Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020

Digitální technická mapa ŘSD ČR

Projekt s názvem Digitální technická mapa ŘSD ČR byl schválen v roce 2021 Centrální komisí Ministerstva dopravy a bude částečně spolufinancován z OPPIK 2014-2020 Výzvy Vysokorychlostní internet III. výzva - Vznik a rozvoj digitálních technických map veřejnoprávních subjektů Ministerstva průmyslu a obchodu.


​​​​​​​ŘSD ČR (dále také žadatel) se zapojuje do realizace výše uvedeného projektu v rozsahu vymezených území své působnosti, tj. v rozsahu dálnic a silnic I. třídy. ŘSD ČR je ze zákona (200/1994 Sb. o zeměměřictví) poskytovatelem vrstev dopravní a technické infrastruktury. Nicméně žadatel uzavřel smluvní dohody s jednotlivými kraji, na jejichž základě bude i editorem polohové situace.


 
Responsive Image
V letech 2022 až 2023 bude probíhat konsolidace dat DTM ve vymezených lokalitách ŘSD a zároveň bude zahájen proces správy a průběžné aktualizace dat. 

Mimo podrobných objektů v rozsahu vyhlášky 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje bude žadatel pořizovat další podrobné prvky, které jsou součástí nebo příslušenstvím dálnic a silnic I. třídy. 
Na DTM ŘSD pak bude databázově navázána podrobná evidence vlastností a stavu jednotlivých objektů, která bude podkladem pro digitalizaci provozní dokumentace správy objektů.
Celá evidence bude evidována v robustním informačním systému (IS DTM), který bude umožňovat předávání dat a informací nutných pro jejich správu a efektivní užívání mezi ŘSD, Správou železnic, jednotlivými kraji, ČUZK jako hlavním správcem DMVS, ale i dalšími subjekty jako Ministerstvo dopravy a jiné.
Projekty silniční dopravní infrastruktury ČR podporované z prostředků Evropské unie v období 2021– 2027
Responsive Image

Program Doprava 2021-2027

Operační program Doprava 2021-2027 (OPD3), který byl schválen v červenci 2022, navazuje na Operační program Doprava 2014-2020 (OPD2), jehož základní principy, ověřené postupy a implementační mechanismy přebírá, případně dále zlepšuje. Hlavním cílem podporovaných intervencí je přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím zlepšení dopravní dostupnosti. Doprava a dopravní obslužnost stále patří mezi nejvýznamnější problémové oblasti v ČR, kterým je potřeba věnovat pozornost.
Základním výchozím dokumentem pro tvorbu Operačního programu Doprava 2021–2027 je Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020. Jako strategický cíl si v této koncepci Česká republika vytyčila „Efektivní dostupnou a k životnímu prostředí šetrnou dopravu“. Pro Českou republiku je jednoznačnou prioritou rozvoj páteřní, příměstské a městské dopravní infrastruktury a udržitelné dopravy, což umožní lepší propojení mezi regiony a mezi Českou republikou a ostatními státy EU. Globálním cílem OPD je pak zlepšení dostupnosti dopravou. 
ŘSD ČR jakožto příjemce podpory zajišťuje přípravu a realizaci projektů a provádí veškeré činnosti spojené s administrací a financováním předložených/schválených projektů. Spolufinancování projektů je poskytováno v rámci dvou Priorit: 

ŘSD ČR 

•     Priorita 1 – Evropská, celostátní a regionální mobilita v silniční a železniční dopravě
•     Priorita 2 – Celostátní a regionální mobilita v silniční dopravě
První priorita obsahuje zejména intervence na silniční síti TEN-T doplněné intervencemi v oblasti interoperability či inteligentních dopravních systémů (ITS). V oblasti silnic budou intervence zaměřeny zejména na dobudování páteřní silniční sítě, která je součástí TEN-T.


Podpořena bude: 

•    výstavba chybějících úseků dálnic, včetně opatření zaměřených na zmírnění negativních dopadů na životní prostředí (např. obchvaty) a na zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, 
•    další rozvoj inteligentních dopravních systémů (ITS) a digitalizace silniční infrastruktury, jak na nové, tak na stávající silniční infrastruktuře, Rovněž budou podpořeny projekty:


•    směřující ke zvýšení kapacity nejvýznamnějších tahů a umožnění vyšší rychlosti cestování, což přinese zvýšení dopravní dostupnosti regionů a zvýšení mobility obyvatel a návštěvníků; 
•    zaměřené na zvýšení bezpečnosti dopravy, např. směrově oddělené jízdní pásy, mimoúrovňové křižovatky a ITS. 


Projekty v rámci Priority 1 budou podpořeny z Fondu soudržnosti a míra podpory bude 85 % z celkových způsobilých výdajů.


 
Druhá priorita je zaměřena na silniční projekty mimo síť TEN-T
V rámci této priority budou finanční prostředky poskytnuty na napojování krajských a významných regionálních center na páteřní silniční síť. Předmětem intervencí budou nejvýznamnější silniční tahy v ČR mimo síť TEN-T, přičemž podpořené projekty budou muset být odůvodněny relevantními strategickými dokumenty. 
Projekty budou zahrnovat:

•    výstavbu a modernizaci dálnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T, tzn. silnic a dálnic celostátního významu ve vlastnictví státu. 

Budou podporovány aktivity zaměřené na minimalizaci negativních vlivů dopravy výstavbou obchvatů, jež přispějí ke zlepšení emisních situací v centru měst a obcí a sníží dopad na zdraví obyvatel v obytné zástavbě. 
Podporované projekty budou zaměřeny na vhodná opatření vedoucí ke stabilitě ekosystémů a zmírňování dopadů na životní prostředí (včetně potřebného monitoringu). Podpořené budou také intervence, které zvýší kvalitu sítě silnic I. třídy (obchvaty, přivaděče) a přispějí ke zlepšení bezpečnosti provozu, např. zvyšováním jejich kapacity, bezpečnostních parametrů.
Financování projektů v rámci Priority 2 bude zajišťováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), míra podpory bude 85 % z celkových způsobilých výdajů pro méně rozvinuté regiony a 70 % z celkových způsobilých výdajů pro více rozvinuté regiony.

Celková alokace OPD3 činí 4,9 mld. EUR (asi 125 mld. Kč), což z něj činí opět největší operační program v ČR. 

ŘSD ČR bude čerpat finanční prostředky především z Priority 1 a 2 a příspěvek Evropské unie bude pro toto programové období více než 60 mld. Kč.

Projekty silniční dopravní infrastruktury ČR podporované z prostředků Evropské unie v období 2014 – 2020
Responsive Image
Responsive Image

ŘSD ČR čerpalo finanční prostředky z Operačního programu Doprava 2014 - 2020

Finanční podpora z fondů Evropské unie pro sektor dopravy v České republice byla pro období 2014-2020 realizována zejména prostřednictvím Operačního programu Doprava (dále jen OP Doprava). OP Doprava byl z hlediska objemu finančních prostředků největším operačním programem v České republice – připadlo na něj cca 4,7 mld. EUR. Svým zaměřením navázal na OP Doprava 2007 – 2013.

OP Doprava přispěl k plnění Dohody o Partnerství v rámci strategického cíle „Rozvoj dopravní a technické infrastruktury a ochrana životního prostředí“, priority pro financování „Udržitelná infrastruktura umožňující konkurenceschopnost ekonomiky a odpovídající obslužnost území.“ Východiskem pro formulaci OP Doprava byla Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050 a další návazné strategické dokumenty, především Dopravní sektorové strategie, 2. fáze (Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem do roku 2050). Tyto dokumenty stanovily základní strategické priority, k jejichž naplňování OP Doprava přispěl.
 

Hlavním tematickým cílem byla Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách. V rámci tohoto tematického cíle šlo zejména o:

  • Dokončení páteřní infrastruktury a napojení regionů na síť TEN-T
  • Zlepšení po stránce kvality a funkčnosti
  • Odstranění přetrvávajících úzkých míst v klíčové infrastruktuře
  • Podporu udržitelné mobility s důrazem na města
ŘSD ČR čerpalo finanční prostředky v rámci dvou prioritních os: PO 2 a PO 3.
 
  • PO 2: Silniční infrastruktura na síti TEN-T
  • PO 3: Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T

 

PO 2: Silniční infrastruktura na síti TEN-T

Veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu

Zdroj financování: Fond soudržnosti

Alokace: 1 327 051 074 EUR – tj. 28,26 % celkové alokacePrioritní osa 2 zahrnovala především investice do výstavby a modernizace dálnic a rychlostních silnic na síti TEN-T.


 

Prioritní osa 2 byla v rámci specifického cíle 2.1 zaměřena na výstavbu nových úseků dálniční a silniční sítě, nahrazujících v současnosti již nevyhovující úseky silniční sítě TEN-T a zlepšování parametrů na již existujících úsecích dálnic a silnic ležících na síti TEN-T. Silniční síť na trasách TEN-T není stále v mnoha případech vedena komunikacemi odpovídající kategorie, což způsobuje problémy zejména s ohledem na nárůst tranzitní silniční dopravy přes ČR. V rámci této prioritní osy byly dále podporovány investice do modernizace, obnovy a zkapacitnění již provozovaných úseků kategorie D, R a ostatních silnic I. tříd sítě TEN-T a bylo podpořeno také zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy.


V rámci specifického cíle 2.3 byl podpořen rozvoj systémů a služeb včetně ITS na síti TEN-T a ve městech pro řízení dopravy a ovlivňování dopravních proudů na městské silniční síti, poskytování informací a služeb řidičům a cestujícím ve městech a v rámci sítě TEN-T a související infrastruktury. Dále bylo podpořeno zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy, včetně aplikací založených na datech a službách družicových systémů (např. Galileo, EGNOS, Copernicus aj.

PO 3: Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T

Prioritní osa zaměřená na investice do výstavby a modernizace silnic mimo síť TEN-T


Zdroj financování: Evropský fond regionálního rozvoje

Alokace: 902 317 139 EUR – tj. 19,22 % celkové alokace

Prioritní osa 3 byla zaměřena na investice do výstavby a modernizace silnic mimo síť TEN-T, především rekonstrukce, modernizace, obnovu a výstavbu silnic a dálnic ve vlastnictví státu mimo síť TEN-T včetně zavádění ITS, propojování regionálních dopravních řídících a informačních center s národním dopravním řídícím a informačním centrem včetně rozvoje infrastruktur rozvojových dat. Současně byla v rámci této prioritní osy financována výstavba obchvatů a přeložek.

ŘSD ČR se dlouhodobě daří připravovat projekty tak, aby odpovídaly parametrům pro schválení Evropskou unií. Díky Operačnímu programu Doprava nedochází k tak masívnímu zatížení veřejných rozpočtů ve spojitosti s výstavbou nových tuzemských dálnic a silnic. 

V rámci OP Doprava 2014-2020 doposud schválil Řídicí orgán OP Doprava tyto projekty uvedené v tabulce:

Stavby PO 2 a PO 3 jsou seřazeny podle data schválení.
PROJEKTY OPD II (2014-2020) Priorita Schválená podpora OPD v Kč Popis a cíle projektu

Silnice I/26 Staňkov, přeložka

Více o projektu
PO3.1 186 859 608,90 Cílem projektu je výstavba přeložky silnice I/26 v kategorii S 11,5/80 v délce hlavní trasy 2,972 km, která je řešena jako severozápadní obchvat města Staňkov. Realizací projektu dojde k odvedení tranzitní dopravy mimo zástavbu města a snížení zátěže obyvatelstva hlukem a exhalacemi. Dojde ke zkrácení jízdní doby a zvýšení plynulosti dopravy a bezpečnosti silničního provozu včetně bezpečnosti chodců.

