Novinky

Datum

Věc

Změna, popis, charakteristika

Soubory ke stažení

19.3.2018
Rezortní metodika
Podpisem 1. náměstka ministra dopravy vešly dne 15. 11. 2017 v platnost „Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury“. Nedílnou součástí těchto pokynů je „Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb“.
15.4.2016
Souhrn finančních toků 2016
Dle nově platné metodiky (od 01.03.2016)
1.4.2016
Provadeci pokyny 2016 a Metodika 2016
Dne 23. 2. 2016 schválila Centrální komise MD materiál „Prováděcí pokyny k Metodice pro hodnocení ekonomické efektivnosti a ex-post posuzování nákladů a výnosů projektů železniční infrastruktury, pozemních komunikací a dopravně významných vodních cest“, který je závazným dokumentem pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů spolufinancovaných z prostředků OPD v programovém období 2014-2020, dále projektů výlučně financovaných z prostředků SFDI a projektů soukromých nestátních investorů, spolufinancovaných z jejich vlastních zdrojů.
14.05.2014
Věstník dopravy 05/2014
Aktualizována Příloha A (úprava vzorce rentability nákladů BCR) a příloha C (zpřesnění a aktualizace nehodovosti) "Prováděcích pokynů".
02.05.2014
Seminář 29.05.2014
Pro ŘSD ČR - na Závodě Praha - Velká zasedačka od 10:00
24.04.2014
Seminář 24.04.2014
Pro zpracovatele studií - na Závodě Praha - Velká zasedačka od 10:00
19.03.2014
Uživatelský návod
Aktualizace Uživatelského návodu k Českému systému hodnocení silnic modelem HDM-4.
Prováděcí pokyny pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů silničních a dálničních staveb

I. Úvodní ustanovení

1.

Ministerstvo dopravy (dále jen „ministerstvo“) vydává, po projednání se Státním fondem dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“), tyto prováděcí pokyny, kterýmise stanoví jednotný postup investorů při hodnocení ekonomické efektivnosti u projektů:
 • Staveb na dopravně významných vodních cestách sloužících vnitrozemské plavbě
 • Silničních a dálničních staveb
 • Železničních staveb
 • Multimodální dopravy
 • Městské drážní dopravy
 • Inteligentních dopravních systémů (ITS)
A financovaných z veřejných rozpočtů (dále jen „hodnocení efektivnosti“).

2.

Hodnocení efektivnosti projektu je povinnou součástí záměru projektu včetně jeho aktualizací, studií proveditelností a obdobných předkládaných dokumentací, mimo případů, kdy se dle těchto pokynů (část IV.) zpracovává odlišně.

3.

Hodnocení efektivnosti musí odpovídat základním ekonomickým principům, uplatňovaným při hodnocení jakékoliv investice veřejného sektoru.

II. Metodika hodnocení efektivnosti

1.

Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (dále jen „metodika“) stanoví obsah a postupy zpracování hodnocení efektivnosti jednotlivých projektů, a to v rozsahu potřebném pro posouzení a schválení předložené dokumentace ministerstvem.

2.

Metodika poskytuje zejména informaci o principech vypracování „Analýzy nákladů a přínosů" Cost-Benefit Analysis (dále jen „CBA“), popř. informaci o principech jiného ekonomického hodnocení, s odkazem na vstupní data, která se mění v čase a je třeba je pravidelně aktualizovat.

3.

CBA, v rozsahu uvedeném v metodice, je základní součástí odůvodnění potřebnosti připravovaného projektu a výchozím dokumentem pro hodnocení efektivnosti při zpracování záměru projektu/studie proveditelnosti, resp. jiné dokumentace, blíže specifikované v metodice, či těchto pokynech.

III. Způsob hodnocení efektivnosti

1.

Hodnocení efektivnosti je prokazováno metodou CBA s výjimkou projektů, které podléhají odlišnému způsobu hodnocení efektivnosti dle části IV těchto pokynů nebo u nichž byl ministerstvem schválen alternativní způsob hodnocení dle směrnice ministerstva č. V-2/2012 „Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu“.

2.

Hodnocení efektivnosti projektu se zpracovává podle metodiky, která je nedílnou součástí těchto pokynů.

3.

