

Povinný subjekt zaslal dne 30.4.2020 žadateli Hlášenky o výjezdu BESIP, z nichž lze vyčíst informace ohledně nehod v Zájmovém úseku v daném termínu. Výjezdy si organizuje IZS a výsledné Hlášenky si zpravidla vyžádá dopravní police, proto se ŘSD o nehodách dozvídá se zpožděním. Tyto Hlášenky se obvykle týkají odstranění provozních kapalin po nehodách či únicích z vozidel bez nehody (typicky poruchy hydraulických systémů užitkových vozidel). Vzhledem k tomu, že ŘSD nemá povinnost dopravní nehody evidovat a informace o nich dále uchovávat, nemusí být Vámi požadované informace kompletní. Ucelený přehled všech nahlášených dopravních nehod by Vám měla na vyžádání poskytnout PČR.

Dále zaslal Report inspektora o kontrole silnice I/35, z něhož je patrné, ve kterých konkrétních dnech měsíce listopadu roku 2017 byla prohlídka provedena. Ve sledovaném období na předmětném sjezdu z I/35 žádná závada charakteru výtluk, poškození či zničení  dopravného značení, svodidel a jiných zařízení, evidována nebyla.

Příloha ke stažení:

Hlášenky o výjezdu Besip
Úsekové měření v Brně

Žádost:

Žadatel žádal o poskytnutí informací:

- V jaké fázi je příprava úsekového měření v Husovickém tunelu v Brně, případně konkrétní termín zahájení úsekového měření a tím vyvozujících důsledků (pokut) pro provozovatele vozidel.
- Je v přípravě nějaké jiné úsekové měření ve městě Brně?

Odpověď:

Dne 12.5.2020 sdělil povinný subjekt Žadateli níže uvedené:

V Husovickém tunelu byl v rámci obnovy části technologického zařízení v roce 2019 instalován a spuštěn systém pro monitorování vozidel ADR, u kterého je jednou z jeho dodatkových funkcionalit i měření úsekové rychlosti. ŘSD je však pouze vlastníkem zařízení a získaná data nezpracovává – jsou k dispozici pro Policii ČR. Pro informaci, zda policie tato data dále zpracovává ke správním či trestně právním účelům, se prosím obraťte přímo na jejich zástupce.V

V současné době žádné jiné úsekové měření ve městě Brně v přípravě není.
Geometrické plány mimoúrovňových křižovatek

Žádost:

Žadatel žádal o poskytnutí informací k výstavbě dálnice D35 -  geometrických plánů mimoúrovňových křižovatek (MÚK), sjezdů z dálnice a jejich okolí, konkrétně:

1) MÚK Časy

2) Sjezd z dálnice na Vysoké Mýto umístěný mezi Vysokým Mýtem a Zámrsky

3) Sjezd z dálnice D35 u Litomyšle na místní komunikaci č. 358 vedoucí z Litomyšle do obce Němčice

4) MÚK Janov

5) MÚK Opatovec

6) Sjezd z dálnice u letiště Moravská Třebová umístěný mezi Starým Městem, resp. obcí Dětřichov u Moravské Třebové a obcí Petrušov

Odpověď:

Dne 18.5.2020 požadované dokumenty povinný subjekt částečně poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.
 
Oplocení dálnice D11

Žádost:

Žadatel žádal o poskytnutí informace, ve kterých místech je, nebo není, dálnice D11 oplocena.

Odpověď:

Dne 25.5.2020 sdělil povinný subjekt Žadateli níže uvedené:

V současné době je prakticky celá dálnice D11 oplocena s výjimkou několika úseků:
úsek km 0-8: Tento úsek bude v budoucnu rozšířen na šesti pruh, proto by bylo neekonomické zde nyní oplocení zajišťovat.
úsek km 25-35: Na tomto úseku bylo na levé straně realizováno oplocení v loňském roce. Pravá strana je v současné době ve fázi zpracování projektové dokumentace. Předpoklad realizace oplocení na pravé straně je rok 2021.
úsek km 86-90: Tento úsek byl dostavěn teprve nedávno, ale smlouva se zhotovitelem byla uzavřena v době, kdy oplocení standardně nebylo součástí stavby jako takové. Momentálně se zpracovává projektová dokumentace, která následně umožní chybějící oplocení doplnit.


Ostatní úseky jsou již oploceny. Na nově budovaných úsecích směrem k polské hranici je oplocení již součástí stavby.


Dále je zapotřebí podotknout, že oplocení podél pozemních komunikací není nařízeno žádným platným právním předpisem. Neexistuje ani žádná norma, která by stanovovala, jaké požadavky má oplocení splňovat. 
ŘSD problematiku bezpečnosti silničního provozu vlivem střetu se zvěří zpočátku řešilo instalací klasického zahradnického nebo oborového pletiva v místech, kde docházelo k častým střetům. Toto řešení se ukázalo jako málo účinné, neboť se problém z daného místa přesunul na konec oplocení. V roce 2015 se ŘSD  začalo touto problematikou zabývat systematicky. Zároveň také vznikl vnitřní předpis, který stanovoval požadavky na oplocení.

