Asset Publisher

Pozemky v k.ú. Jirny, Nehvizdy, Kozovazy a Mochov

Vnitrorezortní nabídka ŘSD ČR
Kategorie: Nemovité věci
Adresa: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Popis: Jedná se o pozemky v katastrálním území Jirny, Nehvizdy, Kozovazy a Mochov. Druh uvedených pozemků v příloze je ostatní plocha, orná půda a vodní plocha. Na pozemcích p.č. 791/119, 791/120 k.ú. Jirny a p.č. 326/831 k.ú. Nehvizdy se nachází nadjezd železniční vlečky. Vlastníkem tohoto SO je KERACLAY a.s. Na pozemcích p.č. 1492/23, 1595/23, 1595/24, 1595/25, 762/3, 762/4, 762/5 a 762/6 v k.ú. Mochov se nachází koryta vodních toků, příslušejících do práva hospodaření Povodí Labe, s.p. Na pozemcích p.č. 1471/21, 1471/4 a 1591/5 v k.ú. Mochov se nachází komunikace – polní cesta. Vlastníkem této komunikace je Obec Mochov. Na pozemku parc. č. 1471/4 k.ú. Mochov vázne věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě pro zřízení, provozování, údržbu, rekonstrukci a odstranění podzemní trasy kabelového vedení NN s oprávněným spol. ČEPRO a.s. a věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě pro zřízení, provozování, stavební úpravy, opravy a odstranění plynárenského zařízení s oprávněným spol. GasNet s.r.o.
Účetní hodnota: 35.991,80 Kč

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Theissigová
Telefon: +420 954 902 402
Email: Ivana.theissigova@rsd.cz
Publikováno od: 26.1.2023
Publikováno do: 03.2.2023

Převést na PDF