Dokumentace hodnocení efektivnosti projektu musí umožnit kontrolu použití aplikované metody a umožnit plné pochopení zdrojů dat, předpokladů, parametrů a výsledků výpočtu.

4.

V případě akcí silničních a dálničních staveb se výpočty ekonomické efektivnosti provádí s použitím výpočetního programu HDM-4. Součástí komplexního hodnocení efektivnosti je i hodnocení vybraných externalit (dopravní hluk, emise motorových vozidel). Výpočty ekonomické efektivnosti mohou v ČR provádět projektové a inženýrské organizace, které použijí kalibrovaná data pro ČR poskytovaná pro tento účel Ředitelství silnic a dálnic ČR, v aktuální verzi. Správnost použití kalibrovaných dat, včetně jednotkových cen a určených typických vozidel, podléhá kontrole objednatelem výpočtů.

IV. Odlišné postupy

1.

Hodnocení efektivnosti projektů podle části III těchto pokynů se provádí ve zjednodušené formě (postup hodnocení efektivnosti je popsán v metodice):

Ředitelství vodních cest ČR:

 • U projektů s předpokládanými náklady do 10 mil. Kč bez DPH, sloužících primárně potřebám dopravy nákladů, a osobní a rekreační plavbě,
 • U rekonstrukcí částí plavebních objektů vyvolaných závadným technickým stavem zjištěným v rámci technicko-bezpečnostních a technicko-provozních prohlídek za účasti plavebního úřadu (přístavní zdi, dalby, úvazná zařízení zdi, dna, ohlaví a vrata plavebních komor, technologie ovládání plavebních komor, části jezů a ostatních vzdouvacích zařízení, lodních zdvihadel, velínů a jiných zařízení sloužících bezprostředně provozu vodní cesty),
 • U projektů zřizování informačních, telekomunikačních a řídících technologií sloužících potřebám vnitrozemské plavby a vedoucích ke zvýšení bezpečnosti,

Ředitelství vodních cest ČR:

 • U staveb a zařízení pro pohyb a čekání cestujících v rámci železničních stanic a železničních zastávek (např. nástupiště, podchody, výtahy na nástupiště, přístřešky a osvětlení včetně přístupů) s výjimkou odbavovacích budov,
 • U samostatných staveb či stavebních opatření investiční povahy u nádražních, technologických, drážních a ubytovacích budov včetně přístupů,
 • U staveb ke zvýšení bezpečnosti úrovňových železničních přejezdů, či jejich úprav nebo rušení,
 • U staveb k plnění legislativních požadavků s pevně stanoveným časovým rámcem a u staveb k řízení provozu a sledování vlaků,

2.

Hodnocení efektivnosti projektů se provádí zdůvodněním údajů a ukazatelů, které vyjadřují specifické přínosy pro uživatele, obyvatelstvo, ekonomiku (např. snížení počtu, příp. závažnosti dopravních nehod, snížení počtu obyvatel zasažených nadměrným hlukem atd.) s přihlédnutím k účelu stavby, a to v následujících případech:
 • Odstraňování následků havárií, sesuvů, povodňových škod, případně následků jiných katastrofických událostí realizací investic do havarijních částí stavby ke zlepšení stavebních parametrů, zkvalitnění konstrukce či technického řešení,
 • Samostatná stavební opatření k odstraňování nehodových a provozně nebezpečných lokalit a úseků,
 • Dodatečná, případně samostatná stavební opatření, vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb. (O ochraně veřejného zdraví) a zákona č. 254/2001 Sb. (Vodní zákon), v platném znění, a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění,
 • Výkupy pozemků, rekultivace, geodetická měření a geotechnické průzkumy, pokud nejsou součástí stavby,
 • Zařízení pro údržbu dopravních staveb a cest (např. objekty, plochy, skládky, mechanizace),

Ředitelství silnic a dálnic ČR:

 1. Dopravní značení, bezpečnostní a informační zařízení, telematika (finančně nebo věcně vymezená),
 2. U staveb zajišťujících provádění výkonu majetkové správy ŘSD ČR na pozemních komunikací – údržba, opravy a rekonstrukce stávajících komunikací včetně mostů,
 3. Opatření k odstranění závad ve sjízdnosti a schůdnosti podle zákona č. 13/1997 Sb.,o pozemních komunikacích, v platném znění,
 4. Zařízení pro údržbu silnic a dálnic (objekty, plochy, skládky, SSÚD), příslušenství vybavení a obslužná zařízení pozemních komunikací (např. samostatně budované odpočívky),