Studie ve věci přeložky sil. I/67 Bohumín - Karviná

Žádost:

Žadatel žádal o zaslání studie ve věci přeložky sil. I/67 Bohumín - Karviná.
 

Odpověď:

Dne 25.5.2020 požadované dokumenty povinný subjekt poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.
 
Ocenění pozemku v k.ú. Pardubice

Žádost:

Žadatel žádal informace ohledně ocenění konkrétního pozemku v k.ú. Pardubice.
 

Odpověď:

Dne 28.5.2020 požadované dokumenty povinný subjekt poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.
 
Odstraňování reklamních zařízení

Žádost:

Žadatel žádal informace ohledně odstraňování reklamních zařízení, konkrétně:

1. Jaké reklamní plochy, billboardy evidují výše uvedené úřady (Ministerstvo dopravy a ŘSD) jako odporující příslušnému ustanovení zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
2. Jaké reklamní plochy, billboardy evidují další než výše uvedené úřady jako odporující příslušnému ustanovení zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
3. Jaké konkrétní kroky byly vůči a) nelegálním reklamním plochám učiněny konkrétně
                                                     b) proti jakýmkoliv reklamním plochám učiněny, vč. informací, zda byla ověřována legálnost těchto reklamních ploch
4. Zda existuje soupis nelegálních reklamních ploch odporujících zák. č. 13/1997 Sb., a/nebo jakkoliv odporující příslušným ustanovením
5. Proti kterým provozovatelům či vlastníkům reklamních ploch byly vedeny úkony – právní jednání ze strany správních úřadů a jaké konkrétně a s jakým výsledkem.

Dále požadoval zaslat sdělení, zda a jak konkrétně proti nelegálním reklamním zařízení úřady postupují, jak je identifikují, zda mají pasportizaci nelegálních billboardů či vyhledávají aktivně a dokumentují nelegální billboardy.

Odpověď:

Dne 28.5.2020 sdělil povinný subjekt Žadateli níže uvedené:

ŘSD je státní příspěvkovou organizací zřízenou ministrem dopravy a spojů na základě zřizovací listiny ze dne 11. 12. 1996 ve znění dodatků 1 – 14, v souladu s ustanoveními zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Účelem ŘSD je mj. zabezpečování činností souvisejících se zakrýváním, odstraňováním a likvidací nepovolených reklamních zařízení na dálnicích a silnicích I. třídy (včetně rychlostních komunikací) a v jejich ochranných pásmech a plnění funkce správce komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb.

Postup při umisťování i odstraňování reklamních zařízení v ochranných pásmech komunikací je podrobně dán zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Skutečnost, zda se dané reklamní zařízení nachází v ochranném silničním pásmu, zda je umístěno v souladu s povolením, atd., náleží příslušnému silničnímu správnímu úřadu (dále jen „SSÚ“), kterým je v případě dálnic Ministerstvo dopravy, v případě silnic I. třídy příslušný Krajský úřad. ŘSD pak na základě výzvy SSÚ vykonává činnosti, které jsou mu uloženy.

ŘSD při pravidelných kontrolách dálnic a silnic I. tříd sleduje i existenci reklamních zařízení a v případě výskytu nového zařízení je toto předáno SSÚ k prověření legality. ŘSD nemůže bez jeho rozhodnutí reklamní zařízení svévolně odstranit, přičemž lze konstatovat, že k dnešnímu dni bylo odstraněno již téměř 3000 reklamních zařízení.

ŘSD má pro svou potřebu pouze přehled reklamních zařízení, které se nachází v ochranném silničním pásmu dálnic a silnic I. třídy – ten Vám informativně zasíláme přílohou k tomuto vyřízení. Jejich legalitu ale není oprávněno posuzovat.
Geotechnický průzkum v souvislosti s připravovanou výstavbou dálnice D3

Žádost:

Žadatel žádal o informace ohledně geotechnického průzkumu v souvislosti s připravovanou výstavbou dálnice D3.
 

Odpověď:

Dne 1.6.2020 požadované informace povinný subjekt poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.
 
Průjezd vozidel na dálnici D8

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí statistiky průjezdů vozidel z mýtných bran umístěných na dálnici D8 v úseku exit 1 km Zdiby až exit 29 km Roudnice nad Labem za období roku 2019.
 

Odpověď:

Povinný subjekt dne 2.6.2020 požadovaný přehled poskytl prostřednictvím přílohy k vyřízení žádosti.
 

Příloha ke stažení:

Průjezdy nad 3,5 tuny - D8 (km 1-29) za rok 2019
Stavba „I/67 Bohumín – Karviná“

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí informací ke stavbě „I/67 Bohumín – Karviná“.

Odpověď:

Dne 3.6.2020 požadované dokumenty povinný subjekt poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci
 
Přehled zpracovaných záměrů projektů (dále ZP) a aktualizací záměrů projektů (dále AZP) zpracovaných pro ŘSD ČR v období od roku 2014 (včetně) do roku 2020, u kterých bylo prováděno hodnocení efektivnosti

Žádost:

Žadatel žádal o poskytnutí přehledu zpracovaných záměrů projektů (dále ZP) a aktualizací záměrů projektů (dále AZP) zpracovaných pro ŘSD ČR v období od roku 2014 (včetně) do roku 2020, u kterých bylo prováděno hodnocení efektivnosti.

