Organizace pro údržbu silnic a dálnic
V období prudkého rozvoje silniční dopravy se neustále zvyšují požadavky na kvalitní stav silnic, dálnic a jejich mostů a tunelů pro zajištění bezpečné, plynulé i dostatečně rychlé jízdy vozidel. Zvýšená pozornost je věnována systematickému ověřování stavu vozovek silnic a dálnic a operativnímu odstraňování zjištěných závad v rámci možností daných státním rozpočtem. Pro objektivní ověření stavu povrchu vozovek se ročně provádí měření na cca 6500 km dopravně nejvýznamnějších komunikací.

Údržba dálnic je přímo zajišťována ŘSD prostřednictvím osmnácti Středisky správy a údržby dálnic (SSÚD), která vykonávají správu a údržbu svěřeného úseku komunikace a jeho součástí, udržují je ve stavu odpovídajícímu určenému účelu, zajišťují výkon letní a zimní údržby svěřeného úseku komunikace. Dále zabezpečují informační službu o sjízdnosti svěřeného úseku, dbají na bezpečnost provozu a dopravy, předkládají návrhy na jejich zlepšení a účastní se jejich projednávání s dálniční policií.

Práci střediska na trase lze zhruba rozdělit na činnosti „letní“ (od dubna do října) a „zimní“ (listopad – březen). Letními pracemi jsou především opravy vozovek, mostů, dopravních značek, nátěry ocelových konstrukcí, odvodnění, sekání trávy, čistění a úklid odpočívek, drobné zemní práce, impregnace betonových vozovek, zřizování vodorovného značení, čištění kanalizace atd. Zimní období je charakteristické zvláštním pracovním nepřetržitým provozem, který zajišťuje pohotové odklízení sněhu, náledí a námraz z vozovek, které jsou pro dopravu velmi nebezpečné. Pro tyto práce jsou používány speciální mechanismy a chemické materiály. Pro zvolení správného postupu údržby jsou využívány meteorologické předpovědi.

Kromě těchto dvou výrazně od sebe se lišících činností vykonává středisko i práce, které nejsou závislé na ročním období např. odtah nepojízdných vozidel, výpomoc při odstraňování následků dopravních nehod, součinnost při ekologických haváriích, zřizování dočasného svislého značení, součinnost při dopravním průzkumu apod. Souběžně probíhají i práce uvnitř střediska, jako např. opravy strojů, údržba dopravních značek, světel, stojanů atd.

Správa, údržba a opravy ostatních silnic I.tříd a části dálnice bez SSÚD je celoplošně zajišťována jedenácti Správami a dvěma Závody ŘSD. Vlastní výkony údržby a oprav jsou zajišťovány dodavatelsky na základě uzavřených smluv. Správa, údržba a opravy silnic II. a III. třídy je zajišťována jednotlivými kraji.
Pozemní komunikace, jejich rozdělení a správa
Kategorizaci pozemních komunikací, jejich stavbu, podmínky užívání a jejich ochranu, práva a povinnosti vlastníků pozemních komunikací a jejich uživatelů a výkon státní správy ve věcech pozemních komunikací příslušnými silničními správními úřady upravuje zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění.

Pozemní komunikace

Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti.
Pozemní komunikace se dělí na kategorie:

Dálnice

Je pozemní komunikace určená pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu silničními motorovými vozidly, která je budována bezúrovňových křížení,s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a která má směrově oddělené jízdní pásy. Dálnice je přístupná pouze silničním motorovým vozidlům, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší, než stanoví zvláštní předpis.

Silnice

Je veřejně přístupná pozemní komunikace určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci. Silnice tvoří silniční síť. Silnice se podle svého určení a dopravního významu rozdělují do těchto tříd:
 
 • Silnice I. třídy, která je určena zejména pro dálkovou a mezinárodní dopravu. Silnice I. třídy vystavěná jako rychlostní silnice je určena pro rychlou dopravu a je přístupná pouze silničním motorovým vozidlům, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší, než stanoví zvláštní předpis. Rychlostní silnice má obdobné stavebně technické vybavení jako dálnice.
 • Silnice II. třídy, která je určena pro dopravu mezi okresy.
 • Silnice III. třídy, která je určena k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace.

Místní komunikace

Je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce. Místní komunikace se dále rozdělují podle dopravního významu, určení a stavebně technického vybavení do čtyř tříd.

Účelová komunikace

Je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků.

Vlastnictví pozemních komunikací

Vlastníkem dálnic a silnic I. tříd je stát, vlastníkem silnic II. a III tříd je příslušný kraji. Vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí. Vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba.

Vlastnické právo státu k dálnicím a silnicím I. třídy vykonává ze zákona Ministerstvo dopravy. Výkonem vlastnických práv státu k dálnicím a silnicím I. třídy pověřilo Ministerstvo dopravy státní příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic a dálnic ČR

Státní správa a státní dozor

Státní správu ve věcech dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace vykonávají silniční správní úřady, kterými jsou Ministerstvo dopravy, krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností. Působnost silničního správního úřadu vykonávají v rozsahu stanoveném tímto zákonem též obce v přenesené působnosti.

