Středisko mostních provizorií

Při reorganizaci státní správy v roce 2001 bylo Středisko mostních provizorií převedeno ze Správy a údržby silnic Prostějov rozhodnutím ministra dopravy k Ředitelství silnic a dálnic ČR z důvodů zachování strategického materiálu v rozhodování státu.

Středisko mostních provizorií se nachází v těsné blízkosti dálnice D46 v lokalitě Brodek u Prostějova. V areálu se nachází skladové plochy a skladové haly pro uskladnění prvků MP. Pro repasi prvků mostních provizorií slouží „technologická hala pro údržbu prvků MP“. Součástí areálu je také technicko-administrativní budova, přístřešek pro mechanismy, garáže a mycí rampa.

Opodstatněnost střediska MP se prokázala v době povodní jak lokálních, tak celoplošných v roce 1997, 2002, 2010 či 2012.
Mostní provizoria a jejich sestavy vedené ve skladech
TMS – těžká mostní souprava:
Typ:
Počet kusů skladem:
Délka skladem
Sestava
1p2s
372,00 m
Sestava
2p2s
220,00 m
Vysouvací dráha + vysouvací stolice
BB – Bailey Bridge:
Typ:
Počet kusů skladem:
Délka skladem
Sestava
1p2s
246,00 m
Sestava
2p2s
109,00 m
Deskové provizorium:
Vlastnosti:
Počet kusů skladem:
Délka skladem
Pro rychlé osazení
Malá konstrukční výška
11,00 m
MMT 100:
Vlastnosti:
Počet kusů skladem:
Délka skladem
A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.
Možnost oboustranných chodníků
225,00 m
Vysouvací dráha + vysouvací stolice
Plnostěnný nosník typ VÍTKOVICE:
Typ:
Počet kusů skladem:
Délka skladem
Jednosměrný
24,00 m
A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.
Obousměrný
152,00 m
Možnost oboustranných chodníků / Vysouvací dráha + vysouvací stolice
Válcované I nosníky:
Výška nosníků:
Počet kusů skladem:
Délka skladem
Délka 12,00 m a 14,00 m 
Ič.500
571,00 m
Délka 10,00 m
Ič.500
4 ks
Délka 12,00 m
Ič.500
38 ks
Délka 14,00 m
Ič.500
5 ks
I nosiče HEB:
Typ:
Počet kusů skladem:
Délka skladem
Délka 15 100
450
19 ks
PIŽMO-pilíř železniční mostní:
Typ:
Počet kusů skladem:
Délka skladem
K dispozici kompletní 1 souprava
1 ks
Pažnice LARSEN:
Účel:
Počet kusů skladem:
Délka skladem
Délka 13,00 m
Pro pažení zemních jímek, zachycení zemních svahů
32 ks
416,00 m
MMS - montovaný most silniční
Typ:
Počet kusů skladem:
Délka skladem
A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.
Jednosměrný  
378,00 m
Možnost oboustranných chodníků
MABEY UNIVERSAL
Typ:
Počet kusů skladem:
Délka skladem
Sestava
Obousměrné
délka 54,00 m + krakorec + výsuvná dráha
Anglické provizorium osazené na D1 česko–polské hranice (u obce Věřňovice)
Detailní popis mostních provizorií

Typy mostních provizorií a podpěrných konstrukcí ve skladech ŘSD ČR

BB – BAILEY BRIDGE

Nejstarším mostním provizoriem je souprava BB  -  BAILEY BRIDGE. Je to ocelová příhradová konstrukce s příčníky a podélníky. Délka příhrady je 3,048 m. Mostovka je tvořena dřevěnými mostinami, které jsou v krajích přichyceny dřevěnými obrubníky k příčníkům. Průjezdná šířka mezi dřevěnými obrubníky činí 328 cm. Volná šířka mezi vnitřními příhradami je 376 cm.

BB se používají v silničním hospodářství převážně jako dvoustěnné jednopatrové nebo dvoustěnné dvoupatrové. Konstrukce je jednosměrná, rozpětí jednoho pole provizorního mostu je dáno zatížitelností. Vzhledem k tomu, že se jedná o válečné provizorium ze zkušenosti lze říci, že jednopatrové dvoustěnné mosty lze používat cca do 18 m délky konstrukce. Dvoupatrové dvoustěnné pak do 36 m délky konstrukce.