Odpověď:

Dne 8.6.2020 požadovaný přehled povinný subjekt  poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.
 
Údržba na dálnici D6

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí informací ohledně údržby dálnice D6.
 

Odpověď:

Dne 16.6.2020 požadované dokumenty povinný subjekt částečně poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.
 
Způsob hodnocení investičních nebo i neinvestičních projektů technické a dopravní infrastruktury

Žádost:

Žadatel žádal o poskytnutí informací ohledně způsobu hodnocení investičních nebo i neinvestičních projektů technické a dopravní infrastruktury.
 

Odpověď:

Dne 17.6.2020 sdělil povinný subjekt Žadateli níže uvedené:
Pro hodnocení investičních projektů dálnic a silnic I. tříd se postupuje dle směrnice MD č. V-2/2012 a prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury schválených MD č.j. 59/2017-910-IVD/1, ze dne 15.11.2017. Přílohou prováděcích pokynů je rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (SUDOP Praha, 10/2017).

V případě neinvestičních projektů dálnic a silnic I. tříd se rozhoduje podle provedených mostních prohlídek a diagnostik. Parametry, na základě kterých se hodnocení oprav provádí a sestavuje plán oprav, jsou zejména: zbytková životnost, životnost opravy, stavební stav mostu, intenzita dopravy, proměnné parametry vozovky (příčná nerovnost/vyjeté koleje, podélná nerovnost/IRI, únosnost, makrotextura, protismykové vlastnosti, poruchy). 
Při hodnocení oprav a sestavování plánu oprav hraje dále roli: koordinace s akcemi dalších subjektů (obcí, správců navazujících komunikací či inženýrských sítí – např. přilehlých chodníků, kanalizace apod.), časová i věcná koordinace z hlediska uzavírek komunikací a plánovaných objízdných tras (objízdné trasy vedou po komunikacích nižší třídy), i z hlediska samotného rozsahu uzavírek na jedné komunikaci či v jedné lokalitě.
 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dašice

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí informací ohledně komplexních pozemkových úprav v k. ú. Dašice, zahájených Státním pozemkovým úřadem ČR vyhláškou č.j. SPU 141127/2018/He ze dne 13.4.2018.
 

Odpověď:

Dne 19.6.2020 požadované dokumenty povinný subjekt poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.
 
Poskytnutí statistik z automatického sčítače dopravy na I/19 obec Míšov

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí informací:
 1. Poskytnutí aktuálních dat a statistik z automatického sčítače dopravy, instalovaného v obci Míšov na silnici I/19
  - frekvence průjezdů motorových vozidel obcí Míšov
  - statistika naměřených rychlostí projíždějících motorových vozidel obcí Míšov, překračujících maximální povolenou rychlost v obci 50 km/h.
   
 2. Uvažuje ŘSD v nejbližších letech o nějaké investici na úseku I/19 v obci Míšov s ohledem na zvýšení bezpečnosti provozu v místě křížení uvedené silnice s obecní komunikací nebo v prostoru autobusových zastávek? 

Odpověď:

Dne 2.7.2020 povinný subjekt žadateli sdělil, že:

K bodu 1. u obce Míšov není umístěn ASD, který by povinný subjekt měl ve správě. ŘSD tedy nedisponuje požadovanými údaji a z tohoto důvodu je v tomto bodě předmětná žádost částečně odmítnuta a vypořádána samostatným Rozhodnutím o částečném odmítnutí žádosti. 

K bodu 2. ŘSD neuvažuje v uvedené lokalitě s investicí do komunikace I/19, neboť uvedený úsek není hodnocen jako nehodová lokalita vyžadující zvýšení bezpečnosti provozu. 
Záměr projektu „Silnice I/50 Bučovice – obchvat“

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí informací k záměru „Silnice I/50 Bučovice – obchvat“, konkrétně kopie žádosti o ukončení procesu posuzování vlivů na životní prostředí v souvislosti s touto stavbou, a dále sdělení, z jakých konkrétních důvodů bylo toto řízení ze strany ŘSD ukončeno.

Odpověď:

Dne 7.7.2020 povinný subjekt žadateli sdělil:

V příloze tohoto vyřízení Vám zasíláme požadovaný dokument.
K zpětvzetí oznámení EIA záměru „Silnice I/50 Bučovice – obchvat“ došlo z důvodu změněny technické řešení záměru (nově absence překládky dráhy v aktuálně sledovaném záměru), které vyžaduje podání nového oznámení EIA.

Příloha ke stažení:

Bučovice - zpětvzetí oznámení EIA
Přehled zasmluvněných zakázek nad 200 tisíc Kč bez DPH v prvním pololetí roku 2020

Žádost:

Žadatel požadoval zaslání přehledu zasmluvněných zakázek nad 200 tisíc Kč bez DPH v období od 1.1.2020 do 30.6.2020.

