Celostátní sčítání dopravy 2020

Výstupy z celostátního sčítání dopravy 2020

Webová aplikace s výsledky CSD2020
Výsledná sestava V2 ve formátu XLSX
Pentlogram intenzit dopravy dle CSD2020 ve formátu PDF
Pentlogram intenzit dopravy dle CSD2020 ve formátu JPG

Výsledky celostátního sčítání dopravy 2020

Ředitelství silnic a dálnic ČR zajišťuje v pravidelných pětiletých intervalech projekt Celostátního sčítání dopravy (CSD), a to nejen na dálnicích a silnicích I. třídy v jeho správě, ale rovněž i na silnicích II. třídy a vybraných silnicích III. třídy a místních komunikacích některých statutárních měst. Zveřejněné výsledky z CSD2020, že doprava oproti minulému CSD, které bylo prováděno v roce 2016, opět významně narostla, a to v průměru o 10 %. Průběh sčítání i způsob jeho vyhodnocování přitom významně ovlivnila pandemie koronaviru.

CSD2020 bylo zajišťováno externím dodavatelem, jímž bylo tentokrát sdružení firem CDVAMP (Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., ManpowerGroup s.r.o. a VARS BRNO, a.s.) pod vedením Centra dopravního výzkumu v. v. i. Celková cena služeb, které byly v zakázce poskytnuty, dosahuje necelých 52 mil. Kč bez DPH. 

Hlavní část CSD2020 spočívající v provádění vlastního sčítání měla být původně zahájena v dubnu 2020, s ohledem na přetrvávající přísná vládní opatření v rámci boje s pandemií však byla plánovaná jarní část sčítání odložena na rok 2021 a v roce 2020 tak proběhla pouze letní a podzimní část sčítání. Prezentované výsledky tak reprezentují sčítání provedené ve vybraných termínech v druhé polovině roku 2020 a na jaře roku 2021, přičemž ze sčítání bylo vyloučeno období, kdy byla zavedena přísná vládní opatření s významným dopadem na mobilitu osob. 

Z prezentovaných výsledků vyplývá, že došlo k celkovému nárůstu dopravních výkonů o cca 10 %, z toho na dálniční síti o 15 % a na silniční síti o 9 %. Z hlediska skupin vozidel došlo u těžkých vozidel k nárůstu o 16 % a u osobních vozidel o 9 %. Celkový dopravní výkon na sledované dálniční a silniční síti délky 55 892 km dosáhl v průměru téměř 160 mil. vozokilometrů za den. Průměrná intenzita na dálnicích činí cca 30 700 voz/24h, na silnicích I. třídy 9100 voz/24h, na silnicích II. třídy 2900 voz/24h.

Z celkového pohledu lze rovněž konstatovat, že pandemie koronaviru přinesla i změny v charakteru vykonávaných cest. Z výsledků sčítání je patrný pokles dopravních výkonů u dálkových dopravních vazeb, které mohly být zčásti nahrazeny videokonferencemi a komunikací na dálku. Zároveň je také patrný růst u skupiny lehkých nákladních automobilů zejména v příměstských oblastech, což pravděpodobně souvisí s výrazně zvýšeným zájmem o různé druhy doručovacích služeb. Teprve čas však ukáže, zda se jedná o trend trvalý nebo tato změna dopravního chování přetrvá i nadále.

Celostátní sčítání dopravy 2016

Výstupy z celostátního sčítání dopravy 2016

Webová aplikace s výsledky CSD2016  (dočasně nedostupné)
Výsledná sestava V2 ve formátu XLSX
Pentlogram intenzit dopravy dle CSD2016
Pentlogram intenzit dopravy - srovnání roku 2010 a 2016
Celostátní sčítání dopravy 2010

Výstupy z celostáního sčítání dopravy 2010

Webová aplikace s výsledky CSD2010  (dočasně nedostupné)
Výsledná sestava V2 ve formátu XLS
Pentlogram intenzit dopravy dle CSD2010 ve formátu JPG

Výsledky celostátního sčítání dopravy 2010

V roce 2010 proběhlo Celostátní sčítání dopravy na všech dálnicích, silnicích I. a II. třídy a na vybraných úsecích silnic III. třídy ČR. Od roku 1959 se celostátní sčítání provádí pravidelně, s menšími odchylkami v pětiletých intervalech, od roku 1980 v letech končících na 0 a 5.