Pro používání konstrukce platí „Směrnice pro používání mostů BB v civilním sektoru“ vydaná Ministerstvem pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR, správa pro dopravu v roce 1992. Zpracovatelem směrnice jsou firmy PRAGOPROJEKT Praha a PONTEX Praha.
Responsive Image

Responsive Image

TMS – Těžká mostní souprava

„TMS - Těžká mostní souprava“. Jedná se také o příhradovou konstrukci. Stavební délka příhrady činí 3,00 m. Konstrukce se používá jako jednopatrová nebo dvoupatrová, vždy však dvoustěnná. Je tvořena příhradami, příčníky a podélníky. Mostovka je ve velké míře tvořena z dřevěných mostin, které jsou přichyceny pomocí plechových obrubníků k příhradě a příčníku.

Ve Středisku mostních provizorií v Brodku u Prostějova jsou k dispozici mimo dřevěných mostin i ocelové mostovky, které nahrazují podélníky a dřevěné mostiny. Tyto mostovky mají pojezdovou vrstvu z epoxid-polyuretan-dehtu o tloušťce 10 mm. Používají se hlavně při osazení mostních provizorií v intravilánech z důvodu minimální hlučnosti.

Délka rozpětí v jednom poli je při jednopatrovém mostu až 24,00 m při dvoupatrovém až 36,00 m. Délka je ovlivněna zatížitelností provizoria. Konstrukce je jednosměrná. Šířka mezi obrubníky je 400 cm. Volná šířka mezi krajními příhradami je 475 cm.

Pro používání konstrukce platí „Technické podmínky TP 220, Používání provizorních mostů  TMS“ vydaná Ministerstvem dopravy, Zpracovatelem TP je ČVUT Praha.

PN – plnostěnný nosník

Pro jednosměrný i obousměrný provoz motorových vozidel a provoz chodců slouží ocelové mostní provizorium označené jako „ Ocelová plnostěnná konstrukce se spodní mostovkou - PN“. Je to v současné době jediná konstrukce, která byla vyvinuta pro civilní sektor se všemi možnými variantami použití a montáže. Součástí konstrukce je i jednostranný nebo oboustranný chodník pro chodce šířky 2,00 m. Mostní provizorium je řádně vystrojeno zábradlím pro chodce, ocelovými svodidly a přechodovou oblastí. Šířka vozovky obousměrné konstrukce je mezi svodidly 6,50 m. Pro jednosměrný provoz je šířka vozovky 4,00 m. Rozpětí mostního provizoria je určeno délkou hlavního nosníku a činí 7,00 m, 15,00 m a 23,00m. Konstrukce může být sestavována i jako řada několika prostých nosníků za sebou pomocí přechodového kusu na pilíře PIŽMO. Zatížitelnost mostů PN s jedním jízdním pruhem světlé šířky 4,00 m s rozpětím od 3 do 23 m a mostní provizoria se dvěma jízdními pruhy světlé šířky 6,5 m s rozpětím od 3 do 15 m mají normální zatížitelnost 32 tun a výhradní zatížitelnost 80 tun. Mostní provizoria PN se dvěma jízdními pruhy světlé šířky 6,5 m pro rozpětí 19 až 23 m mají normální zatížitelnost 22 tun a výhradní zatížitelnost 40 tun. Mostovka je tvořena jako desková konstrukce z oceli. Pojezdovou vrstvu tvoří přímopojezdová hydroizolace. Jako doplněk této konstrukce byl vyvinut hlavní nosník o délce 4,00 m, malé základové patky, modernější řešení dilatace se závěrným nosníkem a možnost vysouvání konstrukce pomocí vysouvacího krakorce. Po provedení statického přepočtu lze tuto konstrukci použít i pro rozpětí 27,00 m.

Pro stavbu jsou zpracovány „Technické podmínky TP222, Používání provizorních mostů  PN – plnostěnný nosník“ vydaná Ministerstvem dopravy. Zpracovatelem TP je ČVUT Praha.