Silnice I/9, I/16 Mělník, obchvat, 1. stavba

Více o projektu
PO3.1 137 184 091,65 Cílem projektu je výstavba první ze souboru čtyř staveb obchvatu Mělníka. Přeložka této části silnice I/9 v kategorii MS2 8,5/50 má celkovou délku hlavní trasy 0,799 km. Realizací projektu dojde k převedení tranzitní dopravy na novou komunikaci a tím ke snížení současné zátěže obyvatelstva hlukem a exhalacemi, dojde ke zkrácení jízdní doby a zvýšení plynulosti dopravy a bezpečnosti silničního provozu.

Silnice I/37 Pardubice – Trojice, II. etapa

Více o projektu
PO3.1 406 518 706,70 Cílem realizace projektu je rozšíření a zkapacitnění stávající komunikace I/37 v délce 986 m na dělenou čtyřpruhovou, kat. S 24,5/70. Realizací projektu spolu s navazujícím dobudováním MÚK Palackého vznikne kapacitní severojižní páteřní průtah ve čtyřpruhovém uspořádání na celé své délce.

Silnice I/49 Vizovice - Lhotsko

Více o projektu
PO3.1 195 640 539,85 Cílem projektu je výstavba přeložky silnice I/49 v kategorii S 9,5/70 v délce 2,020 km. Vybudováním přeložky dojde k odklonění tranzitní dopravy mimo obec Lhotsko, které bude mít významný pozitivní dopad na snížení současné zátěže obyvatelstva hlukem a exhalacemi. Současně dojde ke zvýšení plynulosti dopravy a bezpečnosti silničního provozu v obci, zkrácení jízdní doby a snížení počtu dopravních nehod.

Silnice I/34 Božejov - Ondřejov - Pelhřimov

Více o projektu
PO3.1 514 564 490,65 Cílem projektu je výstavba přeložky silnice I/34 v kategorii S 11,5/70 v celkové délce hlavní trasy 5,397 km. Realizací projektu dojde k odvedení tranzitní dopravy mimo zástavbu a sníží se tak zátěž obyvatelstva hlukem a exhalacemi, zkrátí se jízdní doby a zvýší plynulost dopravy a bezpečnost silničního provozu včetně bezpečnosti chodců.

D1 Modernizace - úsek 06, EXIT 49 Psáře - EXIT 56 Soutice

Více o projektu
PO2.1 967 938 626,25 Cílem projektu je modernizace dálnice D1 v úseku Psáře - Soutice v délce 7,710 km. Vlastní modernizace spočívá v rozšíření na kategorii D 28, resp. 2 jízdní pásy o šířce zpevnění 11,5 m a zlepšení stavebně technického stavu dálnice. Tyto úpravy přispějí k podstatnému zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na této značně zatížené komunikaci a rovněž i k oddálení běžných oprav.

D1 Modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava - EXIT 119

Více o projektu
PO2.1 658 392 280,05 Cílem projektu je modernizace dálnice D1 v úseku Jihlava - Velký Beranov v délce 5,980 km. Vlastní modernizace spočívá v rozšíření na kategorii D 28, resp. 2 jízdní pásy o šířce zpevnění 11,5 m a zlepšení stavebně technického stavu dálnice. Tyto úpravy přispějí k podstatnému zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na této značně zatížené komunikaci a rovněž i k oddálení běžných oprav.

D1 Modernizace - úsek 18, EXIT 134 Měřín - EXIT 141

Více o projektu
PO2.1 1 138 024 765,25 Cílem projektu je modernizace dálnice D1 v úseku Měřín - Velké Meziříčí západ v délce 7,186 km. Vlastní modernizace spočívá v rozšíření na kategorii D 28, resp. 2 jízdní pásy o šířce zpevnění 11,5 m a zlepšení stavebně technického stavu dálnice.Tyto úpravy přispějí ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na této značně zatížené komunikaci a rovněž i k oddálení běžných oprav.

D1 Modernizace - úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš - EXIT 168 Devět křížů

Více o projektu
PO2.1 768 495 713,40 Cílem projektu je modernizace dálnice D1 v úseku Velká Bíteš - Devět křížů v délce 5,420 km. Vlastní modernizace spočívá v rozšíření na kategorii D 28, resp. 2 jízdní pásy o šířce zpevnění 11,5 m a zlepšení stavebně technického stavu dálnice. Tyto úpravy přispějí k podstatnému zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na této značně zatížené komunikaci a rovněž i k oddálení běžných oprav.

Silnice I/44 Červenohorské sedlo - jih

Více o projektu
PO3.1 285 392 843,95 Cílem projektu je modernizace části silnice I/44 v úseku od konce obce Kouty nad Desnou po hranici okresu Šumperk/Jeseník na Červenohorském sedle. Vozovka se rozšiřuje na kategorii S 9,5/60. Délka úpravy je 7,914 km. Stavba silnice I/44 Červenohorské sedlo-jih navazuje na dokončenou modernizaci úseku silnice I/44 na severní straně Červenohorského sedla, která byla uvedena do provozu v roce 2008.

Silnice I/14 Kunratice - Jablonec nad Nisou

Více o projektu
PO3.1 373 415 906,35 Cílem projektu je realizace přeložky silnice I/14, která je navržena v kategorii S 11,5/70 v délce 2,610 km, se stoupacím pruhem délky 0,837 km s výrazně lepšími směrovými a výškovými parametry ve srovnání se stávajícími komunikacemi zajišťujícími silniční spojení mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Realizací stavby poklesne hluková zátěž obyvatel žijících v okolí stávající silnice, lze očekávat zvýšení jízdních rychlostí a s tím související úspory času. Vedení trasy mimo zastavěné části obce rovněž minimalizuje kolizi s chodci.

Silnice I/53 Lechovice, obchvat

Více o projektu
PO3.1 324 263 987,40 Cílem projektu je výstavba přeložky silnice I/53 v kategorii S 11,5/80 v celkové délce hlavní trasy 4,600 km, která je řešena jako jižní obchvat obce Lechovice. Realizací projektu dojde k odvedení tranzitní dopravy mimo zástavbu obce a sníží se tak zátěž obyvatelstva hlukem a exhalacemi. Dojde rovněž ke zkrácení jízdní doby a zvýšení plynulosti dopravy na silnici I/53 a zvýšení bezpečnosti silničního provozu včetně bezpečnosti chodců.

Dálnice D3, stavba 0309/I Bošilec - Ševětínt

Více o projektu
PO2.1 989 244 647,37 Cílem projektu je výstavba dálnice D3 v kategorii D 27,5/120 v úseku 0309/I Bošilec - Ševětín o celkové délce 8,137 km. Realizací výstavby dálnice D3 dojde k podstatnému zlepšení plynulosti dopravy a zvýšení bezpečnosti provozu. Z hlediska životního prostředí, plynulým provozem dojde ke snížení celkových emisí z dopravy v okolí stávající komunikace.

Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hranice okresu Opava

Více o projektu
PO3.1 1 677 732 697,05 Cílem projektu je výstavba čtyřpruhové směrově rozdělené komunikace kategorie S 22,5/100 a S 24,5/100 v délce 6,657 km. Projekt propojí stávající čtyřpruhové úseky silnice I/11 z Ostravy do prostoru již provozované stavby silnice I/11 Ostrava, Mokré Lazce - hranice okresu Opava, a tím bude dokončen souvislý tah čtyřpruhové směrově rozdělené silnice z Ostravy ve směru na Opavu s napojením na dálnici D1. Tím dojde k odstranění úzkého místa a bude dosaženo zlepšení propojení regionálních center a jejich
napojení na síť TEN-T. Jako největší přínos projektu se očekává snížení zatížení obyvatel přilehlé zástavby od nadměrného hluku a exhalací a zvýšení bezpečnosti silniční dopravy.

Silnice I/22 Strakonice

Více o projektu
PO3.1 176 533 237,70 Cílem projektu je výstavba přeložky silnice I/22 v kategorii MS2 9,5/50 v celkové délce hlavní trasy 1,540 km, kterou se zkompletuje tzv. Severní dopravní půloblouk města Strakonice. Realizací projektu dojde k odvedení tranzitní dopravy mimo zástavbu města a sníží se tak zátěž obyvatelstva hlukem a exhalacemi. Dojde rovněž ke zkrácení jízdní doby a zvýšení plynulosti dopravy na silnici I/22 a zvýšení bezpečnosti silničního provozu včetně bezpečnosti chodců.

Silnice I/38 Znojmo - obchvat, II. stavba

Více o projektu
PO3.1 320 793 193,45 Cílem projektu je výstavba přeložky silnice I/38 v kategorii S 11,5/80 v celkové délce hlavní trasy 3,532 km, která tvoří II. část silničního obchvatu města Znojma. Realizací projektu dojde k odvedení tranzitní dopravy mimo souvisle zastavěné území, odstranění současné zátěže obyvatelstva hlukem a exhalacemi z automobilové dopravy, zvýšení plynulosti dopravy, zkrácení jízdní doby a snížení počtu dopravních nehod.

Dálnice D6 Lubenec, obchvat

Více o projektu
PO2.1 875 286 893,95 Cílem projektu je výstavba úseku dálnice D6 na komunikaci Praha - Karlovy Vary - Cheb. Realizována bude dálnice v kategorii R 25,5/100 s celkovou délkou hlavní trasy 4,860 km. Jedná se o prostřední z úseku dálnice Petrohrad - Lubenec - Bošov ležící na území Ústeckého kraje. Realizací projektu dojde k vymístění tranzitní dopravy ze stávající silnice I/6 mimo intravilán obce Lubenec a tím ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu a zlepšení životního prostředí v okolí stávající komunikace.

Silnice I/11 Opava, severní obchvat - východní část

Více o projektu
PO3.1 450 997 090,20 Cílem projektu je výstavba přeložky silnice I/11 v kategorii S 11,5/80 v celkové délce 3,210 km. Realizací projektu dojde k odvedení tranzitní dopravy mimo zástavbu města a sníží se tak zátěž obyvatelstva hlukem a exhalacemi. Dojde ke zkrácení jízdní doby a zvýšení plynulosti dopravy na silnici I/11 a zvýšení bezpečnosti silničního provozu včetně bezpečnosti chodců. Výstavbou severního obchvatu Opavy dojde k propojení silnic I/11 na východním a západním okraji města a budou na něj rovněž napojeny silnice I/56 na Hlučín a Ostravu, silnice I/46 vedoucí do Polska a silnice I/57 na Krnov.

D1 Modernizace - úsek 04, EXIT 34 Ostředek - EXIT 41 Šternov

Více o projektu
PO2.1 931 150 173,20 Cílem projektu je modernizace dálnice D1 v úseku Ostředek - Šternov (km 34,140 - 41,340) v délce 7,200 km. Vlastní modernizace spočívá v rozšíření na kategorii D 28, resp. 2 jízdní pásy o šířce zpevnění 11,5 m a zlepšení stavebně technického stavu dálnice. Tyto úpravy přispějí k podstatnému zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na této značně zatížené komunikaci a rovněž i k oddálení běžných oprav.

D1 Modernizace - úsek 10, EXIT 75 Hořice - EXIT 81 Koberovice

Více o projektu
PO2.1 908 751 391,40 Cílem projektu je modernizace dálnice D1 v úseku Hořice - Koberovice (km 75,920 - 82,417) v délce 6,497 km. Vlastní modernizace spočívá v rozšíření na kategorii D 28, resp. 2 jízdní pásy o šířce zpevnění 11,5 m a zlepšení stavebně technického stavu dálnice. Tyto úpravy přispějí k podstatnému zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na této značně zatížené komunikaci a rovněž i k oddálení běžných oprav.