Ministerstvo dopravy

 • Rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie dálnice nebo silnice a o změnách těchto kategorií.
 • Rozhoduje o zrušení dálnice nebo silnice po dohodě s Ministerstvem obrany.
 • Vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech dálnic a rychlostních silnic.
 • Povoluje zvláštní užívání silnic formou přepravy zvlášť těžkých a rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy, pokud trasa přepravy přesahuje územní obvod jednoho kraje.
 • Rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím orgánu kraje v přenesené působnosti.

Krajský úřad

 • Povoluje zvláštní užívání silnic II. a III. třídy formou přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy, pokud trasa přepravy nepřesahuje územní obvod kraje.
 • Rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorií silnic II. a III. třídy a o změnách těchto kategorií.
 • Rozhoduje o zrušení silnic II. a III. třídy po udělení souhlasu Ministerstvem obrany a Ministerstvem dopravy.
 • Vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic I. třídy s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy.
 • Rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím obecního úřadu obce s rozšířenou působností a proti rozhodnutím obcí.

Obecní úřady s rozšířenou působností

 • Vykonávají působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a působnost silničního správního úřadu ve věcech silnich s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo orgán kraje v přenesené působnosti.
 • Projednávají přestupky na dálnicích a silnicích podle tohoto zákona a podle zvláštního předpisu.
 • Vykonávají působnost speciálního stavebníého úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v obcích, které nejsou podle zvláštních předpisů pověřeny výkonem působnosti obecného stavebního úřadu.

Obce

Státní dozor na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích vykonávají silniční správní úřady a obce v rozsahu své působnosti. Ministerstvo dopravy vykonává vrchní státní dozor nad výkonem státního dozoru prováděného příslušnými silničními správními úřady.
 • Rozhodují o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a a o vyřazení místní komunikace z této kategorie.
 • Projednávají přestupky ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle tohoto zákona a podle zvláštního předpisu.
 • Vykonávají působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.
 • Vykonávají působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, pokud jsou podle zvláštního předpisu pověřeny výkonem funkce obecného stavebního úřadu.
Rozmístění SSÚD
Níže naleznete PDF s mapou rozmístění a působnost středisek správy a údržby dálnic (SSÚD). 
Rozmístění a působnost SSÚD
Rozmístění a působnost SSÚD - výhled
Označení komunikace Spravovaný úsek Délka km
Dálnice D1  
SSÚD 01 Mirošovice D1 km 5,200–44,800 39,600
SSÚD 02 Bernartice D1 km 44,800–93,900 49,100
SSÚD 03 Velký Beranov D1 km 93,900–141,500 47,600
SSÚD 04 Domašov D1 km 141,500–188,740 47,240
SSÚD 06 Chrlice D1 km 188,740–218,840 30,100
SSÚD 20 Ivanovice na Hané D1 km 218,840–272,218 53,378
SSÚD 5 Kocourovec D1 km 282,380–296,342 13,962
SSÚD 22 Mankovice D1 km 296,342–341,507 45,165
SSÚD 23  Ostrava D1 km 341,507–376,498 34,991
Dálnice D2  
SSÚD 06 Chrlice D2 km –0,400–11,315 11,715
SSÚD 07 Podivín D2 km 11,315–60,471 49,156
Dálnice D3  
SSÚD 17 Chotoviny D3 km 62,300–130,300 68,000
Dálnice D5  
SSÚD 08 Rudná D5 km 0,000–28,500 28,500
SSÚD 09 Svojkovice D5 km 28,500–80,000 51,500
SSÚD 10 Ostrov u Stříbra D5 km 80,000–131,400 51,400
SSÚD 30 Rozvadov D5 km 131,400–150,989 19,589
Dálnice D8  
SSÚD 11 Nová Ves D8 km –2,248–48,277 50,525
SSÚD 12 Řehlovice D8 km 48,277–92,208 43,931
Dálnice D11  
SSÚD 13 Poříčany D11 km –1,150–49,000 50,150
SSÚD 14 Pravy D11 km 49,000–113,370 64,370
Dálnice D0  
SSÚD 08 Rudná D0 km 0,000–28,913
D0 km 81,500–82,560
29,973
SSÚD 13 Poříčany D0 km 58,892–62,754 3,862
SSÚD 01 Mirošovice D0 km 75,580–81,500 5,920
Dálnice D35  
SSÚD 33 Městec D35 km 127,131–158,556 31,425
SSÚD 05 Kocourovec D35 km 263,672–295,564 31,892
Dálnice D46  
SSÚD 20 Ivanovice na Hané D46 km 0,000–34,008 34,008
SSÚD 05 Kocourovec D46 km 34,008–39,000 4,992
Dálnice D48  
SSÚD 22 Mankovice D48 km 0,000–3,006 3,006
Dálnice D52  
SSÚD 06 Chrlice D52 km 9,334–26,229 16,895
CELKEM   966,294
Modernizace D1
Modernizace D1 - mapa
Modernizace D1 - přehled