Jedná se o velice zdařilou konstrukci z důvodu její variability, z důvodu bezpečnosti při veřejném provozu jak vozidel, tak chodců a v neposlední řadě i z důvodu zatížitelnosti.
Responsive Image

Responsive Image

MM T 100 – Mamut

Souprava MMT 100 je moderní příhradová obousměrná ocelová konstrukce. Komplexní souprava obsahuje příslušenství pro skladování, dopravu, montáž i údržbu. Vlastní most je tvořen dvěma příhradovými hlavními nosníky se spodní mostovkou. Ocelová mostovka je opatřena plastbetonem tloušťky 10 mm. Chodníky po obou stranách jsou z ocelových roštů. Maximální rozpětí jednoho pole činí 45,00m. Ze základní soupravy lze sestavit 135 m mostního provizoria o třech polích. Dva pilíře lze výškově upravovat od 1,00 m do 16,50 m. Vozovka je šířky 7,00 m mezi svodidly. Chodník má šířku 1,00 m. Délkový modul příhrad je 3,00 m.

Zatížitelnost mostního provizoria - normované zatížení 800 kN pro délku jednoho pole 45,00 m. Pro mostní konstrukci jsou vypracovány technické podmínky „Používání provizorních mostů MMT-100“. Zadavatelem je Ministerstvo dopravy ČR. Jedná se TP č. 161. Zpracovatelem technických podmínek je PONTEX Praha v roce 2003.

MMS 2005 – montovaný most silniční

V roce 2006 byl na základě požadavku Ministerstva dopravy ČR dokončen návrh nového typu mostního provizoria pod názvem MMS 2005. Jedná se o typ mostního provizoria, který navazuje na mostní provizorium typu MS. Je to konstrukce tvořená příhradovými díly hlavních nosníků, mostovkovým panelem s pojezdovou pryskyřičnou vrstvou. Mostní díl má základní délku 2 350 mm.

Celá souprava je navržena na délku přemostění 21,15 m. Mostní provizorium je jednosměrné. Součástí soupravy může být použit i oboustranný chodníkový dílec. Tato souprava je určena jako náhradní za typ konstrukce MS, které se již v dnešní době nevyrábí. ŘSD ČR dostalo pověření Ministerstva dopravy, aby  roce 2007 na základě výběrového řízení zajistilo výrobu. Mostní provizorium typu MMS 2005 bylo zařazeno do majetku ŘSD ČR. Pro mostní konstrukci jsou vypracovány technické podmínky Používání provizorních mostů MMS. Zadavatelem je Ministerstvo dopravy ČR. Jedná se o TP č. 221. Zpracovatelem TP je ČVUT Praha. 
Responsive Image

Responsive Image

MABEY UNIVERSAL

Je to typ mostního provizoria, který ve skladech ŘSD ČR chyběl z důvodu možnosti osazení o jednom poli do vzdálenosti 81,00 m. ŘSD ČR má v majetkové správě mostní provizorium délky 54,00m obousměrné včetně výsuvné dráhy a výsuvného krakorce. Konstrukce mostovky mohou být jak jednosměrné, tak obousměrné. Jedná se o příhradovou konstrukci, Základním prvkem jsou masivní obdélníkové příhrady o rozměru 4500 x 2360 mm, které se k sobě spojují pomocí trnů. Mezi příhradové hlavní nosníky se vkládají příčníky, na kterých jsou osazeny mostovkové panely. Tyto panely mohou být s pojezdovou vrstvou z pryskyřice nebo přímo pojížděné, pokud se jedná o staveništní mosty.

Zatížitelnost je odvislá od délky přemostění a typu konstrukce. Konkrétní údaje pro jednopatrový most, čtyřstěnný, délky 54,00 m o dvou jízdních pruzích, zesílený spodní i horní pás hlavního nosníku je:
 
 •  pro normální zatížení seskupením zatížení Vn = 41 t
 •  pro výhradní zatížení čtyřnápravovým vozidlem Vr = 62 t
 •  pro výhradní zatížení třínápravovým vozidlem Vr = 41 t
 •  nápravový tlak = 24 t
Zárukou tohoto typu je skutečnost, že firma vyrábí náhradní díly a nabízí je k okamžitému odběru.