Odpověď:

Dne 13.7.2020 povinný subjekt požadované informace poskytl.

Přílohy ke stažení:

2020-07-07 Přehled VZ nad 200 tis.Kč.
Dopravní značení před vjezdem do Jihlavského tunelu na silnici č. I/38

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí informací:

1) Který orgán či organizace rozhodl o pozastavení provozu proměnného dopravního značení (B20a) před vjezdem do Jihlavského tunelu na silnici č. I/38? Existuje-li k této otázce jakákoliv dokumentace – např. opatření obecné povahy, odůvodnění atp. – žádáte o zaslání kopie
2) Od jakého data je proměnné dopravní značení (B20a) před vjezdem do Jihlavského tunelu mimo provoz?
3) Je stanoveno datum obnovení provozu proměnného dopravního značení (B20a) před vjezdem do Jihlavského tunelu?

Odpověď:

Povinný subjekt dne 14.7.2020 zaslal žadateli níže uvedené:

Proměnná fázová značka B20 je nefunkční u symbolu „60“, ostatní symboly, které jsou nastaveny na této značce („40“ a „20“), funkční jsou.
Při pravidelné údržbě bylo zjištěno, že u symbolu „60“ jsou vypáleny veškeré řetízky, které tuto značku rozsvěcují. Záznam o úkonu servisní služby Vám zasíláme prostřednictvím Přílohy č. 1 k tomuto vyřízení.
Výměna této rychlostní LED značky byla vyčíslena na cca 150.000 Kč a v současné chvíli je nerentabilní její výměna z důvodů rekonstrukce tunelu, která by měla proběhnout příští rok. Veškeré dopravní značení bude v rámci této rekonstrukce nahrazeno novou technologií.

Z Výše uvedeného důvodu je cca 80 m před proměnou značkou umístěna SDZ B20 se symbolem 60.

Příloha ke stažení:

Příloha č. 1
Stavba „silnice I/46 Šternberk – obchvat“

Žádost:

Žadatel požadoval informace:

1. zda byl již v souvislosti se stavbou „silnice I/46 Šternberk – obchvat“, ohledně níž byl Městským úřadem Šternberk, odborem stavebním, vydáno rozhodnutí ze dne 20. 5. 2020, č. j. MEST 27541/2020, sp. zn. OS 117/2014 zah, o prodloužení platnosti územního rozhodnutí č. 33/11, proveden jakýkoliv geotechnický či geodetický průzkum (na str. 10 zmíněného rozhodnutí se např. uvádí: „ … což žadatel prokázal sdělením o zpracování doplňujícího geotechnického průzkumu v roce 2019“ nebo na str. 11: „ … schváleno navýšení finančních prostředků na přípravu záměru a to na provedení doplňujícího geodetického průzkumu“),
2. v případě kladné odpovědi na předchozí bod, žadatel žádá zaslání kopie těchto průzkumů, resp. jejich výsledků.

Odpověď:

Dne 24.7.2020 požadované dokumenty povinný subjekt poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.
 
Hlučnost u komunikace D1 v Brně – Bosonohách

Žádost:

Žadatel požadoval informace týkající se hlučnosti u komunikace D1 v Brně – Bosonohách.
 

Odpověď:

Dne 27.7. 2020 požadované informace povinný subjekt poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.
 
Finanční plnění v oblasti marketingu, reklamy a propagace

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí finančního plnění v oblasti marketingu, reklamy a propagace.

Odpověď:

Dne 29.7. zaslal povinný subjekt níže uvedené informace:

ŘSD nevyplatilo v letech 2012 – 2019 skupině MAFRA a.s., TV NOVA s.r.o. a CET 21 spol. s.r.o., Economia a.s., FTV Prima spol. s.r.o., Česká televize a CZECH NEWS CENTER a.s. žádné finanční prostředky za marketing, reklamu či propagaci. 
Subjekty, s nimiž mělo nebo má ŘSD smluvní vztah v oblastech blízkých k propagaci, jsou:
 
 • Route Radio s.r.o.
 • Společnost pro rozvoj silniční dopravy
 • KRAVCIV a.s.
 • CTECH s.r.o.
 • RoadMedia s.r.o.
 • Red elephant s.r.o.
 • EventEx s.r.o.
 • TOP EXPO CZ s.r.o.
 • NEWTON Media, a.s.
 • Ing. Jindřich Volf, CSc.
 • LivePR, s.r.o.
Reklamní zařízení umístěné na dálnici D8

Žádost:

Žadatel požadoval informace ohledně reklamního zařízení umístěného na dálnici D8.
 

Odpověď:

Dne 29.7.2020 povinný subjekt poskytl níže uvedené informace:

Reklamní zařízení je evidováno pro číslem 126533. Jedná se o reklamní zařízení, označené vlastníkem BigBoard s 2 reklamními plochami na pilonu. Nalézá se v ochranném pásmu dálnice D8, v k. ú. Klíčany.1)Sdělte, zda jde o legální či nelegální billboard.  
O legálnosti nebo nelegálnosti nerozhoduje ŘSD, ale Silniční správní úřad na základě jemu známých pokladech. ŘSD předalo evidenci k prošetření legálnosti na Silniční správní úřad dle zákona 13/1997, o pozemních komunikacích, § 31.
 
