Asset Publisher

Předběžná tržní konzultace – Nákup kamenné soli (NaCl) pro posyp komunikací

05-01-2023
ŘSD ČR, jakožto zadavatel plánované veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, (dále jen „ŘSD“), připravuje zadávací řízení veřejné zakázky na nákup kamenné soli na posyp komunikací. Předmětem plnění veřejné zakázky budou dodávky soli kamenné (NaCl) na posyp komunikací a dodávky kamenné soli (NaCl) v silovozech na jednotlivá střediska správy a údržby dálnic (SSÚD) pro předpokládané období let 2023/2024 a 2026/2027.

S ohledem na výše uvedené se ŘSD rozhodlo, že uskuteční předběžnou tržní konzultaci (dle § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) s cílem informovat potenciální dodavatele o svém záměru a požadavcích. ŘSD využije předběžné tržní konzultace k získání případných připomínek k záměru a rozsahu požadavků před zahájením zadávacího řízení.

Termín byl stanoven na středu 25.1.2023 ve 12:00 hod. v zasedací místnosti ŘSD na adrese Práčská 3338/3, 106 00 Praha 10. V případě zájmu o účast v předběžné tržní konzultaci můžete kontaktovat Ing. Václava Poura, e-mail: vaclav.pour@rsd.cz, tel. +420 954 901 158, případně se v daném termínu dostavit na uvedenou adresu.

Během předběžné tržní konzultace sděluje ŘSD pouze takové informace, které jsou již veřejně dostupné nebo které se následně stanou součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Z předběžné tržní konzultace bude pořízen záznam.

Zápis - PTK posypová sůl Prezentace k PTK
Převést na PDF