Deskové mostní provizorium

Vzniklo s přepravou nadměrného nákladu „KVARTO“, jehož hmotnost činila 450 t, tlak na osu 24 t. Toto provizorium sloužilo k zesilování definitivních mostů, které na základě statického výpočtu vykazovaly malou zatížitelnost.  Jeho délka je 11,00 m, šíře 4,00m. Jeho konstrukční výška je pouze cca 30 cm.  Jeho výhoda je snadná montáž a demontáž. Provizorium se skládá ze dvou středových dílů a čtyř dílů krajových. Používá se pro krátkodobé osazení. Zatížitelnost normální Vn = 22 t, zatížitelnost výhradní Vh = 41 t.

Ocelové nosníky I č. 500

Ocelové nosníky délky 12,00 m a 14,00 m. Tyto nosníky se používají dnes převážně pro bednící skruže monolitických betonových mostů, pro podepření nevyhovujících mostovek definitivních mostů a pro zabezpečení specifického uložení mostních provizorií.

Ocelové nosníky HEB č. 450

Ocelové nosníky délky 15,10 m v počtu 19 kusů.

Ocelové pažnice typu LARSEN

Tyto pažnice byly do skladu mostních provizorií naskladněny z centrálního skladu Správ a údržeb silnic tehdy Jihomoravského kraje v Hrotovicích v době, kdy se centrální sklad Hrotovice, který sloužil pro SÚS, rušil. O tento materiál není zájem a nebyl ještě vyskladněn. Slouží k beraněným štětovým stěnám při zemních pracích pro zabezpečení stěn výkopů.

Podpěrné bednění IS NOE 20 

Slouží pro bednění monolitických konstrukcí. Pro veřejnost se nepůjčuje. Slouží pro potřeby ŘSD ČR pro vlastní činnost.
 
Responsive Image

Responsive Image

PIŽMO

Pilíř železniční mostní je ocelová příhradová rozebíratelná konstrukce, kterou lze snadno přizpůsobit jak zatížení tak výšce a únosnosti základové půdy. Jednotlivé prvky lze vzájemně zaměňovat. Celková konstrukce sestává z paty, dříku a hlavice.

PIŽMO se používá ke stavbě pilířů mostních provizorií, ke stavbě bednících skruží a k podepření stávajících definitivních mostů při ztrátě zatížitelnosti, poruše na nosné konstrukci, nebo při potřebě zesílení mostu vlivem vedení nadměrné přepravy. Ve skladu MP je evidována jedna souprava.

Pro používání platí směrnice Ministerstva dopravy, velitelství žel. Vojska z roku 1965. V těchto směrnicích je popsána jak nauka o stavbě, tak jsou zde tabulky pro typové pilíře. Tyto podpěrné konstrukce jsou v současné době dosti používané pro podpěrné lešení při betonáži monolitových betonových mostů.
Zásady pro výběr nejvhodnějšího typu mostního provizoria

Zásady pro výběr nejvhodnějšího typu mostního provizoria

Na výběru vhodného typu mostního provizoria do dané lokality záleží bezproblémové následné užívání provizoria veřejnou automobilovou dopravou a dopravou chodců. Při výběru typu by měl projektant zohlednit ve svém návrhu následující faktory:
 
 • Intenzitu dopravy pro výběr jednosměrného nebo obousměrného MP (mostního provizoria)
 • Zjistit, pro jakou dopravu je MP osazováno. Zda pouze autobus + osobní, nebo neomezenou, pro staveništní dopravu (volba druhu mostovky).
 • Prostorové možnosti pro osazení vybraného typu MP, šířkové uspořádání, potřebné plochy pro montáž MP vysouváním nebo za pomocí dočasného pilíře umístěného v místě překážky, posouzení zakružovacích oblouků připojovacích ramp komunikací
 • Zda je MP umístěno v intravilánu nebo extravilánu s ohledem na hlukovou zátěž na okolí od provozu automobilové dopravy.
 • Po jakou dobu bude MP osazeno z důvodu zimní údržby vozovky.
 • Zda bude po MP provoz chodců pro výběr vhodného typu s chodníkovými díly.
 • Spolupráce s investorem a projednání se starosty, pokud MP bude osazováno v intravilánech za účelem informovanosti místních obyvatel, jako potencionálních stěžovatelů (hlučnost)

Doporučení

Středisko mostních provizórií je významnou součástí zajištění dopravních systémů ČR. Jeho role se mimořádně projevila při zajištění dopravy po povodních v posledních letech.