2) Pokud ho shledáte jako nelegální, sdělte, proč není dosud odstraněn. 
Silniční správní úřad rozhodne a v případě nelegálnosti vyzve vlastníka k odstranění. Pokud tento nereaguje vyzve u dálnic ŘSD, aby odstranilo.. Na toto reklamní zařízení prozatím ŘSD neobdrželo výzvu k odstranění. Bez této výzvy nesmí dle stávající legislativy ŘSD billboard odstranit.
 
3) Pokud ho shledáte jako legální, sdělte, na jakém základě jej shledáváte jako legální.
ŘSD nemá k dispozici žádné podklady, na základě kterých by mohlo i jen predikovat legálnost nebo nelegálnost umístění zařízení. U tohoto zařízení nemá k dispozici žádné rozhodnutí ani výzvu.
 
4) Sdělte kolik nezákonných billboardů se k dnešnímu dni (20/7/2020) nachází na území ČR u dálnic a silnic I. třídy.
ŘSD nemá k dispozici informace ohledně legálnosti nebo nelegálnosti zařízení v rámci ČR. Může pouze evidovat zařízení jako taková a následně informace předávat na příslušné Silniční správní úřady. Počet zařízení se průběžně mění, jsou odstraňována a bohužel vznikají i nová nebo jsou původní po odstranění obnovována. Všechny tyto informace jsou předávány. Momentálně je evidováno cca 670 zařízení v ochranných pásmech dálnic a 4000 zařízení v ochranných pásmech silnic. V těchto počtech jsou i různé desky a cedule umisťované na stromy, zábradlí atd., které jsou rovněž průběžně řešeny s vlastníky oznámení i nemovitostí.
Informace k uzavřeným smlouvám

Žádost:

Žadatel požadoval informace ohledně konkrétních uzavřených smluv s konkrétními subjekty.
 

Odpověď:

Dne 31.7.2020 požadované informace povinný subjekt poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.
Dokumentace ke stavbě Dálnice D0, stavba 520 Březiněves – Satalice

Žádost:

Žadatel žádal o poskytnutí dokumentace ke stavbě Dálnice D0, stavba 520 Březiněves – Satalice.
 

Odpověď:

Dne 5.8.2020 požadované dokumenty povinný subjekt poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.


 
Informace k obchvatu České Lípy

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí informací k obchvatu České Lípy.
 

Odpověď:

Dne 5.8.2020 povinný subjekt poskytl níže uvedené informace:

Obchvat České Lípy je rozdělen na dvě stavby:
1. I/9 Dubice – Dolní Libchav ( Sosnová- II/262 ) 1,5 km úsek mezi ul. Dubická a  sil. II/262 v Dolní Libchavě – dokumentace k územní řízení je vydaná a probíhá inženýrská činnost k územnímu řízení. Předpoklad podání žádosti o ÚR 4Q/2020
2. I/9 Nový Bor – Dolní Libchava – 3 km úsek navazující na křížení sil. II/262 v Dolní Libchavě, končící  u obce Okrouhlá - dokumentace k územní řízení je vydaná a probíhá inženýrská činnost k územnímu řízení. Předpoklad podání žádosti o ÚR 2Q/2021.
Určení účastníků územního řízení je v kompetenci příslušného stavebního úřadu.
Plnění smlouvy týkající se veřejné zakázky „D52 5204.1 Pohořelice - Nová Ves - Aktualizace DUR“

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí plnění smlouvy týkající se veřejné zakázky „D52 5204.1 Pohořelice - Nová Ves - Aktualizace DUR“.
 

Odpověď:

Dne 6.8.2020 požadované dokumenty povinný subjekt poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.
 
Kopie smlouvy s dodavatelem výstavby komplexního systému měření rychlosti na D0

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí kopie smlouvy s dodavatelem výstavby komplexního systému měření rychlosti na D0.
 

Odpověď:

Povinný subjekt dne 10.8.2020 sdělil žadateli s odkazem na ust. § 6 odst. 1 InfZ, že veškeré smlouvy jsou zveřejněny v registru smluv. Tuto konkrétní naleznete v odkazu níže.
Přehled dálničních staveb s pravomocným územním rozhodnutím

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí přehledu dálničních staveb s pravomocným územním rozhodnutí.
 

Odpověď:

Dne 12.8.2020 povinný subjekt požadovaný přehled poskytl s informací, že požadovaná ÚR jsou řazena podle nabytí právní moci (to je pro ŘSD podstatné datum), nikoli podle data jejich vydání.