Hlavní cíle celostátního sčítání dopravy

  • Získat aktuální informace o zatížení dálniční a silniční sítě ČR.
  • Získat základní dopravně inženýrské podklady pro předprojektovou, projektovou a investiční přípravu staveb pozemních komunikací.
  • Získat potřebné údaje pro posuzování vlivu provozu na pozemních komunikacích na životní prostředí.
  • Určit dopravní výkony na silniční síti podle kategorií komunikací a podle územních celků.
  • Zabezpečit údaje o zatížení sítě silnic a dálnic se statutem evropské komunikace pro zprávu předávanou Evropské hospodářské komisi.
  • Získat údaje pro aktualizaci prognózy vývoje intenzit dopravy.
Sčítání bylo provedeno v rozlišení na 13 kategorií vozidel. Na dálnicích byla využita data z automatických detektorů dopravy. Na silnicích a místních komunikacích je roční průměr celodenní intenzity dopravy vypočten z výsledků několika krátkodobých (4 hodinových) průzkumů v průběhu roku. Přepočtové koeficienty byly oproti roku 2005 aktualizovány a odpovídají variacím intenzit dopravy v roce 2010.

Oproti metodice roku 2005 a předchozím došlo z důvodu využití výsledků pro další účely (např. pro úvahy nad rozšířením mýta, pro výpočty ekonomické efektivnosti připravovaných staveb apod.) ke změně v počítání nákladních souprav do výsledků. Dříve (r. 2005 a předchozí) byly nákladní soupravy počítány do výsledků za dvě vozidla (tahač a návěs či nákladní automobil a přívěs). Nyní jsou počítány jako jedno vozidlo (návěsová souprava nebo nákladní vozidlo s přívěsem).

Stručné shrnutí výsledků

Průměrná intenzita na dálničních úsecích je 27 555 voz/24h (max.int. je na prvním úseku dálnice D1 od km 0,0 po exit Chodov – 88 460 voz/24h, min.intenzita je také na D1 v úseku Vrbice – Bohumín – 5 875 voz/24h) na úsecích rychlostních silnic je průměrná intenzita 21 545 voz/24h (max.int. je na Pražském okruhu v úseku Slivenec – Ořech – 66 975 voz/24h, min.int. je na R35 v úseku od vyústění z dálnice D11 po zaústění do I/37 – 5 160 voz/24h), průměrná intenzita na silnicích I. tříd je 7 565 voz/24h (max.int. je v Plzni v úseku vyústění z I/27 po křížení s ul. Ot.Beníškové – 45 480 voz/24h, min.int. je na I/71 na hraničním úseku ze Slovenskem – 620 voz/24h). Průměrná intenzita na silnicích II. tříd je 2 315 voz/24h, průměrná intenzita na silnicích III. tříd je 598 voz/24hod.

Skladba dopravního proudu na dálnicích je 73% osobních vozidel, 26,7% těžkých vozidel a 0,3% motocyklů. Skladba dopravního proudu na silnicích je 82% osobních vozidel, 17% těžkých vozidel a 1% motocyklů.

Intenzity dopravy na dálniční a silniční síti ČR od roku 2005 celkově stagnovaly. Byl zaznamenán pokles intenzit u nákladních vozidel, naopak významně narostly intenzity motocyklů.
Celostátní sčítání dopravy 2005

Výstupy z celostátního sčítání dopravy 2005

Výsledná sestava V2 ve formátu XLSX
Pentlogram intenzit dopravy dle CSD2005 ve formátu JPG
Celostátní sčítání dopravy 2000

Výstupy z celostátního sčítání dopravy 2000

Výsledná sestava V2 ve formátu XLSX
Pentlogram intenzit dopravy dle CSD2000 ve formátu JPG