V současné době je mostním provizoriím věnována dosti velká pozornost a v projektových dokumentacích jsou zpracovávaná jako samostatný stavební objekt. Jsou již i takové projekční organizace, které provedou i výkaz potřebných prvků mostních provizorií pro sestavení navrženého mostního provizoria. Z praktických poznatků je třeba doporučit právě investorům, aby se problematikou mostních provizorií, pokud se tyto na stavbě bude vyskytovat, zabývali již v přípravě projektových dokumentací a tím předešli pozdější nesnázím se zabezpečením potřebných typů konstrukcí pro určitou stavbu. Pokud to tak není, tak se na poslední chvíli mění typ předepsaného mostního provizoria za typ, který je právě dostupný. Tím v mnoha případech vznikají následné problémy jak s vedením dopravy, tak s hlukovou zátěží okolí. Doporučení všem, kteří se zabývají   problematikou   mostních provizorií, aby si zakoupili veškeré dostupné podklady týkající se jednotlivých typů konstrukcí mostních provizorií. Jsou to jak směrnice pro používání jednotlivých typů provizorií, tak TP.

Dalším doporučení je absolvování školení mostních provizorií v Kojetíně organizované Ministerstvem dopravy ČR, Odborem krizového řízení, jehož provoz zabezpečuje ŘSD ČR Středisko mostních provizorií. Odborné kurzy jsou zaměřené vždy na jednotlivé typy provizorií. Školení je prováděné v ročních cyklech. Na tomto školení se získají poznatky s problematikou stavby a demontáže mostních provizorií. Účastníci se mimo jiné i dozví o chování mostních provizorií po dobu jejich užívání při zatížení automobilovou dopravou. Od roku 2015 je součástí školení i odborný kurz pro Projektování mostních provizorií.   

Podmínky poskytnutí

Mostní provizoria jsou majetkem státu, se kterým přísluší ŘSD ČR hospodařit na základě zřizovací listiny. Na základě této skutečnosti je pro používání mostních provizorií i mostních prohlížeček vydána Příloha č. 12 – Hospodaření s mostními provizorii ke směrnici GŘ č. 6/2010, Procesy ŘSD ČR – Příručka kvality. Ve směrnici jsou stanoveny postupy při používání mostních provizorií a mostní prohlížecí lávky jak v rámci ŘSD ČR, tak poskytování jiným osobám.

V rámci organizace ŘSD ČR je poskytnutí mostních provizorií i mostní prohlížečky bezúplatné. Žádost o poskytnutí se podává v písemné podobě provoznímu řediteli ŘSD ČR cestou vedoucího Střediska mostních provizorií v Brodku u Prostějova.

Pronájem mostních provizorií a mostní prohlížecí lávky mimo organizaci ŘSD ČR jiným právnickým osobám je za úplatu a možné pouze na základě sepsané a podepsané nájemní smlouvy. Souhlas s poskytnutím mostní prohlížecí lávky je vydán obdobným způsobem jako u mostních provizorií s tím rozdílem, že souhlas je vydán na základě objednávky.
Mostní prohlížečky ŘSD ČR

Mostní prohlížečky ŘSD ČR

Středisko mostních provizorií v rámci své činnosti provozuje i mostní prohlížečky. V současné době disponuje mostní prohlížecí lávkou MOOG MBI 90 a mostním prohlížecím košem MOOG MBL 1750. Jsou využívány zejména k běžným, hlavním a mimořádným prohlídkám a při diagnostických průzkumech mostních objektů. Jejich hlavní výhodou jsou jejich schopnosti dopravit pracovníky pod most i tam, kde je to zespodu téměř, ne-li zcela, nemožné. Jde především o mosty převádějící komunikace přes vodní toky.