D1 Modernizace - úsek 20, EXIT 146 Velké Meziříčí východ - EXIT 153 Lhotka

Více o projektu
PO2.1 764 312 813,25 Cílem projektu je modernizace dálnice D1 v úseku Velké Meziříčí východ - Lhotka (km 147,100 - 153,747) v délce 6,647 km. Vlastní modernizace spočívá v rozšíření na kategorii D 28, resp. 2 jízdní pásy o šířce zpevnění 11,5 m a zlepšení stavebně technického stavu dálnice. Tyto úpravy přispějí k podstatnému zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na této značně zatížené komunikaci a rovněž i k oddálení běžných oprav.

Dálnice D3, stavba 0309/II Ševětín - Borek

Více o projektu
PO2.1 907 441 408,54 Cílem projektu je výstavba dálnice D3 v úseku 0309/II Ševětín - Borek. Jedná se o rozšíření stávající silnice I/3, která již byla vybudována jako poloviční profil dálnice, na dálniční profil kategorie D 27,5/120 v délce 10,680 km. Realizací výstavby dálnice D3 dojde k podstatnému zlepšení plynulosti dopravy a zvýšení bezpečnosti provozu. Z hlediska životního prostředí, plynulým provozem dojde ke snížení celkových emisí z dopravy v okolí stávající komunikace.

Dálnice D1, stavba 0137 Přerov - Lipník nad Bečvou

Více o projektu
PO2.1 1 529 999 998,55 Cílem projektu je dostavba chybějícího úseku páteřní dálniční sítě ČR, který současně tvoří součást budoucího koridoru sítě TEN-T. Výstavba nového úseku dálnice D1 bude realizována v kategorii D 26,5/120 a v celkové délce hlavní trasy 14,312 km. Dálnice D1 je součástí uceleného tahu D1 Praha-Brno-Ostrava a je rovněž součástí mezinárodní sítě TEN-T v trase Gdansk-Brno/Bratislava-Wien. Předmětem projektu je rovněž výstavba areálu Střediska správy a údržby dálnic (SSÚD) Přerov,který bude sloužit pro zajištění údržby nově budované dálnice.

Dálnice D48 Rybí - MÚK Rychaltice

Více o projektu
PO2.1 1 465 802 476,45 Cílem projektu je přestavba nevyhovujícího šířkového uspořádání stávající silnice I/48 v úseku Rybí - MÚK Rychaltice na dálnici D48 v kategorii R 25,5/120 dělenou středním pásem v délce 11,528 km. Tím dojde k zajištění postupné kompletace kapacitního mezinárodního spojení zejména pro dálkovou přepravu do Polska přes hraniční přechod Chotěbuz. Realizací projektu dojde k podstatnému zlepšení plynulosti dopravy a zvýšení bezpečnosti provozu.

Dálnice D6 Nové Strašecí - Řevničov

Více o projektu
PO2.1 799 986 633,25 Cílem projektu je výstavba úseku dálnice D6 na trase Praha - Karlovy Vary - Cheb. Realizována bude část dálnice D6 v úseku Nové Strašecí - Řevničov o celkové délce hlavní trasy 5,550 km v kategorii R 25,5/100. Vybudováním předmětného úseku dojde k prodloužení stávající dálnice D6 z Prahy na celkovou délku 37,550 km, což přinese zejména zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Cílem projektu je současně zlepšení propojení center a regionů prostřednictvím doplnění chybějícího úseku dálnice na postupně dostavované síti TEN-T na území ČR.

Silnice I/58 Příbor - Skotnice

Více o projektu
PO3.1 540 621 561,95 Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/58 v kategorii S 11,5/80 v celkové délce hlavní trasy 2,967 km, která je vedena ve zcela nové trase západně od obce Skotnice. Realizací projektu dojde k odvedení tranzitní dopravy mimo zástavbu obce a sníží se tak zátěž obyvatelstva hlukem a exhalacemi. Dojde rovněž ke zvýšení plynulosti dopravy na silnici I/58, zkrácení jízdní doby a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci Skotnice včetně bezpečnosti chodců.

Silnice I/3 Mirošovice - Benešov, uspořádání 2+1

Více o projektu
PO3.1 84 648 557,3 Základním cílem projektu je provedení úprav stávající silnice I/3 v daném úseku tak, aby byla maximálně zvýšena bezpečnost a plynulost provozu. V úseku mezi Mirošovicemi a Benešovem  dojde ke změně dopravního režimu ze stávajícího dvoupruhu na vystřídaný třípruh v délce 13,7 km. Třípruhové vystřídané uspořádání výrazně zvýší bezpečnost provozu. Současně dojde ke zvýšení celkové kapacity komunikace. Budou doplněna bezpečnostní a záchytná zařízení, upraví se dopravní značení a doplní se vybavení komunikace z hlediska telematiky.

Silnice I/37 Sklené nad Oslavou, obchvat

Více o projektu
PO3.1 153 500 318,50 Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/37 v kategorii S 9,5/80 v celkové délce hlavní trasy 2,082 km, která je řešena jako jihozápadní obchvat obce Sklené nad Oslavou. Realizací projektu dojde k odvedení tranzitní dopravy mimo zástavbu obce a sníží se tak zátěž obyvatelstva hlukem a exhalacemi. Dojde rovněž ke zvýšení plynulosti dopravy na silnici I/37, zkrácení jízdní doby a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci včetně bezpečnosti chodců.

Silnice I/34 Rouštany - Pohled

Více o projektu
PO3.1 191 297 016,90 Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/34 v kategorii S 11,5/70 v celkové délce hlavní trasy 2,587 km, která je situována severně od místní části obce Pohled zvané Rouštany. Cílem projektu je zvýšení plynulosti dopravy na silnici I/34, zkrácení jízdní doby a zvýšení bezpečnosti silničního provozu včetně bezpečnosti chodců. Odvedení tranzitní dopravy mimo zástavbu místní části obce Pohled rovněž sníží současnou zátěž obyvatel hlukem a exhalacemi z automobilové dopravy.

Silnice I/15 Kravaře, obchvat

Více o projektu
PO3.1 201 390 918,20 Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/15 v celkové délce hlavní trasy 2,715 km v kategorii S 9,5/70, která je řešena jako jihovýchodní obchvat obce Kravaře. Cílem projektu je odvedení tranzitní dopravy mimo zástavbu obce a snížení zátěže obyvatelstva hlukem a exhalacemi. Dojde rovněž ke zvýšení plynulosti dopravy na silnici I/15, zkrácení jízdní doby a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci Kravaře včetně bezpečnosti chodců.

D1 Modernizace - úsek 02, EXIT 21 Mirošovice - EXIT 29 Hvězdonice

Více o projektu
PO2.1 1 283 520 688,15 Cíltem projektu je modernizace dálnice D1 v úseku Mirošovice - Hvězdonice v délce 7,646 km. Vlastní modernizace spočívá v rozšíření na kategorii D 28, resp. 2 jízdní pásy o šířce zpevnění 11,5 m a zlepšení stavebně technického stavu dálnice. Tyto úpravy přispějí k podstatnému zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na této značně zatížené komunikaci a rovněž i k oddálení běžných oprav. Součástí projektu je rovněž modernizace areálu Střediska správy a údržby dálnic (SSÚD) Mirošovice.

Silnice I/13 Třebušice MÚK

Více o projektu
PO3.1 252 588 672,40 Cílem projektu je výstavba přeložky a zkapacitnění silnice I/13 na čtyřpruh v kategorii S 22,5/80. Délka novostavby pravého pásu je 1,342 km a levého pásu 1,020 km. Nová čtyřpruhová komunikace bude moci daleko efektivněji přenášet stále narůstající dopravní zatížení. Přispěje tak ke zkrácení jízdní doby a zvýšení plynulosti dopravy. Dobudováním tohoto úseku na čtyřpruhovou komunikaci dojde k homogenizaci tahu I/13 v úseku od Chomutova do Teplic.

Silnice I/21 Trstěnice - Drmoul

Více o projektu
PO3.1 432 688 730,25 Cílem projektu je výstavba přeložky silnice I/21 v celkové délce hlavní trasy 5,012 km v kategorii S 11,5/80, která je řešena jako východní obchvat obcí Trstěnice a Drmoul. Realizací projektu dojde k odvedení tranzitní dopravy mimo zástavbu obce a sníží se tak zátěž obyvatelstva hlukem a exhalacemi. Dojde rovněž ke zvýšení plynulosti dopravy na silnici I/21, zkrácení jízdní doby a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obcích Trstěnice a Drmoul včetně bezpečnosti chodců.

Silnice I/16 Slaný - Velvary

Více o projektu
PO3.1 875 440 107,30 Cílem projektu je výstavba přeložky silnice I/16 v celkové délce hlavní trasy 12,884 km v kategorii S 9,5/80, která je řešena jako severní obchvat města Slaného a obcí Vítov, Luníkov a Ješín. Realizací projektu dojde k odvedení tranzitní dopravy mimo zástavbu obce a sníží se tak zátěž obyvatelstva hlukem a exhalacemi. Dojde rovněž ke zvýšení plynulosti dopravy na silnici I/16, zkrácení jízdní doby a zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve městě Slaném a zmíněných obcích.

Dálnice D11, stavba 1107 Smiřice - Jaroměř

Více o projektu
PO2.1 1 186 129 313,18 Cílem projektu je zlepšení propojení center a regionů dobudováním chybějícího úseku dálnice D11 na postupně dostavované síti TEN-T na území ČR. Navazující trasa dálnice D11 zajistí zlepšení dopravní obslužnosti Trutnovska a umožní kvalitnější a rychlejší spojení celé této oblasti nejen s Prahou a Středočeským krajem, ale i s Královéhradeckým a Pardubickým krajem i Moravou. Výstavba dálnice umožní odstranit hlavní dopravní závady, nedostatečnou kapacitu, úrovňová křížení, nevyhovující rozhledové poměry aj. Oddělením dálkové a místní obslužné dopravy dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu a plynulosti dopravy a ke zvýšení cestovní rychlosti a dopravního komfortu. Velmi významné bude také omezení exhalací a snížení hladiny hluku. Důležité je rovněž zajištění kvalitního napojení na polskou silniční síť.

Dálnice D6 Řevničov, obchvat

Více o projektu
PO2.1 979 128 911,95 Cílem projektu je pokračování dostavby dálnice D6 představující spolu se stavbou D6 Nové Strašecí - Řevničov přímo navazující prodloužení provozované dálnice směrem z Prahy. Odchýlením dopravy od obcí Řevničov a Krušovice, kudy v současné době prochází silnice I/6 bude mít velmi pozitivní dopad na obyvatele obcí. Zejména vyloučení těžké nákladní dopravy a její převedení na nově vybudovaný obchvat podstatně zmenší vliv hluku a exhalací na obyvatele a vliv vibrací na okolní objekty.  Přínosem projektu bude zlepšení propojení center a regionů prostřednictvím doplnění chybějícího úseku dálnice na postupně dostavované síti TEN-T na území ČR. Výstavbou obchvatu bude současně vyřešen současný stav silnice, který neodpovídá jejímu významu a svými směrovými, výškovými a šířkovými parametry je pro současnou intenzitu dopravy nevyhovující.

Silnice I/19 Kámen, obchvat

Více o projektu
PO3.1 175 738 257,35 Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/19 v celkové délce hlavní trasy 2,338 km v kategorii S 11,5/70, která je řešena jako severní obchvat obce Kámen. Realizací projektu dojde k odvedení tranzitní dopravy mimo zástavbu obce a sníží se tak zátěž obyvatelstva hlukem a exhalacemi. Dojde rovněž ke zvýšení plynulosti dopravy na silnici I/19, zkrácení jízdní doby a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci Kámen včetně bezpečnosti chodců.