Příloha ke stažení:

Dálniční stavby s pravomocným ÚR (2018-2020)
Dálniční síť všeobecně

Žádost:

Žadatel žádal o poskytnutí informací k dálniční síti, konkrétně:
 1. „Jak se značí české silnice a co musí splňovat?
 2. Jak bývají označeny Evropské mezinárodní silnice?
 3. Kolik celkem měří Evropská mezinárodní silnice s označením E55 kolik (km/h) je povoleno zde jet?
 4. Kolik celkem měří Dálnice D3?
 5. Který úsek dálnice v Délce (km) mezi kterými (exity 76–16). je zpoplatněn?
 6. Která česká Evropská mezinárodní silnice je u nás nejdelší a kolik u nás máme Evropských mezinárodních silnic a Dálnic.
 7. Jak jsou rozděleny české dálniční známky a jaká je jejich jednotlivá cena.“

Odpověď:

Povinný subjekt dne 17.8.2020 sdělil žadateli s odkazem na ust. § 6 odst. 1 InfZ, že veškeré informace ohledně dálniční sítě ČR a informací ohledně působení ŘSD nalezne na našich webových stránkách. Konkrétně:
 
Informace k dálnici D6

Žádost:

Žadatel požadoval informace k dálnici D6, konkrétně:

a) Kdy bude otevřeno pro běžné užití právě budované prodloužení dálnice D6 mezi Novým Strašecím a Krupou? 
 
b) V jakém je stavu příprava prodloužení dálnice D6 (od Krupé) až na hranice Rakovnického okresu? Kdy bude zahájena výstavba a kdy se předpokládá uvedení do provozu? Má ŘSD na tuto akci alokované financování? 
 
c) V jakém stavu je příprava rekonstrukce dálnice D6 v úseku Nové Strašecí – Tuchlovice? V e-mailu ze dne 22. 10. 2019 jste na stejný dotaz odpověděli: „Na uvedené akce je zpracována projektová dokumentace, ovšem její doba samotné realizace je závislá na množství přidělených finančních prostředků pro jednotlivé roky. Proto nebyl realizován i avizovaný záměr pro rok 2019. Doposud není známo, kdy se uvedené stavební práce budou realizovat.“. V odpovědi předpokládám uvedení těchto informací: zda je PD již hotova, zda má RŠD na tuto akci alokováno financování, zda probíhá či již proběhl výběr zhotovitele dle ZVZ a předpokládané termíny realizace. 

Odpověď:

Dne 18.8.2020 povinný subjekt poskytl níže uvedené informace:

Ad a) Dálnice D6 mezi Novým Strašecím a Krupou zahrnuje 3 úseky: D6 Nové Strašecí – Řevničov; D6 Řevničov, obchvat; D6 Krupá přeložka. První 2 citované úseky, tj. D6 Nové Strašecí – Řevničov a D6 Řevničov, obchvat, by měly být v 12/2020 uvedeny do předčasného užívání.  
Úsek D6 Krupá přeložka je v přípravě, viz podrobněji v bodě b). 
 
Ad b) Příprava dalších úseků D6 ve středočeském kraji probíhá následovně:
D6 Krupá přeložka 
- dokončena aktualizace DSP, vč. projednání (IČ ke SP)
- uzavřeny Smlouvy o přeložkách (ČEPS, ČEZ, INNOGY, atd.)
- dokončeny terénní práce Záchranného archeologického průzkumu
- dokončeno kácení mimolesní zeleně 
- dokončen geologický průzkum 
- probíhá zpracování PDPS (tendrová dokumentace)
- probíhá monitoring ŽP (splnění podmínek EIA)
- 15. 11. 2019 podány žádosti o stavební povolení MD,KÚ STČ kraje, odbor dopravy a MěÚ Rakovník, odbor dopravy
- předpokládaný termín zahájení realizace je 03/2021, ukončení pak 03/2024.
 
D6 Hořesedly, přeložka 
- dokončena změna DÚR (zapracování podmínek Závazného stanoviska MŽP, technické změny), vč. projednání (IČ)
- vydáno Rozhodnutí o změně ÚR vydané KÚ STČ kraje, na které bylo podáno odvolání 8 účastníků s následným postoupením spisu z KÚ STČ kraje na MD
- zahájen Záchranný archeologický průzkum
- zpracovává se dokumentace pro stavební povolení
- předpokládaný termín zahájení realizace je 12/2021, ukončení 12/2024.
                                            
D6 Hořovičky, přeložka
- dokončena změna DÚR (zapracování podmínek Závazného stanoviska MŽP, technické změny), vč. projednání (IČ)
- vydáno Rozhodnutí o změně ÚR vydané KÚ STČ kraje, na které bylo podáno odvolání 8 účastníků s následným postoupením spisu z KÚ STČ kraje na MD
- dokončen čistopis DUSP oboustranné odpočívky Kolešov, zahájena inženýrská činnost
- zahájen Záchranný archeologický průzkum
- zpracovává se dokumentace pro stavební povolení
- předpokládaný termín zahájení realizace je 12/2021, ukončení 12/2024.
 
Finance na tyto akce by měly být alokované.
 
Ad c) Projektová dokumentace je zpracovaná, předpoklad realizace zakázky je v roce 2021 v případě přidělení dostatečného množství finančních prostředků (v době vyřizování žádosti nejsou finance alokovány), výběr zhotovitele ještě neproběhl.
Příjmy z reklamy umístěné na pozemku v k.ú. Velká Hleďsebe

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se příjmů z reklamy umístěné na pozemku v k.ú. Velká Hleďsebe.
 