Ředitelství vodních cest ČR:

 • Odstranění závad v plavebních podmínkách a vybavení vodní cesty, odpovídající ustanovením vyhlášky ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, k zákonu č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě (úpravy vodní cesty a objektů na ní k dodržení stanovených parametrů a vybavenosti podle zatřídění vodní cesty, jako např. plavebních hloubek, šířky plavební dráhy, poloměrů oblouků plavební dráhy a parametrů plavebních objektů),
 • Samostatná stavební opatření k odstranění plavebně nebezpečných lokalit a úseků (např. korekce břehů pro rozšíření plavební dráhy a zlepšení hydraulicko-nautických poměrů, směrové úpravy rejd plavebních komor apod.) na základě plavebně bezpečnostního posouzení a doporučení plavebním úřadem,
 • Plavební značení a bezpečnostní zařízení (např. čekací stání plavidel včetně ochranných přístavů a vysokovodních vázacích zařízení na vodní cestě, svodidla, plavební znaky včetně kilometráže vodní cesty, značení plavební dráhy, mostních konstrukcí, objekty na vodní cestě k poskytování servisních služeb plavidlům apod.),
 • Zřizování informačních, telekomunikačních a řídících technologií sloužících potřebám vnitrozemské plavby a vedoucích ke zvýšení bezpečnosti (např. telematický systém vodní dopravy, signalizační zařízení, zařízení pro radiofonní provoz) s předpokládanými investičními náklady do 10 mil. Kč bez DPH,

Správa železniční dopravní cesty s. o.:

 • U staveb k odstraňování závad v provozuschopnosti, odpovídající ustanovením 25 vyhlášky č. 177/1995 Sb. v platném znění, k zákonu č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění,
 • U rekonstrukcí a oprav staveb, kterými se odstraňují účinky celkového fyzického opotřebení nebo degradace v důsledku působení času a vnějších vlivů, za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu, a to bez změny původního využití.
 • Stavby k odstranění zdrojů ohrožení provozuschopnosti dráhy (např. sanace skalních svahů, apod.).

V. Zrušovací ustanovení

Dosavadní prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti projektů železniční infrastruktury, silničních a dálničních staveb a vodních cest, se ruší. Jedná se o pokyny:
 • „Prováděcí pokyny pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury“, účinné od 22. května 2013,
 • „Prováděcí pokyny pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů silničních a dálničních staveb“, 2012 – včetně aktualizace workspace z 04/2015, účinné od 12. prosince 2012,
 • „Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic na vodních cestách“, účinné od 22. ledna 2014,
 • „Prováděcí pokyny k Metodice pro hodnocení ekonomické efektivnosti a ex-post posuzování nákladů a výnosů, projektů železniční infrastruktury, pozemních komunikací a dopravně významných vodních cest“, účinné od 1. března 2016.

VI. Přechodná a závěrečná ustanovení

1.

Při hodnocení efektivnosti projektů a následném předkládání hodnocení schvalovateli se postupuje v souladu se směrnicí ministerstva č. V-2/2012 „Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu".

2.

V důvodech hodných zřetele může ministerstvo udělit výjimku z postupů uvedených v těchto prováděcích pokynech.

3.

Záměry projektů/studií proveditelností lze předložit ke schválení na Centrální komisi MD do 12 měsíců od účinnosti těchto prováděcích pokynů, a to s hodnocením CBA zpracovaným dle dosavadních prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti projektů s tím, že tyto záměry projektů/studií proveditelností budou schvalovány s podmínkou dodatečného ověření hodnocení CBA dle těchto prováděcích pokynů.

4.

Tyto prováděcí pokyny nabývají účinnosti od 15. 11. 2017.
Přílohy

Přílohy

Příloha C1 - Prováděcí pokyny MD - všechny módy 2017
Příloha C2 - Doplňující ustanovení k prováděcím pokynům 2021
Příloha C3 - Uživatélský návod CSHS 171115
Příloha C4 - Osnova průvodní zprávy EH