Silnice I/21 Nová Hospoda - Kočov, přeložka, 2. stavba

Více o projektu
PO3.1 179 080 528,75 Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/21 v celkové délce hlavní trasy 2,950 km v kategorii S 11,5/80, která je řešena jako západní obchvat části obce Bor zvané Bezděkov. Realizací projektu dojde k odvedení tranzitní dopravy mimo zástavbu obce a sníží se tak zátěž obyvatelstva hlukem a exhalacemi. Dojde rovněž ke zvýšení plynulosti dopravy na silnici I/21, zkrácení jízdní doby a zvýšení bezpečnosti silničního provozu jak na samotné silnici I/21, tak v části obce Bor zvané Bezděkov.

Silnice I/19 Chýnov

Více o projektu
PO3.1 295 953 719,10 Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/19 v celkové délce hlavní trasy 3,550 km v kategorii S 11,5/80, která je řešena jako jižní obchvat obce Chýnov. Realizací projektu dojde k odvedení tranzitní dopravy mimo zástavbu obce a sníží se tak zátěž obyvatelstva hlukem a exhalacemi. Dojde rovněž ke zvýšení plynulosti dopravy na silnici I/19, zkrácení jízdní doby a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci Chýnov včetně bezpečnosti chodců.

Silnice I/57 Krnov - severovýchodní obchvat

Více o projektu
PO3.1 1 073 641 386,90 Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/57 převážně v kategorii S 11,5/80 v celkové délce hlavní trasy 7,742 km, která je řešena jako severovýchodní obchvat města Krnova. Realizací projektu dojde k odvedení tranzitní dopravy mimo zástavbu obce a sníží se tak zátěž obyvatelstva hlukem a exhalacemi. Dojde rovněž ke zvýšení plynulosti dopravy na silnici I/57, zkrácení jízdní doby a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v městě Krnově včetně bezpečnosti chodců.

Silnice I/27 Plzeň, Třemošenský rybník - Orlík

Více o projektu
PO3.1 222 043 384,35 Předmětem projektu je zkapacitnění silnice I/27 na čtyřpruhové uspořádání v délce hlavní trasy 1,644 km převážně v kategorii S 20,75/80. Realizací projektu dojde k rozšíření dvoupruhové silnice I/27 na čtyřpruhovou směrově rozdělenou komunikaci. Zkapacitněním komunikace I/27 v úseku mezi Plzní a Třemošnou dojde rovněž ke zkrácení jízdní doby a snížení rizika dopravních nehod.

Silnice I/20 a II/231 v Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 2. etapa

Více o projektu
PO3.1 371 242 571,10 Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/20 v celkové délce hlavní trasy 1,381 km v kategorii MS4d 28/22,5/70. Přeložka je součástí souboru staveb I/20 Jasmínová - Studentská. Realizací projektu dojde k převedení tranzitní dopravy na novou komunikaci I/20 mimo centrální oblasti a hustě zastavěné území města Plzně, a tím ke snížení zátěže obyvatelstva hlukem a exhalacemi z automobilové dopravy, zvýšení plynulosti dopravy, zkrácení jízdní doby a zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

D1 Modernizace - úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov - EXIT 134 Měřín

Více o projektu
PO2.1 1 530 000,00 Předmětem projektu je modernizace dálnice D1 v úseku Velký Beranov  -  Měřín v délce 14,711 km. Vlastní modernizace spočívá v rozšíření na kategorii D 28, resp. 2 jízdní pásy o šířce zpevnění 11,5 m a zlepšení stavebně technického stavu dálnice. Tyto úpravy přispějí k podstatnému zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na této značně zatížené komunikaci a rovněž i k oddálení běžných oprav.

Dálnice D56 Frýdek-Místek, připojení na D48

Více o projektu
PO3.1 740 861 843,51 Předmětem projektu je výstavba dálnice D56 v kategorii 25,5/80 v délce 2,184 km.  Stavba je součástí obchvatu Frýdku-Místku a v rámci Moravskoslezského kraje tvoří D56 / I/56 důležitou dopravní tepnu orientovanou severo - jižním směrem, která mimo jiné umožňuje spojení Ostravska se Slovenskou republikou přes hraniční přechody Horní Bečva-Makov nebo Bílá-Klokočov. Hlavním cílem projektu výstavby dálnice D56 v dotčeném úseku tvořícím součást souboru staveb obchvatu Frýdku-Místku je převedení provozu na novou kapacitní komunikaci. Díky tomu dojde k zásadnímu zklidnění průjezdného úseku stávající silnice I/56 se světelně řízenými křižovatkami a tím i ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu a ke zlepšení životního prostředí v těchto částech.

Silnice I/38 Havlíčkův Brod, jihovýchodní obchvat

Více o projektu
PO3.1 1 410 753 127,70 Předmětem projektu je výstavba komunikace kategorie S 11,5/70 v délce 4,124 km, která představuje jihovýchodní segment obchvatu města Havlíčkův Brod. Cílem projektu je odklon významné části tranzitní dopravy v severojižním směru (Kolín - Čáslav - Havlíčkův Brod - Jihlava) z dopravně nejzatíženějšího úseku ve městě (ul. Masarykova, Lidická) a dokončení plynulého vedení trasy silnice I/38 mimo zastavěné území se všemi pozitivními dopady na bezpečnost a plynulost provozu a zlepšení dopadů dopravy na životní prostředí ve městě.

D1 Modernizace - úsek 07, EXIT 56 Soutice - EXIT 66 Loket

Více o projektu
PO2.1 1 285 442 833,10 Předmětem projektu je modernizace dálnice D1 v úseku Soutice - Loket v délce 10,020 km. Vlastní modernizace spočívá v rozšíření na kategorii D 28, resp. 2 jízdní pásy o šířce zpevnění 11,5 m a zlepšení stavebně technického stavu dálnice. Tyto úpravy přispějí k podstatnému zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na této značně zatížené komunikaci a rovněž i k oddálení běžných oprav.

D1 Modernizace - úsek 19, EXIT 141 Velké Meziříčí západ - EXIT 146 Velké Meziříčí východ

Více o projektu
PO2.1 1 530 000 000,00 Předmětem projektu je modernizace dálnice D1 v úseku Velké Meziříčí západ - Velké Meziříčí východ v délce 5,900 km. Vlastní modernizace spočívá v rozšíření na kategorii D 28, resp. 2 jízdní pásy o šířce zpevnění 11,5 m a zlepšení stavebně technického stavu dálnice. Tyto úpravy přispějí k podstatnému zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na této značně zatížené komunikaci a rovněž i k oddálení běžných oprav.

Silnice I/37 Chrudim - obchvat, úsek I/17 Slatiňany

Více o projektu
PO3.1 522 217 520,90 Projekt řeší výstavbu dvoupruhové směrově nerozdělené komunikace kategorie S11,5/80 v délce 4 563 m, která je součástí obchvatu města Chrudimi. Obchvat města je tvořen dvěma stavbami: úsek Medlešice - silnice I/17 v délce 5850 m, který je již v provozu a úsek křižovatka I/17 - Slatiňany v délce 4563 m, který je předmětem tohoto projektu. Cílem projektu je odvedení tranzitní dopravy mimo souvisle zastavěné území, odstranění současné zátěže obyvatelstva hlukem a exhalacemi z automobilové dopravy, zvýšení plynulosti dopravy, zkrácení jízdní doby a zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Silnice I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

Více o projektu
PO3.1 401 050 220,65 Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/55 v celkové délce hlavní trasy 1,405 km. Projekt je realizován za účelem mimoúrovňového převedení automobilové dopravy ze stávající silnice I/55, respektive z nového přivaděče dálnice D1 přes železniční trať Přerov - Petrovice a rozšíření stávající části komunikace na čtyřpruh v  kategorii MS 16,5. Nahrazením podjezdu pod železniční tratí a stávajících úrovňových křižovatek mimoúrovňovým křížením s estakádou dojde ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu a odvedení dopravy do větší vzdálenosti od obytné zástavby.

Silnice I/37 Osová Bítýška - obchvat

Více o projektu
PO3.1 268 626 195,30 Cílem projektu je odvedení tranzitní dopravy mimo intravilán obce Osová Bítýška a odstranění stávajících dopravních závad. Odvedením dopravy na nově vybudovanou přeložku silnice I/37 dojde ke zlepšení životního prostředí obyvatel, konkrétně snížení hluku ze silniční dopravy a exhalací v okolí stávajícího průtahu obcí. Odstraněním dopravních závad a nehodového místa na začátku obce dojde k výraznému zlepšení bezpečnosti dopravy v obci a ke snížení možnosti kolizí těžkých nákladních vozidel s pěší a cyklistickou dopravou.

Silnice I/27 Šlovice - Přeštice, přeložka

Více o projektu
PO3.1 1 051 295 268,55 Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/27 v celkové délce hlavní trasy 6,095 km převážně v kategorii S 21,5/110, která je řešena jako západní obchvat obce Horní Lukavice. Realizací projektu dojde k odvedení tranzitní dopravy mimo zástavbu obce a snížení zátěže obyvatelstva hlukem a exhalacemi. Dojde rovněž ke zvýšení plynulosti dopravy na silnici I/27, zkrácení jízdní doby a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci Horní Lukavice včetně bezpečnosti chodců.

Silnice I/67 Karviná - obchvat

Více o projektu
PO3.1 1 091 729 444,70 Projekt řeší výstavbu přeložky silnice I/67 převážně v kategorii S 11,5/80 v celkové délce hlavní trasy 2,975 km, která je řešena jako jihozápadní obchvat města Karviná. Realizací projektu dojde k odvedení tranzitní dopravy mimo zástavbu města a sníží se tak zátěž obyvatelstva hlukem a exhalacemi. Dojde rovněž ke zvýšení plynulosti dopravy na silnici I/67, zkrácení jízdní doby a ke snížení nehodovosti v intravilánu města Karviná a to zejména nehod plynoucích z konfliktu chodců resp. místní dopravy s dopravou tranzitní, která bude vymístěna na nově budovanou přeložku silnice I/67.

Dálnice D7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu

Více o projektu
PO3.1 585 908 520,41 Předmětem projektu je zkapacitnění stávající dvoupruhové silnice I/7 v kategorii 11,5/80 na čtyřpruhovou dálnici D7 v kategorii R 25,5/100 v délce 3,500 km včetně výstavby MÚK Panenský Týnec. Projekt je součástí dostavby dálnice D7 v úseku mezi Slaným a Postoloprty. Hlavním cílem projektu je propojení stávajících úseků dálnice D7 a tím její dobudování v celé délce mezi Prahou a Chomutovem.  Očekává se zvýšení kapacity celého tahu, jehož nedílnou součástí je i zkapacitnění v úseku obchvatu Panenského Týnce a z toho plynoucí zvýšení rychlosti a plynulosti dopravy, zkrácení jízdních dob, odstranění nehodových úseků na stávající silnici I/7 a celkové zlepšení komfortu pro uživatele komunikace.

Silnice I/35 MÚK Rádelský Mlýn

Více o projektu
PO3.1 225 349 263,00 Předmětem projektu je přestavba mimoúrovňové křižovatky silnic I/35 a I/65 a úpravy silnice I/35 v délce  658 m v kategorii S 22,5/80 a silnice I/65 v délce 185 m v kategorii S 11,5/70. Přestavbou křižovatky dojde k odstranění technických nedostatků stávajícího řešení a k odstranění kolizních míst. Realizací technicky a kapacitně odpovídajícího napojení silnice I/35 se silnicí I/65 dojde ke snížení rizika dopravních nehod, zkrácení jízdní doby a zvýšení plynulosti dopravy.