Žádost:

Dne 28.8.2020 sdělil povinný subjekt žadateli níže uvedené:

Reklamy umístěné na gabionové stěně jsou umístěné bez vědomí a souhlasu ŘSD, proto z něj ŘSD nemá žádné příjmy. 
Jelikož se jedná o objekt sousedící se silnicí III. třídy, z běžných prohlídek prováděných na silnici I. třídy I/21 jsme tuto skutečnost nezjistili. 


Děkujeme za upozornění, nepovolené reklamy budou odstraněny.
Předběžný termínu zahájení procesu EIA ke stavbě dálnice D49

Žádost:

Žadatel požadoval informace ohledně předběžného termínu zahájení procesu EIA ke stavbě dálnice D49.
 

Odpověď:

Dne 2.9.2020 povinný subjekt žadateli poskytl níže uvedené informace:

Pro stavby D49, 4902.3 – 4905 Lípa – hranice ČR/SR probíhají celoroční zoologické a biologické průzkumy, včetně zpracování biologického hodnocení, což bude podkladem pro vypracování dokumentace EIA. Ta bude zpracována následně a teprve poté bude na Ministerstvu životního prostředí zahájen nový proces EIA.
Termín bude tedy závislý na výše uvedeném a není v tuto chvíli možné konkretizovat ani jeho předpoklad.
Organizační řády ŘSD od roku 2013

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí organizačních řádů ŘSD od roku 2013.

Odpověď:

Dne 8.9.2020 požadované dokumenty povinný subjekt poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.
 

Příchozí a odchozí pošta žadatele

Žádost:

Žadatel požadoval evidenci jeho příchozí a odchozí pošty u povinného subjektu.
 

Odpověď:

Dne 10.9.2020 požadované dokumenty povinný subjekt poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.
 
Odstranění reklamních zařízení u dálnice D52

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí informací k odstranění reklamních zařízení u dálnice D52.
 

Odpověď:

Dne 14.9.2020 sdělil povinný subjekt žadateli:

Podnět k prověření legality umístění a provozu reklamního zařízení na stavbě dálnice a v ochranném pásmu dálnice D52 podalo ŘSD v roce 2017 pro všechny RZ na ministerstvo dopravy.
ŘSD pak na základě výzvy vykonává činnosti, které jsou mu uloženy, tj. odstranění RZ v případě, že tak neučiní vlastník.
Omezení provozu na dálnici D1

Žádost:

Žadatel požadoval informace ohledně omezení provozu na dálnici D1, konkrétně:
 1. Z jakého důvodu došlo k dalším stavebním pracím na zcela novém úseku dálnice D1 mezi km 32 a 32,5 ve směru na Brno?
 2. Proč nebyly tyto práce provedeny v rámci rekonstrukce úseku v loňském roce?
 3. Kdy budou tyto práce ukončeny a skončí dopravní omezení?
 4. Kdo je zadavatelem a investorem těchto prací?
 5. Proč se na daném místě vyjma jednoho dne na jaře nic neděje, povrch dosud nebyl opraven a omezení trvá?

Odpověď:

Dne 16.9.2020 poskytl povinný subjekt níže uvedené informace:
 1. V dotčeném místě se nejedná o stavební práce, ale o poškození cementobetonových desek povrchu dálnice v km 32,3 ve směru na Brno požárem kamionu, který se stal 31. 3. 2020.
 2. Modernizace tohoto úseku byla dokončena v roce 2016. Požár se stal v roce 2020.
 3. Povrch vozovky bude opraven nejpozději do 31. 10. 2020, kdy také skončí dopravní omezení.
 4. Zadavatelem prací na opravu poškození vozovky po požáru je ŘSD.
 5. Bezprostředně po požáru Středisko správy a údržby dálnice Mirošovice provedlo úklid v místě požáru a vzhledem k poškození vozovky došlo v dotčeném místě k omezení rychlosti na max. 100 km/h. Po stanovení rozsahu poškození vozovky a tím i určení množství prováděných prací byl zpracován investorský rozpočet, který slouží jako podklad pro výběr zhotovitele opravy vozovky. ŘSD se při výběrových řízeních na zhotovitele řídí zákonem o zadávání veřejných zakázek a lhůtách v něm uvedených, které nemůže nijak zkracovat.
D6 Krupá, přeložka - zjišťovací záchranný archeologický výzkum

Žádost:

Žadatel požadoval informace týkající se veřejné zakázky „D6 Krupá, přeložka - zjišťovací záchranný archeologický výzkum“,  č. smlouvy  07PT-001267, TPR/19/200, uzavřené se společností ZIP o.p.s., se sídlem Plzeň, Tomanova 3-5 č.p. 2424, 2645, PSČ 320 16, IČO: 26324105, konkrétně:

 
1) Na základě jakých parametrů jste se rozhodli, koho v rámci výše uvedené veřejné zakázky oslovíte? 
2) Jakým způsobem společnost ZIP o.p.s. prokázala, že je oprávněna provádět činnost dle výše uvedené smlouvy o poskytování služeb? 
3) Byli vedle společnosti ZIP o.p.s. osloveni další dodavatelé? Pokud ano, kteří? 
4) Byli případní další oslovení dodavatelé oprávněni k provádění archeologických výzkumů na území Středočeského kraje? 
5) Jaké práce/služby a v jakém rozsahu byly společností ZIP o.p.s. na základě výše uvedené smlouvy o poskytování služeb doposud provedeny?
6) Jaká částka byla společnosti ZIP o.p.s. na základě výše uvedené smlouvy o poskytování služeb doposud vyplacena? 

