Podatelna Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD)

Adresa: Čerčanská 12, 140 00 PRAHA 4
Telefon: +954 901 132 / +954 901 133

Podatelna se nachází v přízemí budovy.

Úřední hodiny podatelny platné od 1. 4. 2020:

Pondělí
8:00 – 15:30
Úterý
8:00 – 15:30
Středa
8:00 – 15:30
Čtvrtek
8:00 – 15:30
Pátek
8:00 – 13:00

Elektronická podatelna

Elektronická podatelna ŘSD je určena pro zasílání veškerých datových zpráv doručovaných ŘSD podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů a které jsou podepsán elektronicky za podmínek stanovených zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Elektronická podání (podání v digitální podobě) je možné učinit dvěma způsoby:

1. Zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny

 • Elektronická adresa podatelny: posta@rsd.cz
 • Maximální velikost elektronického podání je 10MB

2. Prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS)

 • ID datové schránky: zjq4rhz
 • Maximální velikost datové zprávy včetně příloh je 20MB.
Všeobecná pravidla
 • Pokud je právní úkon učiněn elektronickými prostředky, může být podepsán elektronicky za podmínek stanovených zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
 • Pokud by bylo ŘSD doručeno elektronické podání, které by nebylo opatřeno elektronickým podpisem podle Vyhlášky č. 212/2012 Sb., o struktuře údajů, na základě kterých je možné jednoznačně identifikovat podepisující osobu, a postupech pro ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu, elektronické značky, kvalifikovaného certifikátu, kvalifikovaného systémového certifikátu a kvalifikovaného časového razítka (vyhláška o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu), může být odesílatel podle povahy věci vyzván, aby tento nedostatek odstranil, tj. připojil svůj elektronický podpis podle dané vyhlášky.
 • Povinnost opatřit podání výše uvedenými náležitostmi neplatí jen v případě, že je datová zpráva odeslána z datové schránky fyzické osoby
Přípustné technické nosiče dat
dokumenty větší než 20MB u datové zprávy nebo 10MB u e-mailové zprávy, které není možné, vzhledem k jejich velikosti, doručit pomocí datové schránky/e-mailu, je možné doručit na CD/DVD, USB Flash Disku pouze po předchozí dohodě na adresu:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12
140 00
Podporované formáty elektronického podání
 • pdf (Portable Document Format)
 • fo/zfo (602XML Filler dokument)
 • odt (Open Document Text)
 • txt (prostý text)
 • rtf (Rich Text Format)
 • doc/docx (MS Word Document)
Podporované formáty příloh elektronického podání
 • xls/xslx (MS Excel Spreadsheet)
 • ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
 • jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • png (Portable Network Graphics)
 • tif/tiff (Tagged Image File Format)
 • gif (Graphics Interchange Format)
 • mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
 • wav (Waveform Audio Format)
 • mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)
 • dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší
 • shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile)
 • dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8
 • gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document)
Nakládání s chybovým dokumentem/podáním
Pokud ŘSD zjistí u datové zprávy výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných SOAZ („škodlivý kód”), vyrozumí odesílatele (lze-li kontaktní údaje nebo elektronickou adresu určit) o zjištěné vadě datové zprávy a stanoví postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu datové zprávy odstranit, není již dále zpracovávána.

Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu:
 
 • Pokud ŘSD obdrží dokument v analogové (písemné) podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo dokument v digitální podobě, který není dostupný podatelně, a lze-li z nich určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí ŘSD odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro jejich odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, není daný dokument dále zpracováván.
   
 • Dokument v analogové (písemné) podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal, není daný dokument dále zpracováván.