Dálnice D48 Frýdek-Místek, obchvat, II. etapa

Více o projektu
PO2.1 1 530 000 000,00  Předmětem projektu je výstavba dálnice D48 v kategorii R 25,5/120 v délce 4, 316 km. Jedná se o jednu z etap souboru staveb obchvatu Frýdku - Místku. Dálnice D48 je součástí transevropské silniční sítě TEN-T a propojuje dálkový mezinárodní tah Brno - Hranice - Frýdek - Místek - Český Těšín s napojením ve směru do Polska a na Slovensko. Hlavním cílem projektu výstavby dálnice D48 v dotčeném úseku je převedení provozu na novou kapacitní komunikaci. Výstavba dálnice D48 se směrově oddělenými pásy a s vyloučením přístupu pomalé dopravy bude mít pozitivní dopady na zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu, zkrácení jízdní doby a zlepšení propojení center a regionů prostřednictvím doplnění chybějícího úseku dálnice na postupně dostavované síti TEN-T na území ČR.

Dálnice D55, stavba 5505 Otrokovice, obchvat JV

Více o projektu
PO2.1 561 381 905,00 Předmětem projektu je výstavba jednoho z úseků dálnice D55, která je navržena v kategorii D 25,5/120 v délce 3,140 km. Stavba je součástí postupně realizovaného tahu dálnice D55 v úseku mezi Starým Městem a dálniční křižovatku s D1 a D49 u Hulína. Realizací projektu bude dokončen plnohodnotný obchvat města Otrokovice, kudy v současné době částečně prochází stávající silnice I/55.  Vyloučením tranzitní dopravy z průjezdního úseku města Otrokovice bude dosaženo zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu. Současně dojde k podstatnému omezení exhalací a hluku z dopravy a tedy k zlepšení životního prostředí v Otrokovicích. Výstavba celé dálnice D55 bude mít podstatný význam pro nadregionální dopravní vztahy a odvedením tranzitní dopravy povede ke zklidnění sídelních útvarů podél stávající silnice I/55

Dálnice D7 Louny, zkapacitnění obchvatu

Více o projektu
PO3.1 562 789 578,10 Předmětem projektu je zkapacitnění stávající dvoupruhové silnice I/7 v kategorii 11,5/80 na čtyřpruhovou dálnici D7 v kategorii R 25,5/100 v délce 6,130 km. Realizací projektu, který je součástí souboru staveb, jejichž cílem je postupná dostavba dálnice D7 v úseku mezi Slaným a Postoloprty, dojde k odstranění stávajících nedostatků a dosažení parametrů odpovídajících významu komunikace se všemi pozitivními dopady zejména na plynulost a bezpečnost provozu. Hlavním cílem projektu je propojení stávajících úseků dálnice D7 a tím její dobudování v celé délce mezi Prahou a Chomutovem.

Silnice I/11 Opava, severní obchvat - západní část

Více o projektu
PO3.1 1 189 230 067,45 Předmětem projektu je přeložka dvoupruhové komunikace silnice I/11 v kategorii S 11,5/80 (90) v celkové délce 5,129 km. Cílem projektu je odvedení především tranzitní dopravy mimo souvisle zastavěné území. Dojde tím k výraznému snížení negativních vlivů dopravy na okolí stávajících komunikací, ke zvýšení bezpečnosti provozu v intravilánu Opavy, zkrácení jízdní doby a zvýšení plynulosti dopravy. Severní obchvat města Opavy přispěje ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu. Realizací projektu bude dokončen plnohodnotný severní obchvat města Opavy a tím dojde k páteřnímu propojení dvou významných aglomerací v regionu Opavska a Ostravska.

Silnice I/38 Církvice, obchvat

Více o projektu
PO3.1 517 778 843,00 Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/38 v celkové délce hlavní trasy 4,268 km v kategorii S 11,5/80, která je řešena jako jihozápadní obchvat obce Církvice. Realizací projektu dojde k odvedení tranzitní dopravy mimo zástavbu obce a snížení zátěže obyvatelstva hlukem a exhalacemi. Dojde rovněž ke zvýšení plynulosti dopravy na silnici I/38, zkrácení jízdní doby a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci Církvice včetně bezpečnosti chodců.

D1 Modernizace - úsek 11, EXIT 81 Koberovice - EXIT 90 Humpolec

Více o projektu
PO2.1 1 126 416 609,35 Předmětem projektu je modernizace dálnice D1 v úseku Koberovice - Humpolec v délce 8,820 km. Vlastní modernizace spočívá v rozšíření na kategorii D 28, resp. 2 jízdní pásy o šířce zpevnění 11,5 m a zlepšení stavebně technického stavu dálnice. Tyto úpravy přispějí k podstatnému zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na této značně zatížené komunikaci a rovněž i k oddálení běžných oprav.

Silnice I/37 Pardubice - MÚK Palackého, dostavba

Více o projektu
PO3.1 211 914 644,10 Předmětem projektu je dostavba stávající mimoúrovňové křižovatky na západním okraji Pardubic do tvaru plnohodnotné deltovité křižovatky a zkapacitnění silnice I/37 na čtyřpruhové uspořádání v kategorii MS 24,5/70 v délce hlavní trasy 0,854 km. Nové řešení mimoúrovňové křižovatky a čtyřpruhová komunikace budou efektivněji přenášet stále narůstající dopravní zatížení. Cílem projektu je zkrácení jízdní doby a zvýšení plynulosti dopravy. Realizace čtyřpruhové směrově rozdělené komunikace rovněž přispěje ke snížení rizika dopravních nehod.

Silnice I/68 Třanovice - Nebory

Více o projektu
PO2.1 1 071 000 000,00 Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/68 v kategorii S 24,5/100 v délce 5,400 km. Stavba I/68 Třanovice - Nebory je součástí definitivního řešení propojení dálnice D48 se Slovenskou republikou po silnici I/68 a I/11 v úseku Třanovice - Mosty u Jablunkova. V úseku mezi Třanovicemi a Nebory tvoří silnice I/68 významnou spojnici dálnice D 48 a silnice I/11. Cílem projektu je převedení dopravy ze stávající nevyhovující silnice vedené intravilánem na novou čtyřpruhovou kapacitní komunikaci kategorie S24,5/100. To umožní zrychlení osobní i nákladní dopravy na hlavním silničním tahu severní Moravy s napojením na Slovensko. Cílem projektu je současně zlepšení propojení center a regionů prostřednictvím doplnění chybějícího úseku na postupně dostavované síti TEN-T na území ČR.

D1 Modernizace - úsek 23, EXIT 168 Devět křížů - EXIT 178 Ostrovačice

Více o projektu
PO2.1 1 530 000 000,00 Předmětem projektu je modernizace dálnice D1 v úseku Devět křížů - Ostrovačice v délce 10,296 km. Vlastní modernizace spočívá v rozšíření na kategorii D 28, resp. 2 jízdní pásy o šířce zpevnění 11,5 m a zlepšení stavebně technického stavu dálnice. Tyto úpravy přispějí k podstatnému zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na této značně zatížené komunikaci a rovněž i k oddálení běžných oprav. Dále je součástí projektu rekonstrukce dálničního mostu a nadjezdů, nadchody pro zvěř, protihlukové stěny, rekonstrukce odvodnění a vybavení dálnice, přeložky inženýrských sítí, vegetační úpravy a rekultivace. Dojde rovněž ke zhodnocení a doplnění telematického vybavení dálnice D1.

Silnice I/11 Doudleby nad Orlicí - obchvat

Více o projektu
PO3.1

180 782 862,85

Předmětem projektu je novostavba obchvatu silnice I/11 kolem městysu Doudleby nad Orlicí v celkové délce 2,780 km a v šířkové kategorii S 11,5/90. Cílem projektu je odvedení tranzitní dopravy na nově vybudovaný obchvat mimo souvisle zastavěné území. Vybudováním obchvatu dojde ke snížení zátěže obyvatelstva hlukem a exhalacemi, zkrácení jízdní doby a zvýšení plynulosti dopravy a bezpečnosti silničního provozu. Nově vybudovaný obchvat naváže na již existující obchvat města Vamberk.

Silnice I/3 Olbramovice, přeložka

Více o projektu
PO3.1

383 267 330,70

Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/3 v celkové délce hlavní trasy 3,420 km v kategorii S 11,5/80, která je řešena jako východní obchvat obce Olbramovice. Realizací projektu dojde zejména k odvedení tranzitní kamionové dopravy mimo zástavbu obce a snížení zátěže obyvatelstva hlukem a exhalacemi. Výstavbou přeložky dojde rovněž ke zvýšení plynulosti dopravy na silnici I/3, zkrácení jízdní doby a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci Olbramovice včetně bezpečnosti chodců.

D35 MÚK Opatovice - Časy - Ostrov (2. fáze)

Více o projektu
PO2.1

7 382 270 607,40

27. 7. 2021- Evropská komise formálně dokončila schvalovací proces tzv. "velkého projektu" v rámci Operačního programu Doprava 2014-2020. Tímto schválením došlo k úspěšnému završení náročného schvalovacího procesu a také k potvrzení předchozího předběžného schválení ze strany Ministerstva dopravy a iniciativy JASPERS. Více informací naleznete zde: https://www.opd.cz/stranka/EK-schvalila-silnicni-projekt-D35-MUK-Opatovice---Casy---Ostrov-(2-faze)

Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I

Více o projektu
PO3.1

1 530 000 000,00

Předmětem projektu je dostavba jednoho z úseků severozápadního segmentu Velkého městského okruhu v Brně. Projekt představuje zkapacitnění stávající dvoupruhové komunikace na čtyřpruhovou směrově rozdělenou komunikaci kategorie MS4dc 20,25/80 a MS4dc 20,75/60 v celkové délce 1,8 km. Realizací projektu spočívajícího v rekonstrukci a rozšíření stávající dvoupruhové komunikace na směrově rozdělený čtyřpruh v prostoru ulice Žabovřeská bude zajištěno kapacitně odpovídající propojení vybudovaných úseků VMO. Tímto bude zajištěno zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu a odstranění kolizních míst.

Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí - Rokytova

Více o projektu
PO3.1

1 530 000 000,00

Předmětem projektu je výstavba čtyřpruhové směrově rozdělené komunikace kategorie MS4dc 24,0/21,0/60 a MR4dc 24,5/80, která je součástí realizovaného a rozestavěného Velkého městského okruhu v Brně (VMO). Délka úseku Tomkovo náměstí je 680 m a délka úseku Rokytova je 569 m. Cílem projektu je odvedení dopravy na nově vybudovanou kapacitní komunikaci a dosažení z toho plynoucích pozitivních dopadů na plynulost a bezpečnost silničního provozu včetně zkrácení jízdní doby a zlepšení životního prostředí obyvatel podél stávající komunikace. Z hlediska celoměstské dopravní struktury VMO dojde k přerozdělení vnitřní a tranzitní dopravy a výraznému odlehčení vnitroměstských komunikací.

Silnice I/44 Bludov - obchvat

Více o projektu
PO3.1

1 530 000 000,00

Předmětem projektu je přeložka silnice I/44, jejíž součástí je obchvat obce Bludov a přivaděč do města Šumperk. Délka hlavní trasy je 5,635 km, přivaděč má délku 1,278 km. Cílem projektu je zajištění kapacitního spojení mezi sídelními útvary v rámci Olomouckého kraje a jejich napojení na dálniční síť prostřednictvím nové komunikace zajišťující bezpečný a plynulý provoz, zlepšení životního prostředí pro obyvatele v obci a zvýšení bezpečnosti silničního provozu včetně bezpečnosti chodců.