Odpověď:

Dne 23.9.2020 povinný subjekt poskytl níže uvedené informace:

Ad 1) Výběr pro oslovení byl proveden ze seznamu organizací oprávněných k provádění archeologických výzkumů uvedených na stránkách Ministerstva kultury ČR = organizací mající povolení Ministerstva kultury ČR k provádění archeologických výzkumů dle ustanovení § 21 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 
Ad 2) Společnost ZIP o.p.s.  doložila platné povolení Ministerstva kultury ČR k provádění archeologických výzkumů dle ustanovení § 21 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.  Dále byla předložena Dohoda o spolupráci na provedení výše uvedeného výzkumu se spol. LABRYS o.p.s. 
Ad 3) ARCHEO PRO o.p.s. , LABRYS o.p.s.
Ad 4) V rámci profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ je požadováno povolení Ministerstva kultury ČR k provádění archeologických výzkumů dle ustanovení § 21 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, platné na území příslušného kraje. 
Ad 5) Práce byly provedeny v plném rozsahu dle smlouvy. 
Ad 6) Byla vyplacena částka dle smlouvy v plné výši.
Odstranění reklamního zařízení na pozemku v k.ú. Rousínov u Vyškova

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí kopie smlouvy, na základě které realizovala společnost DOSKAT s.r.o. odstranění reklamního zařízení na pozemku v k.ú. Rousínov u Vyškova (č. závady 126129).

Odpověď:

Dne 8.10.2020 požadovaný dokument povinný subjekt poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.
 
Přechodná úprava provozu na silnici I/48

Žádost:

Žadatel požadoval informaci ohledně sdělení subjektu odpovědného za přechodnou úpravu provozu na silnici I/48, na které probíhaly stavební práce z důvodu výstavby komunikací, a to konkrétně v km 44,881 v katastru obce Frýdek-Místek za křižovatkou s místní komunikací ulice Nad Přehradou ve směru na Příbor (souřadnice GPS – 469746,023/-1120259,034) dne 24.8.2019.

Odpověď:

Dne 20.10.2020 poskytl povinný subjekt níže uvedené informace:

Rozhodnutí o omezení obecného užívání částečnou uzavírkou silnice I/48 z důvodu realizace stavby „D48 Frýdek-Místek, obchvat, I. etapa“ vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a chytrého regionu, dne 19. 7. 2019 pod č. j. MSK 111055/2019, sp. zn. DSH/19394/2019/Jan.

Příloha ke stažení:

Rozhodnutí o omezení obecného užívání částečnou uzavírkou silnice I/48
Přehled zasmluvněných zakázek nad 200 tisíc Kč bez DPH v druhém pololetí roku 2020

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí přehledu zasmluvněných zakázek nad 200 tisíc korun bez DPH, které byly smluvně uzavřené v druhém pololetí roku 2020.

Odpověď:

Dne 8.1.2021 požadované dokumenty povinný subjekt poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.
Zákres vedení všech sítí

Žádost:

Žadatel požadoval poskytnutí zákresu vedení všech sítí (v DWG, nebo DGN), které jsou ve správě ŘSD v obci Ješín.
 

Odpověď:

Dne 8.1.2021 požadované dokumenty povinný subjekt poskytl a v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.
 
D11 Praha-Jirny, zkapacitnění, stav 10/2020

Žádost:

Žadatel požadoval informaci ohledně stavby „D11 Praha-Jirny, zkapacitnění, stav 10/2020“, konkrétně:
a) Poskytnutí kopie DÚR v elektronické formě, včetně příloh (výkresy, hlukové studie, …)
b) Informaci o tom, zda hluková studie uvažuje ve výpočtech vliv profilovaného vodorovného značení
c) Informaci, zda bylo ŘSD nebo jím pověřený projektant této stavby v kontaktu s obcí Šestajovice ohledně plánované cyklostezky vedené podél silnice III/33310.

Odpověď:

Dne 11.1.2021 povinný subjekt žadateli odpověděl následovně:
a) DÚR poskytl povinný subjekt z důvodu objemného množství dat prostřednictvím webového úložiště Úschovna
b) Hluková studie ve svých výpočtech neuvažuje o vlivu profilovaného vodorovného značení.
c) Plánovanou cyklostezku ŘSD v rámci výše uvedené stavby neřeší. Most přes D11 je v majetku Středočeského kraje.