Mostní prohlížecí koš MOOG MBL 1750 je Ředitelství silnic a dálnic ČR k dispozici od podzimu 2016. Hlavní výhodou prohlížecího koše je jeho horizontální dosah, který činí, při zatížení koše do 200 kg, až 17,5 m pod nosnou konstrukci mostu. Maximální překročení protihlukové zdi nebo chodníku činí až 5,4 metru. Na hydraulické rameno je možnost připevnit boční plošinu o rozměrech 4000 x 800 mm sloužící k prohlídce boku a především říms nosné konstrukce. Pro prohlídku pilířů lze prohlížecí koš spustit téměř 21 metrů pod niveletu vozovky. S těmito parametry se prohlížečka dostane téměř na všechny mosty v ČR. Prohlížecí koš slouží především pro běžné, hlavní a mimořádné mostní prohlídky. 
​Mostní prohlížecí lávka MOOG MBI 90 je v majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR od jara 2020, když byla pořízena jako náhrada za starší typ mostní prohlížečky MOOG MBI 70, která byla v majetku ŘSD ČR od roku 2001. Vodorovný dosah mostní prohlížečky pod nosnou konstrukci mostu je 9 metrů. Maximální horizontální překročení chodníků a říms činí až 3,3 m, vertikální překročení pak téměř 2,5 m. Tato prohlížečka v podstatě neumožňuje prohlídku dálničních a jinak specifických mostů nebo mostů s protihlukovou stěnou. Vzhledem k nosnosti lávky až 480 kg je využívána zejména při diagnostických a stavebních pracích na menších mostech bez výše uvedených překážek.

S těmito typologicky jinými speciálními mostními prohlížečkami od firmy MOOG jsou zajištěny podmínky pro provádění kvalitních mostních prohlídek a diagnostických průzkumů na většině mostních objektů na území ČR nejen ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR, ale i ve správě krajů, měst a obcí či soukromých subjektů.

MOOG MBI 90

Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image

MOOG MBL 1750

Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Dokumenty ke stažení
Mostní - prohlížečky - MOOG
Žádost o poskytnutí plošiny (MOOG pro ŘSD)
Žádost o poskytnutí plošiny (MOOG pro cizí)
Žádost o poskytnutí koše (MOOG pro ŘSD)
Žádost o poskytnutí koše (MOOG pro cizí)
Kalkulace cen mostních prohlížeček ŘSD ČR na rok 2021
Kontakty

Ředitelství silnic a dálnic ČR / Středisko mostních provizorií


Koberská 402, CZ-798 07 Brodek u Prostějova
tel: 582 371 072, fax: 582 372 282


 
Ve věcech mostních provizorií:

Ing. Radim Vaněk
vedoucí střediska
mobil: 606 082 032
radim.vanek@rsd.cz
 Ve věcech mostních prohlížeček:

Bc. Jan Walter
technický pracovník
mobil: 601 367 711
jan.walter@rsd.cz 

Ve věcech výcvikového střediska Kojetín:

Stanislav Krátký
vedoucí výcvikového střediska Kojetín
mobil: 725 510 103
stanislav.kratky@rsd.cz

Účel zřízení

Středisko mostních provizorií je specializovaným výkonným útvarem, zřízeným za účelem zajištění provozu skladů mostních provizorií. Centrální sklad MP je v Brodku u Prostějova, podružné skladovací plochy a haly jsou v Litomyšli a Provodíně u České Lípy. V rámci činností prováděné na středisku mostních provizorií a podružných skladech se jedná zejména o uskladnění prvků MP, repasi prvků MP, jejich vyskladnění a zpětné naskladnění. Při krizových situacích provádí montáž mostních provizorií pro obnovu vozovek pozemních komunikací v majetkové správě ŘSD ČR. Středisko mostních provizorií zabezpečuje jak činnosti týkající se mostních provizorií, tak činnost mostní prohlížecí lávky a mostního prohlížecího koše pro výkon prohlídek mostů.

Vyskladnění jednotlivých prvků MP a poskytnutí mostních prohlížeček se provádí dle Přílohy č. 12 – Hospodaření s mostními provizorii ke směrnici GŘ č. 6/2010, Procesy ŘSD ČR – Příručka kvality.

Rozhodnutím ministerstva dopravy zajišťuje od roku 2013 provoz výcvikového střediska MD ČR v Kojetíně. Výcvikové středisko je zaměřeno na výcvik ve stavbě silničních a železničních mostních provizorií, podpěrnou konstrukci PIŽMO, krizový management pro krajské úřady a obce s rozšířenou působností. Pro armádu ČR je výcvikové středisko zaměřeno na výcvik pontonových mostů a pracovního soulodí.