Silnice I/9, I/16 Mělník, obchvat, 2. stavba

Více o projektu
PO3.1

476 557 186,00

Předmětem projektu je výstavba silnice I/9, I/16 Mělník, obchvat, 2. stavba, která je jednou ze staveb řešících obchvat města Mělník. Hlavní trasa je dlouhá 0,964 km a bude provedena v kategorii MS2 8,5/50. Cílem projektu je převedení podstatné části tranzitní dopravy na novou komunikaci a tím snížení současné zátěže obyvatelstva v lokalitách kolem stávajícího průtahu hlukem a exhalacemi z automobilové dopravy. Realizací projektu dojde k odstranění úrovňového křížení železničního přejezdu, zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy a zkrácení jízdních dob.

Silnice I/27 Klatovy, přeložka, 1. stavba

Více o projektu
PO3.1

726 256 227,35

Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/27 v kategorii S 9,5/70 v celkové délce hlavní trasy 7,622 km východně od Klatov. Realizací projektu dojde k odvedení tranzitní dopravy mimo zástavbu města Klatovy a sníží se tak zátěž obyvatelstva hlukem a exhalacemi. Dojde rovněž ke zvýšení plynulosti dopravy na silnici I/27, zkrácení jízdní doby a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v městě Klatovy včetně bezpečnosti chodců.

Dálnice D48 Frýdek-Místek, obchvat, I. etapa

Více o projektu
PO2.1

1 195 548 770,00

Předmětem projektu je výstavba dálnice D48 v kategorii R 25,5/120 v délce 4,250 km. Dálnice D48 je součástí transevropské silniční sítě TEN-T a propojí dálkový mezinárodní tah E 462 Brno - Olomouc - Hranice - Frýdek-Místek - Český Těšín s mezinárodní silnicí E 75 ve směru do Polska. Jedná se o jednu z etap souboru staveb obchvatu Frýdku-Místku. Výstavba dálnice D48 se směrově oddělenými pásy a s vyloučením přístupu pomalé dopravy bude mít pozitivní dopady na zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu, zkrácení jízdní doby. Postupnou dostavbou dálnice D48 dojde ke zlepšením dostupnosti, které přispěje k vytvoření podmínek pro další rozvoj regionu.

Dálnice D7 Chlumčany, zkapacitnění

Více o projektu
PO3.1

891 608 407,80

Předmětem projektu je zkapacitnění stávající dvoupruhové silnice I/7 na čtyřpruhovou dálnici D7 v kategorii D 25,5/120 v délce 4,448 km, vybudovanou v nové trase. Projekt je součástí dostavby dálnice D7 v úseku mezi Slaným a Postoloprty. Projekt je součástí souboru staveb, kterými je řešena dostavba silnice I/7 na dálnici D7, čímž bude dálnice dokončena v celé délce. Tím bude vyřešen zejména problém kapacitní nedostatečnosti a přetíženosti stávající komunikace, která již neodpovídá požadavkům a jejímu dopravnímu významu. Hlavním cílem projektu je propojení stávajících úseků dálnice D7 a tím její dobudování v celé délce mezi Prahou a Chomutovem.

Silnice I/34 Stráž nad Nežárkou - Lásenice

Více o projektu
PO3.1

269 917 302,85

Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/34 Stráž nad Nežárkou - Lásenice v kategorii S 11,5/90 v délce 2 647 metrů. Realizací projektu dojde ke zkrácení jízdní doby, zvýšení plynulosti dopravy a bezpečnosti silničního provozu a dále ke snížení zátěže obyvatelstva Dolní Lhoty hlukem a exhalacemi.

Silnice I/53 Znojmo - Lechovice

Více o projektu
PO3.1

401 469 013,10

Předmětem projektu I/53 Znojmo - Lechovice je modernizace stávající silnice I/53 v délce 7 192 m v návrhové kategorii S11,5/80 (S13,75/80). Cílem projektu je zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu na silnici I/53 prostřednictvím provedení stavebních úprav se zajištěním odpovídajícího šířkového uspořádání v požadované kategorii S 11,5/80, úpravy a přestavby křižovatek umožňující bezpečné odbočení a dodržení požadavků na odpovídající rozhledové podmínky pro předjíždění vozidel. Realizací stavby dojde k odstranění nedostatků v oblasti bezpečnosti, technického stavu i kapacity modernizované komunikace. Projekt navazuje na předchozí etapu modernizace silnice I/53, konkrétně na stavbu I/53 Lechovice obchvat, který byl uveden do provozu v 06/2019.
PROJEKTY OPD II (2014-2020) TELEMATIKA Priorita Schválená podpora OPD v Kč Popis a cíle projektu
Konverze stávajícího systému NDIC do otevřené architektury s využitím stávající infrastruktury a datových zdrojů PO2.3 141 109 126,45 Předmětem projektu je pořízení konvertovaného systému NDIC postaveného na základě otevřených protokolů a otevřené architektury, včetně zajištění podpory tohoto řešení. V rámci projektu bude dodáno komplexní nové softwarové řešení NDIC založené na principech otevřené architektury systémové sběrnice  při zachování stávající funkcionality. Navrhovaný datový model konvertovaného NDIC bude plně respektovat požadavky nových mezinárodních otevřených standardů pro poskytování informací DATEX II.
Systém pro plošné kontinuální monitorování dynamiky dopravních proudů na strategické síti komunikací ČR PO2.3 286 603 102,85 Předmětem projektu je realizace plošného monitorovacího telematického systému, který bude poskytovat v reálném čase informace Národnímu dopravnímu informačnímu centru o aktuální dopravní situaci, např. aktuální rychlost, kolony, délku zdržení na strategické síti komunikací ČR po dobu 5 let. Plošný monitorovací telematický systém zpracovává data z plovoucích vozidel (FCD). Systém bude informace poskytovat z celého území České Republiky, resp. silniční sítě ve správě ŘSD.
V seznamu projektů navržených do OP Doprava 2014-2020 byly zahrnuty rovněž tzv. fázované projekty. Jednalo se o projekty, jejichž 1. fáze byla schválena a spolufinancována v rámci OP Doprava v programovém období 2007-2013.

Pro 2. fázi níže uvedených projektů ŘSD ČR předložilo samostatné žádosti o podporu v souladu s pravidly a požadavky platnými pro programovací období 2014-2020 v rámci OP Doprava 2014-2020.

Řídícím orgánem OP Doprava byly schváleny ke spolufinancování z Fondu soudržnosti a z Evropského fondu pro regionální rozvoj níže uvedené fázované projekty: 
FÁZOVANÉ PROJEKTY Priorita Schválená podpora OPD v Kč Popis a cíle projektu

D1 modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice - EXIT 34 Ostředek (2. fáze)

Více o projektu
PO2.1 494 823 866,25 Cílem projektu je modernizace dálnice D1 v předmětném úseku na kategorii D 28, respektive se šířkou zpevnění 11,5 m na každém jízdním pásu v délce 4,640 km. Úpravy přispějí ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na této zatížené komunikaci a dojde i k oddálení běžných oprav.

D1 modernizace - úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka (2. fáze)

Více o projektu
PO2.1 389 700 343,20 Cílem projektu je modernizace dálnice D1 v předmětném úseku na kategorii D 28, respektive se šířkou zpevnění 11,5 m na každém jízdním pásu v délce 3,490 km. Úpravy přispějí ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na této zatížené komunikaci a dojde i k oddálení běžných oprav.

Dálnice D3, stavba 0308C Veselí nad Lužnicí – Bošilec (2. fáze)

Více o projektu
PO2.1 530 712 981,90 Cílem projektu je výstavba dálnice D3. Jedná se o rozšíření stávající silnice I/3 na dálniční profil kategorie D 27,5/120 v délce 5,125 km. Realizací výstavby dálnice D3 dojde k podstatnému zlepšení plynulosti dopravy a zvýšení bezpečnosti provozu a úspoře
času cestujících.
Z hlediska životního prostředí, plynulým provozem dojde ke snížení celkových emisí z dopravy a
snížení hlukové zátěže v okolí stávající komunikace.

Dálnice D3, stavba 0309/III stavba Borek – Úsilné (2. fáze)

Více o projektu
PO2.1 666 456 111,05 Cílem projektu je výstavba dálnice D3 kategorie D 27,5/120 o celkové délce 3,160 km vedené ve zcela nové trase, včetně dostavby mimoúrovňové křižovatky Úsilné. Realizací stavby dojde k výraznému snížení dopravní zátěže na stávající silnici I/3. To povede ke snížení zátěže obyvatelstva hlukem a exhalacemi z automobilové dopravy, zvýšení plynulosti dopravy a snížení počtu dopravních nehod.

Silnice I/35 Valašské Meziříčí – Lešná, 3. etapa (2. fáze)

Více o projektu
PO3.1 572 489 961,70 Cílem projektu je výstavba přeložky silnice I/35 v délce 700 m v kategorii S 24,5/100. Tento úsek přeložky silnice I/35 je přímým pokračováním 2. etapy výstavby komunikace I/35. Realizací přeložky dojde k odklonu tranzitní dopravy mimo zastavěná území, snížení zátěže obyvatelstva hlukem a exhalacemi, ke zkrácení jízdní doby, zvýšení plynulosti dopravy a ke snížení počtu dopravních nehod.

Dálnice D4 Skalka - křižovatka II/118 (2. fáze)

Více o projektu
PO3.1 486 548 429,45 Cílem projektu je výstavba obchvatu obce Dubenec a dále zkapacitnění stávající silnice I/4, navazující na tento obchvat, na čtyřpruhovou dálniční komunikaci, vše kategorie R 22,5/80 v celkové délce hlavní trasy 4,788 km. Realizací projektu dojde k odvedení tranzitní dopravy mimo souvislou zástavbu obce Dubenec a sníží se tak zátěž obyvatelstva hlukem a exhalacemi. Výstavbou přeložky dojde rovněž ke zkrácení jízdní doby a zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

D35 MÚK Opatovice - Časy - Ostrov (2. fáze)

Více o projektu D35 Opatovice - Časy
Více o projektu D35 Časy - Ostrov
PO2.1 7 382 270 607,40

Cílem projektu je dostavba chybějícího úseku páteřní dálniční sítě ČR, který současně tvoří součást budoucího koridoru sítě TEN-T. Dostavba umožní plynulé navázání na již vybudovaný úsek R35 Sedlice - Opatovice východním směrem a pokračování stavbou dalšího úseku trasy D35 MÚK Opatovice - Časy - Ostrov. Vybudování kapacitní komunikace dálničního typu D35 vytvoří společně s dalšími komunikacemi stejného typu kostru dálniční sítě Pardubického a Hradeckého kraje. Nová dálnice D35 v obou krajích umožní rovněž plynulý provoz tranzitní dopravy po dobudování ostatních úseků D35.

Evropskou komisí byl 27. července 2021 schválen „velký projekt“ D35 MÚK Opatovice - Časy - Ostrov (2. fáze)“

https://www.opd.cz/stranka/EK-schvalila-silnicni-projekt-D35-MUK-Opatovice---Casy---Ostrov-(2-faze)

Silnice I/11 Nebory - Oldřichovice - Bystřice (2. fáze)

Více o projektu I/11 Nebory - Oldřichovice
Více o projektu I/11 Oldřichovice - Bystřice
PO2.1 1 825 092 046,05

Cílem projektu je výstavba přeložky silnice I/11 v kategorii S 24,5/100 v celkové délce hlavní trasy 11,099 km (stavba I/11 Nebory - Oldřichovice 4,860 km a stavba I/11 Oldřichovice - Bystřice 6,239 km), o dvou jízdních pruzích v každém směru a mimoúrovňovým napojením křižujících komunikací. Nově budovaná silnice I/11 v úseku Nebory - Oldřichovice - Bystřice je součástí definitivního řešení propojení dálnice D48 se Slovenskou republikou a VI. Evropského dopravního koridoru po silnici I/68 a I/11. Realizace projektu bude mít pozitivní dopady na zvýšení plynulosti dopravy,  zkrácení jízdní doby, snížení počtu dopravních nehod, nižší spotřebu pohonných hmot, snížení emisí a vytvoření podmínek pro další rozvoj regionu.

Evropskou komisí byl 2. dubna 2019 schválen „velký projekt“ Silnice I/11 Nebory – Oldřichovice – Bystřice, 2. fáze

http://www.opd.cz/stranka/Evropska-komise-schvalila-dva-velke-projekty-Operacniho-programu-Doprava

https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Dalsi-4-miliardy-na-dva-velke-dopravni-projekty,-p

Alokace finanční pomoci na uvedené projekty přispěla k zajištění kvalitního vnitrostátního i mezinárodního silničního spojení, které má pozitivní dopad na ekonomické a sociální prostředí jednotlivých dotčených regionů a na snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí.
Název
Ke stažení
Plánované projekty dopravní infrastruktury ČR z prostředků Evropské unie v období 2014 – 2020
Projekty silniční dopravní infrastruktury ČR podporované z prostředků Evropské unie v období 2007 – 2013

Finanční podpora z fondů Evropské unie pro sektor dopravy v České republice byla pro období 2007-2013 realizována zejména prostřednictvím Operačního programu Doprava (dále jen OP Doprava). OP Doprava byl největší operační program v České republice - připadlo na něj 5,774 mld. EUR, tj. zhruba 22 % ze všech prostředků pro Českou republiku z fondů EU pro období 2007-2013.

V rámci OP Doprava 2007 – 2013 ( http://www.opd.cz/) byly realizovány zejména dopravní aspekty hlavních strategických cílů Národního rozvojového plánu. OP Doprava byl zaměřen na sledování priorit evropského a nadregionálního významu, přičemž byl v jejich plnění komplementární s dopravními intervencemi v rámci Regionálních operačních programů. OP Doprava byl zároveň zaměřen na realizaci priorit a cílů daných Dopravní politikou České republiky na léta 2005-2013 a dalšími strategickými dokumenty, jako například Harmonogramem výstavby dopravní infrastruktury na období 2007-2013. Naplňování všech zmíněných priorit a cílů bylo samozřejmě provázeno i respektováním cílů udržitelného rozvoje.
Responsive Image
Aktualizovaný seznam projektů a schválené podpory
Technický popis

Responsive Image
OPD mapa
Díky Operačnímu programu Doprava 2007 – 2013 nebylo zatížení českého státního rozpočtu ve spojitosti s výstavbou nových tuzemských dálnic a silnic tak masivní. Prostředky z fondů Evropské unie byly při financování dopravních staveb velkým přínosem. V mnoha případech totiž dosahovaly až 85% celkové částky za výstavbu. Celkově se do roku 2013 jednalo až o 66 miliard korun (v závislosti na pohybu kurzu koruny vůči euru). 2007 – 2013

Ředitelství silnic a dálnic ČR se podařilo připravit projekty tak, aby odpovídaly parametrům pro schválení Evropskou unií a mohly získat příslušné finanční prostředky z Operačního programu Doprava. Uvedená finanční podpora byla alokována z prostředků Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj poskytovanou v rámci Operačního programu Doprava. Příjemcem podpory bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR, které realizaci těchto projektů zajišťovalo. Spolufinancování bylo poskytováno v rámci Prioritní osy 2 – Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T a Prioritní osy 4 – Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T z Operačního programu Doprava. Ředitelství silnic a dálnic ČR využilo také podpory z Prioritní osy 7 – Technická pomoc OP Doprava, která byla zaměřena na podporu a zajištění implementace, monitorování, publicitu a další aktivity v rámci OP Doprava 2007 – 2013.

Alokace finanční pomoci přispělo k zajištění kvalitního vnitrostátního silničního spojení, které má pozitivní dopad na ekonomické a sociální prostředí jednotlivých dotčených regionů a na snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí. Na jednotlivé projekty v rámci uvedených Priorit byla poskytnuta dotace z Fondu soudržnosti a z Evropského fondu pro regionální rozvoj až do výše 85% celkových uznatelných nákladů. Celková alokace z fondů Evropské unie na období let 2007 – 2013 pro ŘSD ČR činila 2 658 713 468 EUR. Zbývající část nákladů byla hrazena z rozpočtu SFDI a z úvěru poskytnutého Evropskou investiční bankou.
OP Doprava obsahoval 7 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, a ty byly dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezovaly, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.

Celková alokace OP Doprava byla 5 774 081 203 EUR.


Seznam projektů podpořených z Operačnímu programu Doprava 2007 – 2013 je uvedený zde:
Název Projektu Prioritní osa Stav projektové žádosti k 12/2016 Schválená podpora OPD (v Kč)
16 Řepov - hr.okr. Jičín F4 schváleno 205 015 559
I/14 Jablonec nad Nisou - Tanvald F4 schváleno 347 240 180
I/16 Hr.okr. JC a MB - obchvat Sobotky - Samšina - Ohařice - křiž. Lochov F4 schváleno 128 269 088
I/38 Kolín obchvat F4 velký projekt - schváleno EK 2 150 349 379
I/38 Nymburk přeložka II. a III. stavba F4 schváleno 1 040 006 770
I/21 Nová Hospoda - Kočov přeložka F4 schváleno 580 453 095
I/27 Třemošná - přeložka F4 schváleno 810 926 843
I/21 Velká Hleďsebe F4 schváleno 432 152 523
I/14 Liberec - Kunratická 2. etapa F4 schváleno 191 067 944
I/13 Stráž n.N. - Krásná Studánka F4 schváleno 691 055 659
I/14 Liberec - Kunratická 3. etapa F4 schváleno 144 195 947
I/13 Komořany - Most F4 schváleno 187 892 827
I/14 Vamberk jižní přeložka 3. stavba F4 schváleno 404 905 957
I/43 Opatov obchvat F4 schváleno 424 986 079
I/34 Česká Bělá obchvat F4 schváleno 446 311 881
I/38 Jihlava obchvat jih F4 schváleno 204 796 135
I/50 Bánov obchvat F4 schváleno 566 945 666
I/38 Moravské Budějovice obchvat F4 velký projekt - schváleno EK 1 056 130 672
I/11 Jablunkov obchvat F4 schváleno 743 771 411
I/57 Semetín - Bystřička I. stavba F4 velký projekt - schváleno EK 981 079 571
I/11 a I/56 propojení spojka S1 v Opavě F4 schváleno 691 917 704
I/58 Příbor obchvat F4 velký projekt - schváleno EK 1 168 817 930
I/11 Český Těšín obchvat F4 schváleno 439 837 848
I/28 Dobroměřice - Odolice F4 schváleno 401 990 255
I/37 Hrobice - Ohrazenice F4 schváleno 696 194 115
I/37 Březhrad - Opatovice F4 velký projekt - schváleno EK 1 284 759 762
I/38 Habry - Havlíčkův Brod obnova živičného krytu F4 schváleno 166 252 322
I/49 Zlín - Malenovice II. F4 schváleno 313 614 954
I/11 Hrádek - průtah (SŽDC) F4 schváleno 813 601 651
I/15 Sedlec most ev.č.15-025a F4 schváleno 75 542 110
I/13 Třebušice MÚK 1.etapa - most ev.č.13-041 přes trať ČD F4 schváleno 381 935 431
I/13 Děčín most ev.č.13-085 Pravobřežní estakáda F4 schváleno 498 994 993
R4 křižovatka I/20 - Nová Hospoda F4 velký projekt - schváleno EK 560 188 856
R4 Mirotice - Třebkov F4 schváleno 1 002 719 055
R6 Nové Sedlo - Jenišov F2 velký projekt - schváleno EK* 7 001 036 485
R6 Nové Sedlo - Sokolov
R6 Sokolov - Tisová
R6 Tisová - Kamenný Dvůr
R7 MÚK Bítozeves - MÚK Vysočany F4 schváleno 718 933 222
R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice F4 velký projekt - schváleno EK* 4 460 785 460
R7 MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice
R7 Vysočany MÚK F4 schváleno 281 523 694
R7 Sulec obchvat F4 schváleno 580 565 258
R35 Bílý Kostel - Hrádek n. Nisou F2 velký projekt - schváleno EK 1 704 799 729
R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice F2 velký projekt - schváleno EK 708 211 692
R48 Rychaltice - Frýdek Místek F2 velký projekt - schváleno EK 2 615 854 247
I/26 Plzeň Nová Hospoda přeložka F4 schváleno 420 021 716
R4 Jíloviště - PHS F4 schváleno 17 388 044
D3 0308 B most přes Lužnici F2 velký projekt - schváleno EK* 9 001 587 788
D3 0307 C most přes údolí Černovického potoka
D3 0307 B most přes rybník Koberný
D3 0307 A Tábor - Soběslav
D3 0308 A Soběslav - Veselí nad Lužnicí
R1 513 Vestec - Lahovice F2 velký projekt - schváleno EK 3 649 393 327
D1 0135 Kroměříž východ - Říkovice F2 velký projekt - schváleno EK* 6 260 822 078
R55 5503 Skalka - Hulín
I/34 propojení DO České Budějovice F4 schváleno 696 367 889
I/44 Červenohorské sedlo - sever F4 schváleno 548 286 627
Silnice I/44 Vlachov - Rájec F4 schváleno 1 009 526 209
I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava F4 velký projekt - schváleno EK 4 066 417 355
Modernizace D1 - Úsek 05 (Exit 41 Šternov – Exit 49 Psáře) F2 schváleno 537 535 608
Modernizace D1 - Úsek 09 (Exit 66 Loket – Exit 75 Hořice) F2 schváleno 614 097 477
Modernizace D1 - Úsek 14 (Exit 104 Větrný Jeníkov – Exit 112 Jihlava) F2 schváleno 682 237 743
Modernizace D1 - Úsek 21 (Exit 153 Lhotka – Exit 162 Velká Bíteš) F2 schváleno 622 872 123
I/37 MÚK Stéblová F4 schváleno 50 859 840
R6 Lubenec - Bošov F2 velký projekt - schváleno EK 1 692 395 785
I/11 Nebory – Oldřichovice F2 velký projekt - 1. fáze** schválena EK* 1 074 166 193
I/11 Oldřichovice – Bystřice
D4 Skalka - křiž. II/118 F4 schváleno** 212 806 938
D3 0309/III Borek – Úsilné F2 schváleno** 110 092 124
D3 0308C Veselí nad Lužnicí – Bošilec F2 schváleno** 93 950 838
I/35 Valašské Meziříčí - Lešná 3. etapa F4 schváleno** 244 413 270
D1 modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice - EXIT 34 Ostředek F2 schváleno** 339 022 165
D1 modernizace - úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka F2 schváleno** 269 240 176
Dálnice D1 - protihluková opatření, 1. etapa F2 schváleno 226 094 801
Dálnice D11 - protihluková opatření, 2. etapa F2 schváleno 86 883 482
Rekonstrukce vybraných úseků D1 včetně dalších modernizačních opatření F2 schváleno 787 539 210
Rekonstrukce vybraných úseků D2 včetně dalších modernizačních opatření F2 schváleno 737 815 577
Rekonstrukce vybraných úseků D5 včetně dalších modernizačních opatření F2 schváleno 327 606 649
Rekonstrukce vybraných úseků D8 včetně dalších modernizačních opatření F2 schváleno 116 310 673
Rekonstrukce vybraných úseků D11 včetně dalších modernizačních opatření F2 schváleno 441 287 144
Rekonstrukce vybraných úseků R6 včetně dalších modernizačních opatření F2 schváleno 263 738 612
Rekonstrukce úseku R52 km 9,740-23,093 včetně dalších modernizačních opatření F2 schváleno 210 830 515
D5 - SSÚD Rudná - modernizace, včetně modernizace dopravních mechanizačních prostředků pro síť TEN-T F2 schváleno 299 726 468
Telematika - investice do infrastruktury vedoucí ke zlepšení dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu F2 schváleno 72 240 179
D35 MÚK Opatovice - Časy - Ostrov F2 velký projekt - 1. fáze** schválena EK 1 462 991 612
Vysvětlivky:

* předloženo jako jedna projektová žádost pro více staveb
** fázovaný projekt - 1. fáze realizovaná v rámci OP Doprava 2007-2013

F2 - Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T
F4 - Prioritní osa 4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T
Velký projekt – projekt, jehož celkové náklady převyšují částku 50 mil. EUR a přidělení dotace podléhá schválení

Seznam projektů OPD a přehled schválené podpory - stav k 31.12.2016.
Projekty realizované z fondů Evropské unie v letech 2004 – 2006
Mimo finanční pomoci z OP Doprava využilo v minulosti ŘSD ČR také prostředky Fondu soudržnosti z programového období 2004 – 2006. Přehled projektů, realizovaných v tomto programovém období, najdete zde:

Projekty ISPA

Název projektu Max. uznatelné náklady (EUR) Výše podpory
(EUR)
% podpory FS Stav
R48 Frýdek Místek - Dobrá
33 986 128
20 391 677
60%
realizace dokončena 30.11.2004
R48 Dobrá-Tošanovice
32 996 127
19 797 676
60%
realizace dokončena 11/2006
R48 obchvat Bělotína
28 528 535
17 117 121
60%
realizace dokončena 5.8.2007
Dálnice D8 - Úsek 807 Trmice - st. hranice 
104 000 000
52 000 000
50%
realizace dokončena 30.6.2007
Technická pomoc pro projekt R 52 Pohořelice - Mikulov - DÚR    
75%
prodloužena platnosti FM do 12/2009
Technická pomoc MD při řízení projektů a implementaci ISPA
200 000
200 000
100%
ukončeno

Projekty Fondu soudržnosti

Název projektu Max. uznatelné náklady (EUR) Výše podpory
(EUR)
% podpory FS Stav
R48 Tošanovice-Žukov
48 766 000
37 062 160
76%
realizace dokončena 31.12.2007
Silniční okruh Prahy R1, úsek Lahovice-Slivenec 
258 501 000
77 550 300
30%
zahájení prací 05/2006; předpokl. ukončení 04/2010
Dálnice D1, úsek Kroměříž východ-západ dále od r. 2006 D1, úsek Mořice - Kojetín - Kroměříž východ 
120 269 065
74 566 820
62%
předpoklad dokončení 30.11.2009
Dále byl Evropskou komisí schválen 10% příspěvek na projekt společného zájmu „Dálnice D47, stavba 47092 Bohumín – státní hranice ČR/PL“ v oblasti transevropských dopravních sítí (TEN-T).


 
Bližší informace o projektu
Nástroj pro propojení Evropy - Connecting Europe Facility (CEF)
Responsive Image
Nástroj pro propojování Evropy (dále jen CEF) je zaměřen na poskytování finanční pomoci Evropské Unie na rozvoj transevropských sítí prostřednictvím podpory projektů společného zájmu v odvětvích dopravních, telekomunikačních a energetických infrastruktur a k využívání potenciální synergie mezi těmito odvětvími.

CEF je v oblasti dopravy zaměřen na podporu investic do nové dopravní infrastruktury, případně obnovy a modernizace stávající. Zaměřuje se převážně na přeshraniční úseky a odstraňování úzkých míst a chybějících úseků hlavní a globální sítě TEN-T, podporu bezpečné infrastruktury, včetně bezpečného a zabezpečeného parkování na hlavní silniční síti TEN-T a dále financování horizontálních priorit, jakými jsou např. systémy řízení dopravy. Kromě toho je nově možno využít podporu na přizpůsobení sítě TEN-T potřebám vojenské mobility

Program probíhá nyní druhé programové období. V rámci CEF1 (pro období 2014 – 2020) bylo podpořeno 5 projektů a v rámci CEF2 (2021 – 2027) je zatím schválena podpora 2 projektů.

CEF je administrován Evropskou výkonnou agenturou pro klima, infrastrukturu a životní prostředí (CINEA) se sídlem v Bruselu.

Projekty ŘSD realizované s podporou CEF (2014-2020)

Název projektu Popis a cíle projektu Schválený příspěvek CEF

Rozšíření odpočívky Střechov na dálnici D1

Více o projektu

Cílem projektu je rekonstrukce odpočívky „Střechov” na pravé a levé straně dálnice D1, km 52,0.

Projekt zahrnuje jak projektové a inženýrské činnosti (zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení a s tím spojené inženýrské činnosti), tak samotnou rekonstrukci odpočívky „Střechov“.

9 198 700 EUR

Dálnice D52, úsek Bavory – státní hranice ČR/Rakousko

Více o projektu

Předmětem projektu je zpracování dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby a realizace činností vedoucích k vydání stavebního povolení pro vybrané úseky D52 - 5206.1 úsek km 34,550 – 38,445, 5206.2 MUK Mikulov Jih - hranice CR/Rakousko a 5206.3 II/414 – Bavory. Řešené činnosti jsou nezbytným krokem pro dostavbu dálnice D52 v úseku Pohořelice - Mikulov - státní hranice ČR / Rakousko.

902 093 EUR

Dálnice D11, úsek Trutnov – státní hranice ČR/PL.

Více o projektu

Předmětem projektu je zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro stavbu D11 1109 Trutnov – státní hranice ČR/PL.

Řešené činnosti jsou nezbytným krokem pro výstavbu dálnice v úseku D11 1109 Trutnov – státní hranice ČR/PL v celkové délce 21,23 km.

1 466 300 EUR

Dálnice D1, rozšíření odpočívky Humpolec km 88,3 vlevo

Více o projektu
Předmětem projektu je rozšíření stávající odpočívky Humpolec situované na dálnici D1, km 88,3 vlevo. Akce zahrnuje jak projektové a inženýrské činnosti (zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení a s tím spojené inženýrské činnosti a vypracování dokumentace pro provádění stavby jako základ zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby), tak samotné stavební práce na odpočívce Humpolec.  1 398 016 EUR
URSA CZECH REPUBLIC Implementace v ČR je soustředěna na dvě hlavní oblasti: inteligentní parkování kamionů (pilotní projekt na vybraných odpočívkách na dálnici D1) a poskytování informací pro kamiony v reálném čase. Obě tyto služby budou nasazeny na české části Baltsko-jaderského koridoru, který propojuje jaderské přístavy v Itálii skrze Rakousko a Českou republiku s baltskými přístavy v Polsku. Projekt je součástí evropské inciativy URSA Major neo, která si klade za cíl poskytnout jednotnou informační platformu pro řidiče nákladních vozidel. 834 615 EUR

Projekty ŘSD realizované s podporou CEF (2021-2027)

Název projektu Popis a cíle projektu Schválený příspěvek CEF

D1 most Šmejkalka

Více o projektu

Předmětem projektu je rekonstrukce dálničního mostu Šmejkalka na úseku dálnice D1 Praha - Brno v km 23,868 mezi exitem 21 Mirošovice a exitem 29 Hvězdonice.

Stávající most je ve špatném technickém stavu a nesplňuje požadavky na zatížitelnost jak pro civilní nákladní dopravu, tak vojenské přesuny. Dálniční most Šmejkalka představuje pro své nevyhovující technické parametry a zhoršený stav a úzké místo na dálnici D1, které výrazně omezuje civilní i vojenskou mobilitu. Projekt zahrnuje stavební práce na mostu Šmejkalka a na přilehlém úseku dálnice D1 od km 23,350 do km 24,350 za účelem přizpůsobení infrastruktury požadavkům na dvojí použití pro civilní a vojenské účely zvýšením zatížitelnosti mostu a úpravou šířkových parametrů. Cílem projektu je adaptovat části TEN-T pro dvojí využití dopravní infrastruktury s cílem zlepšit jak civilní, tak vojenskou mobilitu.

28 397 265 EUR

Rozvoj kooperativních inteligentních dopravních systémů na TEN-T

Předmětem projektu je rozšíření pokrytí páteřní dálniční sítě TEN-T službami C-ITS o dalších cca 615 km. Akce navazuje na projekt C-ROADS.

V rámci přípravné fáze bude vypracována studie proveditelnosti a zadávací dokumentace. Implementace, tj. dodávka C-ITS systémů bude realizována na dálnicích D0, D1, D2, D5, D8, D10 a D11.

Prvky C-ITS budou doplněny na stávající infrastrukturu, do vozidel a mobilních vozíků údržby a integrovány na komunikační a napájecí prvky. Poté budou C-ITS systémy napojeny na nadřazený C-ITS Back Office (a dále na NDIC) a na Centrální C-ITS prvky (bezpečností vrstvu PKI). Součástí dodávky budou také následné služby podpory, údržby a rozvoje implementovaných kooperativních systémů.

3 888 579 EUR

Evropská unie v roce 2015 finančně podpořila realizaci projektu CROCODILE
Evropská unie finančně podpoří v roce 2015 realizaci inteligentních dopravních systémů zajišťujících šíření dopravních informací a jejich výměnu mezi jednotlivými státy EU, a to prostřednictvím projektu společného zájmu CROCODILE v rámci programu pro Trans-evropské dopravní sítě (TEN-T) projektu.

V rámci České republiky se plánuje vytvořit, pilotně ověřit funkčnost a následně uvést do provozu internetový portál pro usnadňování procesů plánování a schvalování přepravy nadměrného a nadrozměrného nákladu a internetového portálu pro poskytování multimodálních dopravních a cestovních informací pro veřejnou osobní i individuální dopravu.

V rámci projektu se Ředitelství silnic a dálnic připraví na distribuci dat o silničním provozu ve formátu DATEX2 s dopravními informačními centry sousedních zemí. Současně bude implementována směrnice INSPIRE týkající se infrastruktury prostorových dat, které jsou veřejnosti známy jako digitální mapy.

Kromě Operačního programu doprava je projekt CROCODILE dalším nástrojem EU, který finančně podporuje zavádění moderních systémů pro řízení dopravního provozu, systémů pro sběr, výměnu a zobrazování informací o dopravním provozu a o cestování - tj. inteligentní dopravní systémy (ITS). Projekt podporuje nejen investiční akce, ale i studijní práce a testovací projekty, u kterých musí být použití technologie připravené k nasazení nejprve prověřeno v praxi. Tato ověřovací etapa umožní doladění řešení tak, aby co nejlépe vyhovovalo potřebám uživatelů. Projekt CROCODILE má za cíl koordinované zavádění ITS pro řízení silničního provozu, zejména pomocí kvalitních dopravních informačních služeb. Tento projekt také zajišťuje společný postup České republiky, Rakouska, Německa, Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska, Itálie, Rumunska, Řecka a Kypru při zavádění nařízení EK týkající se poskytování informačních služeb o bezpečných a chráněných parkovacích místech pro nákladní a užitková vozidla a poskytování dopravních informací a informací o cestování.

V současnosti se připravuje projekt CROCODILE 2, který se bude zaměřovat především na dokončení implementace formátu DATEX II pro výměnu dostupných dopravních dat. Projekt bude také zaměřen na zřízení národního přístupového místa pro poskytování minimálních dopravních informací, poskytování informací o parkování nákladních vozidel a informací o dopravním provozu v reálném čase. Dále se připravovaný projekt CROCODILE 2 zaměří na poskytování dopravních informačních služeb koncovým uživatelům sousedních států a na proces ověřování shody v souladu s požadavky podle technických a právních předpisů EU.
Více informací o projektu
Projekt na stránkách Výkonné agentury EU pro inovace a sítě (INEA):